PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Náboženské dějiny Evropy I. - YMKDE003
Anglický název: Religious history of Europe I.
Zajišťuje: Program Dějiny moderní evropské kultury (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Z [HT]
letní s.:2/0, Zk [HT]
Rozsah za akademický rok: 52 [hodiny]
Počet míst: zimní:neomezen / neurčen (neurčen)
letní:30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Zdeněk Nešpor, Ph.D.
Neslučitelnost : YMD005, YMD010, YMD016, YMD021
Je korekvizitou pro: YMKDE008
Anotace
První část dvouletého předmětu věnovaného popisu a analýze evropských náboženských dějin; v zimním semestru je předmět orientován na teoretické a metodologické otázky evropské náboženské historie a religiozitu pravěku a starověku, v letním semestru na evropskou středověkou religiozitu.
Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (13.01.2018)
Požadavky k zápisu

Kurz je určen primárně studujícím studijního programu Dějiny moderní evropské kultury, a není proto možné si jej zapsat po webu. V případě zájmu o registraci prosím kontaktujte garanta kurzu.

Poslední úprava: Šedivcová Karolína, Mgr. (07.05.2021)
Sylabus

1. Úvod do studia evropské religiozity;
2. Teorie o původu, vývoji a funkcích náboženství;
3. Prehistorická evropská religiozita;
4. Dumézilova rekonstrukce indoevropského náboženství;
5. Archaické řecké náboženství;
6. Náboženství Římanů;
7. Mystéria a helénistická zbožnost;
8. Antický judaismus;
9. Křesťanství I. - počátky církve, formování kánonu;
10. Křesťanství II. - antické křesťanství;
11. Křesťanství III. - staré orientální církve;
12. Manicheismus a gnose;
13. Duchovní svět antiky;
14. Úvod do problematiky medievální zbožnosti;
15. Náboženství Keltů a Germánů;
16. Náboženství Baltů a Slovanů;
17. Formování křesťanské Evropy;
18. Východní tradice;
19. „Politické dějiny“ středověkého křesťanství;
20. Vývoj středověké teologie;
21. Monasticismus;
22. Lidová zbožnost;
23. Heretická a opravná hnutí vrcholného středověku;
24. Husitství;
25. Evropské židovství a islám;
26. Duchovní jednota evropského středověku.


* Povinná literatura pro ZS (součást atestace):

- Brown, Raymond E. Ježíš v pohledu Nového zákona. Praha 1998.
- Martin, Luther H. Helénistická náboženství. Brno 1997.
- Vouga, Francois. Dějiny raného křesťanství. Praha - Brno 1997.

* Povinná literatura pro LS (součást atestace):

- Gurevič, Aron J. Nebe - peklo - svět. Jinočany 1996.

- Pelikan, Jaroslav: Ježíš v proměnách staletí. Kostelní Vydří 2008.

* Další doporučená literatura:

- Brooke, Christopher. Evropa středověku v letech 962-1154. Praha 2006.
- Culianu, Ioan P. Dualistické gnóze Západu. Praha 2007.
- Grant, Michael. Židé v římském světě. Praha 2003.
- Hazlett, Jan (ed.). Rané křesťanství. Brno 2009.
- Lambert, Malcolm. Středověká hereze. Praha 2000.

- McGrath, A. E.: Dějiny křesťanství - úvod. Praha 2014.
- Molnár, Amedeo - Říčan, Pavel. 12 století církevních dějin. Praha 1988 (a další vyd.).
- Pelikán, Jaroslav. Ježíš v proměnách staletí. Kostelní Vydří 2008.
- Pokorný, Petr. Píseň o perle. Praha 1998.
- Rapp, Francis. Církev a náboženský život Západu na sklonku středověku. Brno 1996.
- Rendtorff, Rolf. Hebrejská Bible a dějiny. Praha 2015.
- Rüppke, Jörg: Náboženství Římanů. Praha 2007.
- Vernant, Jean-Pierre. Hestia a Hermés. Praha 2004.

Poslední úprava: Nešpor Zdeněk, prof. PhDr., Ph.D. (08.09.2020)
Podmínky zakončení předmětu

V zimním semestru je předmět zakončen zápočtovým testem z odpřednášené látky (50 %) a povinné literatury (50 %). Pro absolvování je požadována min. polovina správných odpovědí.

V letním semestru jde o test klasifikovaný, pro absolvování je opět požadována min. polovina správných odpovědí.

V každém zkouškovém období jsou vypisovány 3 termíny, v případě opakované účasti se uznává nejlepší dosažený výsledek.

Poslední úprava: Nešpor Zdeněk, prof. PhDr., Ph.D. (08.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK