PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vizuální kultura v evropské historii I. - YMKDE005
Anglický název: Visual culture in European history I.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 56 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Vyučující: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
Neslučitelnost : YMD004, YMD009, YMD015, YMD020
K//Je korekvizitou pro: YMKDE009
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (13.01.2018)
První část dvouletého předmětu věnovaného popisu a analýze dějin evropské vizuální kultury. V zimním semestru je výklad zaměřený na charakteristiky a interpretace vybraných zachovaných objektů a artefaktů pravěké kultury z hlediska evropské kulturní tradice a kulturních praktik a dále na vývoj vizuálních možností jejich dokumentace, hypotetických rekonstrukcí a prezentace v průběhu času. Obdobně jsou sledovány i zachované památky starověku, navíc však jsou konfrontovány s dobovými písemnými prameny. Zvláštní pozornost je věnována proměnám funkcí jednotlivých objektů a restaurátorským zásahům v čase a jejich vlivu na vizuální stránku, tedy i percepci těchto objektů. V letním semestru je kurs zaměřen na vizuální kulturu různých společenských rámců významných evropských kulturních center a sleduje funkce obrazů především jako reprezentací společenského postavení objednavatelů. Časovým rámcem je přitom období středověku a počátků raného novověku (do 16. stol.).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Karolína Šedivcová (15.01.2018)

1. Role vizuální kultury před objevem písma. Výběrový přehled dochovaných pramenů k období pravěku, jejich charakteristika, typologie a dosavadní chronologické a prostorové členění a intepretace ve vztahu k dějinám evropské (vizuální) kultury;

2. Způsoby prezentace a interpretace obrazových pramenů pravěkého období v historickém přehledu v kontextu evropských kulturních dějin a z hlediska vizuální kultury na příkladu vybraných jeskynních maleb;

3. Neolitická revoluce a vizuální kultura: rondely, megality, petroglyfy, organizace lidských sídel, stavby domů;

4. Starověké civilizace z hlediska evropské kulturní tradice. Výběrový přehled v geografickém, historickém a kulturním kontextu. Obraz a písmo;

5. Starověký Egypt: Obraz narace - reprezentace: architektura, protourbánní centra, malby/písmo, sochařství, užité umění. Kánon;

6. Starověký Izrael: Jeruzalém ve světle Starého zákona a současné archeologie. Šalamounův chrám jako archetyp evropské křesťanské sakrální architektury;

7. Význam vizuální kultury egejské civilizace v evropské kulturní tradici - příklady analýz a intepretací maleb a plastik;

8. Techné v antickém Řecku. Atény v době Periklově: architektura, urbanismus řecké polis, sochařství, malovaná keramika - a dobové literární prameny;

9. Římské kopie řeckých děl - otázky jejich interpretace, prezentace a restaurování v 19. a 20. století;

10. Římské konstrukce obrazového prostoru (analýza kompozic nástěnných maleb a reliéfů v Římě a Pompejích;

11. Etruské, řecké a římské vlivy v evropské kultuře 19. a 20. století;

12. Základní komponenty evropského urbanismu: protourbánní centra Blízkého východu - řecké polis - města Etrusků - urbanistický vývoj Říma od doby královské po císařskou - římská castra;

13. Obraz mezi antikou a středověkem. Zobrazování Boha, náboženských symbolů a biblických postav a příběhů. Utváření vizuální kultury raněkřesťanského Západu;

14. Kulturní regiony středověkého Západu a umělecké styly - kulturní geografie z hlediska vizuální kultury. Vizuální kultura (z hlediska funkce) klášterů, dvorů a měst;

15. Reprezentace moci (světské i církevní) v křesťanské vizuální kultuře - raně křesťanské římské a ravennské mozaiky;

16. Knižní malba křesťanského Západu v 6.-11. století: kontexty, funkce, témata, techniky;

17. Gotická katedrála jako evropský kulturní fenomén - kulturněpolitické kontexty katedrálního umění . Katedrála jako obraz;

18. Karlštejn, Svatovítská katedrála a Nové město Pražské v době Karla IV.;

19. Protorenesance (renesance) ve vizuální kultuře italských měst;

20. Vliv mendikantských řádů na vizuální kulturu měst. Giotto - nová koncepce obrazu na přelomu 13 a 14. století;

21. Proč začala renesance ve Florencii ve 20. letech 15. století?;

22. Internacionální gotika: kultura dvorská a městská - funkce obrazů;

23. Kulturní regiony Evropy mezi gotikou a renesancí z hlediska vizuální kultury a štěpení křesťanského světa;

24. Svatá říše římská - vizuální praktiky císařské reprezentace Maxmiliána II.;

25. Rudolfinská kultura v Praze - rudolfinští dvorští umělci. Sběratelství a mecenášství jako kulturní fenomén;

26. Přestavba chrámu sv. Petra v Římě. Nové tendence ve vizuální kultuře katolické církve v 16. století (Tridentský koncil).

Povinná literatura:

 • Assmann, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha 2001.
 • Burke, Peter. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.
 • Clottes, Jean - Půtová, Barbora - Soukup, Václav. Pravěké umění. Evoluce člověka a kultury. Praha 2011.
 • Duby, Georges. Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha 2002.
 • Huizinga, Johann. Podzim středověku. Jinočany 1999.
 • Lewis-Williams, J. David. Mysl v jeskyni. Vědomí a původ umění. Praha 2007.
 • Svoboda, Jiří A. - Frouz, Martin - Clottes, Jean. Praha 2011.

Doporučená literatura:

 • Barker, Graeme - Rasmussen, Tom B. Etruskové. Praha 2005.
 • Baxandall, Michael. Stíny a světlo. Umění a vizuální zkušenost. Brno 2003.
 • Berger, Tomáš - Bukovinská, Beket - Daniel, Ladislav - Chlíbec, Jan - Konečný, Lubomír - Togner, Milan. Florenťané. Umění z doby medicejských velkovévodů. Praha 2002.
 • Bouzek, Jan - Kratochvíl, Zdeněk. Od mýtu k logu. Praha 1994.
 • Bouzek, Jan - Kratochvíl, Zdeněk. Řeč umění a archaické filosofie. Praha 1995.
 • Bouzek, Jan - Ondřejová, Iva - Halada, Jan. Periklovo Řecko. Praha 1989.
 • Bouzek, Jan. Etruskové - jiní než všechny ostatní národy. Praha 2003.
 • Bouzek, Jan. Objevy ve Středomoří. Praha 1979.
 • Bouzek, Jan. Obraz světa a člověka v uměních starověku. In: Vita activa. Vita contemplativa. Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. Praha 2006, s. 285-293.
 • Bouzek, Jan. Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha 2005.
 • Bouzek, Jan. Rondely a obdobné kruhové stavby - možnosti interpretace. In: 50 let archeologických výzkumů Masarykovy univerzity na Znojemsku. Brno 2001, s. 203-207.
 • Bouzek, Jan. Římské a řecké modely mýtů počátků měst. In: Historická Olomouc. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XII., zaměřeného k problematice zakladatelských mýtů a mýtů "počátků" ve světle kritiky pramenů Muzeum umění Olomouc - sál Beseda 6.-7. října 1998. Olomouc 2001, s. 65-70.
 • Bouzek, Jan. Vznik Evropy. Praha 2013.
 • Bouzek. Jan. Archeologie egejské oblasti Praha 1967
 • Burke, Peter. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha 2005.
 • Cardini, Franco. Jeruzalém: průvodce dějinami města. Praha 2015.
 • Dostálová, Růžena - Oliva, Pavel - Vavřínek, Vladimír. Řecko. Praha 2002.
 • Fajt, Jiří. Karel IV. Císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347-1437. Katalog výstavy. Pražský hrad 16. února - 21. května 2006. [Kurátor výstavy]: Fajt, Jiří. Praha 2006.¨
 • Fiala, Václav. Umělecký Řím: průvodce městem antickým, papežským a současným po stopách umělců a jejich děl. Praha 2015.
 • Francastel, Pierre. Malířství a společnost. Výtvarný prostor od renesance ke kubismu. Brno 2003.
 • Fučíková, Eliška - Konečný, Lubomír. Rudolfínští mistři: díla dvorních umělců Rudolfa II. z českých soukromých sbírek : katalog k výstavě Muzea hlavního města Prahy Praha 2014.
 • Goodman, Martin. Řím a Jeruzalém. Střet starověkých civilizací. Praha 2007.
 • Huizinga, Johan - Merhautová, Anežka (ed.). Katedrála sv. Víta v Praze. K 650. výročí založení. Praha. 2004.
 • Kubínová, Kateřina. Imitatio Romae. Karel IV. a Řím. Praha 2006.
 • Le Goff, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha 1991.
 • McKitterick, Rosamond. History and Memory in the Carolingian World. Cambridge 2004.
 • Plinius Secundus, Gaius. O umění a umělcích. Praha 1941.
 • Podborský, Vladimír. Cesta západních Slovanů k evropanství. In: Českoslovenství - středoevropanství - evropanství : 1918-1998. Úvahy, svědectví a fakta. Výběr studií, myšlenek, shrnujících přehledů encyklopedické povahy, návrhů a závěrů odborné mezinárodní konference konané. Brno 1998.
 • Podborský, Vladimír. Modely funkční interpretace pravěkých rondelů. Brno 2001 s. 209-211.
 • Seibt, Ferdinand. Lesk a bída středověku. Praha 2000.
 • Seibt, Ferdinand. Zrození Evropy. Průběžná zpráva o posledních tisíci letech. Praha 2000.
 • Šmahel, František - Bobková, Lenka (eds). Lucemburkové česká koruna uprostřed Evropy. Praha 2012.
 • Vachala, Břetislav. Egypt. Praha 2003.
 • Vitruvius Pollio, Marcus. Deset knih o architektuře. Praha 2001.
 • Vlnas, Vít - Přibyl, Petr - Hladík, Tomáš. Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů. Praha 2009.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK