PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Vizuální kultura v evropské historii I. - YMKDE005
Anglický název: Visual culture in European history I.
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMD004, YMD009, YMD015, YMD020
Je korekvizitou pro: YMKDE009
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (16.09.2021)
První část dvouletého předmětu věnovaného popisu a analýze dějin evropské vizuální kultury. V zimním semestru je výklad zaměřený na charakteristiky a interpretace vybraných zachovaných objektů a artefaktů pravěké kultury z hlediska evropské kulturní tradice a kulturních praktik a dále na vývoj vizuálních možností jejich dokumentace, hypotetických rekonstrukcí a prezentace v průběhu času. Obdobně jsou sledovány i zachované památky starověku, navíc však jsou konfrontovány s dobovými písemnými prameny. Zvláštní pozornost je věnována proměnám funkcí jednotlivých objektů a restaurátorským zásahům v čase a jejich vlivu na vizuální stránku, tedy i percepci těchto objektů.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (07.05.2021)

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (16.09.2021)

1.1. Role vizuální kultury před objevem písma. Výběrový přehled dochovaných pramenů k období pravěku, jejich charakteristika, typologie a dosavadní chronologické a prostorové členění a  intepretace ve vztahu k dějinám evropské (vizuální)  kultury.

1.2. Způsoby prezentace a interpretace obrazových pramenů pravěkého období v historickém přehledu v kontextu evropských kulturních dějin a z hlediska vizuální kultury na příkladu vybraných jeskynních maleb.

1.3. Ohlas nálezů a interpretací pravěkého umění v evropské  historiografii a vizuální kultuře 19. - 21. století.

1.4. Neolitická revoluce a vizuální kultura: rondely, megality, organizace lidských sídel, stavby domů.  

1.5. Starověké civilizace z hlediska evropské kulturní tradice.  Výběrový přehled v geografickém, historickém a kulturním kontextu. 

1.6. Starověký Egypt: Obraz narace – reprezentace: architektura, protourbánní centra, malby/písmo, sochařství, užité umění. Kánon. 

1.7. Starověký Izrael: Jeruzalém ve světle Starého zákona a současné archeologie. Šalamounův chrám jako archetyp evropské křesťanské sakrální architektury.

1.8. Význam vizuální kultury egejské civilizace v evropské kulturní tradici – příklady analýz a intepretací maleb a plastik.

1.9. Evansův objev a rekonstrukce krétského palácového komplexu v Knossu v kontextu evropského pozdního historismu a jeho ohlas v soudobé kultuře.

1.10.  Schliemannovo hledání Tróji podle Homéra a objevení Mykén.

1.11.  Techné v antickém Řecku. Atény v době Periklově: architektura, urbanismus řecké polis, sochařství, malovaná keramika.

1.12.   Vizuální kultura Etrusků a její vliv v římské a evropské tradici.

1.13.   Římské konstrukce obrazového prostoru (analýza kompozic nástěnných maleb a reliéfů v Římě a Pompejích).
* Povinná literatura:

- Assmann, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha 2001.

- Clottes, Jean - Půtová, Barbora - Soukup, Václav. Pravěké umění. Evoluce člověka a kultury. Praha 2011.

- Lewis-Williams, J. David. Mysl v jeskyni. Vědomí a původ umění. Praha 2007.
- Svoboda, Jiří A. - Frouz, Martin - Clottes, Jean. Počátky umění, Praha 2011.

* Doporučená literatura:

- Barker, Graeme - Rasmussen, Tom B. Etruskové. Praha 2005.
- Bouzek, Jan - Kratochvíl, Zdeněk. Od mýtu k logu. Praha 1994.
- Bouzek, Jan - Kratochvíl, Zdeněk. Řeč umění a archaické filosofie. Praha 1995.
- Bouzek, Jan - Ondřejová, Iva - Halada, Jan. Periklovo Řecko. Praha 1989.
- Bouzek, Jan. Etruskové - jiní než všechny ostatní národy. Praha 2003.
- Bouzek, Jan. Objevy ve Středomoří. Praha 1979.
- Bouzek, Jan. Obraz světa a člověka v uměních starověku. In: Vita activa. Vita contemplativa. Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. Praha 2006, s. 285-293.
- Bouzek, Jan. Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha 2005.
- Bouzek, Jan. Rondely a obdobné kruhové stavby - možnosti interpretace. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno 2001, s. 203-207.

- Bouzek. Jan. Archeologie egejské oblasti Praha 1967

 

- Dostálová, Růžena - Oliva, Pavel - Vavřínek, Vladimír. Řecko. Praha 2002.
- Plinius Secundus, Gaius. O umění a umělcích. Praha 1941.
- Podborský, Vladimír. Cesta západních Slovanů k evropanství. In: Českoslovenství - středoevropanství - evropanství : 1918-1998. Úvahy, svědectví a fakta. Výběr studií, myšlenek, shrnujících přehledů encyklopedické povahy, návrhů a závěrů odborné mezinárodní konference konané. Brno 1998.
- Podborský, Vladimír. Modely funkční interpretace pravěkých rondelů. Brno 2001 s. 209-211.

- Vachala, Břetislav. Egypt. Praha 2003.
- Vitruvius Pollio, Marcus. Deset knih o architektuře. Praha 2001.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Blanka Altová, Ph.D. (20.09.2021)

Říjen  - do konce listpadu konzultace s vyučujícími o výběru tématu zápočtové atestace a přípravě projektu zápočtové práce. Téma může být zpracováno jedním studentem /studentkou a nebo kolektivem (pokud se tak mezi sebou dohodnete)

Výběr tématu z oblasti vizuální kultury pravěku - starověku, založený na výběru a popisu (případně interpretaci) konkrétních obrazových pramenů.

Projekt v rozsahu max. 1 normostrany : Jméno studenta - název kurzu - název práce - seznam vybraných pramenů - otázky a cíle práce - metody - osnova. Seznam literatury

Projekt odevzdat nejpozději do 29. listopadu ke schválení.  V průběhu prosince lze konzultovat průběh zápočtové práce.

V průběhu zkouškového období se odesílají elektronicky (altovabl@gmail.com) písemně vypracované texty s obrazovou přílohou (ppt),  poznámkovým aparátem, seznamem obrazových, případně i písemných pramenů a seznamem literatury. Bez těchto náležitostí nebude práce akceptovaná. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK