PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vizuální kultura v evropské historii II. - YMKDE006
Anglický název: Visual culture in European history II.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
doc. ak. mal. Jaroslav Alt
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMD004, YMD009, YMD015, YMD020
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
Druhá část dvouletého předmětu věnovaného popisu a analýze dějin evropské vizuální kultury. V zimním semestru je výklad zaměřen na období raného novověku a počátku „dlouhého“ 19. století. Sledována je vizuální kultura významných kulturních center, její funkce v rámci reprezentace státních a náboženských, posléze i národních a individuálních uměleckých programů. V těchto souvislostech je analyzováno utváření jednotlivých stylů v širším kulturním a společenském kontextu a zároveň je věnována pozornost proměně společenské funkce umění a umělců v době přechodu od feudální k občanské společnosti a utváření národních států a kultury. Letní semestr překlenuje období historismu, moderny a postmoderny, výklad je proto zaměřen na širší politickospolečenský kontext utváření vizuální kultury, zejména na její vztah k minulosti (pro přítomnost a budoucnost), její společenskou funkci, percepci a společenské postavení aktérů. Zároveň jsou sledovány otázky vztahu formy, obsahu uměleckého díla (památky) ke konkrétním idejím.
Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (03.03.2020)

1.       Helénismus - vznik představy ucelené antiky. Způsoby a významy zobrazování

2.       Římské umění - vizuální obraz ve službách státu a moci. Význam Vitruviova díla pro základy evropské vizuální kultury.

3.       Antika  a počátky křesťanské vizuální  kultury - střet figurálního a figurativního zobrazování, překonávání starozákonního  zákazu zobrazení. Vizuální poezie

4.       Karolinská / otónská renesance: Role obrazu (Libri Carolini) - knižní malba

5.       Obraz  Říma a jeho vliv ve vizuální kultuře středověku. Římské stavby a mozaiky

6.       Románské klášterní a poutní kostely: způsoby a významy  zobrazování  (sakrální architektura jako obraz a  jako rámec obrazu)

7.       Gotická katedrála jako obraz nebeského Jeruzaléma - nová konstrukce obrazového prostoru

8.       Renesance 12. století - vizualizace ráje  a vztah k přírodě (přirozenosti) a antice  - význam smyslového vnímání (klášterní a dvorská kultura)

9.       Kostely žebravých řádů - zákony středověké  optiky v architektonické a malířské praxi: Giotto

10.   Gotické umění 14. století a propracovávání strategií realistického zobrazení jako soustavného systému emocionálního didaktického působení církve

11.   Zobrazování kolem roku 1400 - různé konstrukce obrazového prostoru  a jejich kulturní (náboženské) kontexty

12.   Obraz a slovo na konci středověku 


Doporučená literatura:

Jan Bouzek - Iva Ondřejová - Pavel Titz, Římské umění, FFUK 2015

Jan Bažant,Umění českého středověku a antika, 270 stran, Koniasch Press 2000 ISBN 80-85917-73-4

Georges Duby, Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420, 2002

Jacques Le Goff, Středověká imaginace, 2005

Johan Huizinga, Podzim středověku, 1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bartlová, Milena. Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita pro Filozofickou fakultu, 2003. 150 s. ISBN 80-210-3296-0.
Bartlová, Milena. Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Vyd. 1. Praha: Argo, 2012. 407 s. ISBN 978-80-257-0542-1.

.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK