PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Teorie a metodologie historických věd I. - YMHA2ZS22
Anglický název: Theory and Methodology of Historical Sciences I.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Neslučitelnost : YMH311, YMKDE023, YMO028
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (26.05.2018)
Předmět představuje vývoj moderního dějepisectví a vývoj jeho (filosofické, epistemologické) teoretické a metodologické reflexe od druhé poloviny 18. století do současnosti. Pozornost je věnována vystoupení základních, metody dějepisu určujících historiografických škol a formulacím základních kritických noetických stanovisek. Výklad je přitom zaměřen především k problematice kulturního a sociálního dějepisectví a ke styčným plochám historické vědy se sociologií a antropologií. V letním semestru kurs probíhá seminární formou, jeho ústředním tématem je napětí mezi "teoriemi o" a "teoriemi v" historických vědách na jedné a narativitou dějepisectví na druhé straně. Představuje vybrané, v současnosti relevantní noetické, epistemologické a metodologické reflexe historických věd, směřující především k otázce "objektivity" či "adekvátnosti" dějepisného poznání, resp. porozumění, k otázce míry možné verifikace dějepisných tvrzení a k napětí mezi narativitou a vědeckostí. Témata: 1. "Obsahová" a "transcendentální filosofie dějin" (Havelka), Philosophy of History (Tucker), metodologie historické vědy (Rüsen, Lorenz); 2. Základní kategorie noetické analýzy I.: metodologický monismus versus metodologický dualismus; "narativní vysvětlení" a "historická teorie" (Rüsen); "positivistický", "hermeneutický" a "komparativní" způsob dějepisného výkladu (Lorenz); 3. Základní kategorie noetické analýzy II.: "ontologické", "mentalitické" a "lingvistické paradigma" (Havelka); "ontologický", "noetický" a "metodologický způsob založení historické metody" (Meran); 4. Základní moderní "obsahové filosofie dějin", jejich vliv na historismus 19. a prvé poloviny 20. století, kategorie "smyslu dějin"; 5. Objektivistický historismus 19. století (Droysen, Ranke, Taine, Gollova škola); 6. První vlna velké kritiky objektivismu 1890-1920 (Dilthey, Simmel, Weber); 7. Škola Annales a francouzská sociologie a antropologie (Bloch, Durkheim); 8. Strukturalismus 50.-70. let 20. století a jeho vliv na dějepisectví (Lévi-Strauss, Braudel; dějepis mentalit; strukturalismus a marxismus); 9. Inovace sociálních ději, komparativní metody, histoire sérielle, kvantitativní metody a historická demografie od 60. let 20. století po současnost; 10. Druhá vlna velkých kritik objektivismu: lingvistické 11. a narativistické kritiky dějepisectví 60.-80. let (Foucault, Veyne, White, Ankersmit, Ricoeur); narace versus (sociální) teorie (Wehler, Kocka, Nipperdey); 12. Hermeneutika proti lingvistickému relativismu (Gadamer vs. Derrida); 13. Třetí velká vlna kritik objektivismu: Poststrukturalismus 90. let (Ginzburg, van Dülmen, Chartier), mikrohistorie, historická antropologie a New Cultural History (Geertz, Medick); 14. Historicko-vědní porozumění a ospravedlnění (Příklad: Historikerstreit);
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. (01.02.2021)

Kurz bude v ZS 2020/21 uskutečňován pouze on-line společně pro studenty obou forem studia prostřednictvím kurzu v Moodlu pro výuku Univerzity Karlovy, kam se prosím zapište.

 

* Povinná literatura:

Havelka M. Dějiny a smysl. Obsahy, akcenty a posuny "české otázky". Praha 2001.
Holzbachová I., a kol. Filozofie dějin: Problémy a perspektivy. Brno 2004.
Iggers G. G. Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha 2002.
Pešek J. Setkáni s Klio. Studie z dějin dějepisectví. Praha 2014.
Ricoeur, P. Čas a vyprávění, díl I. Zápletka a historické vyprávění. Praha 2000.
Ricoeur, P. Čas a vyprávění, díl III. Vyprávěný čas. Praha 2007.
Vašíček, Z. Archeologie, historie, minulost. Praha 2006.

* Doporučená literatura:

Ginzburg, C. Spruensicherung. Die Wissenschaft auf der Suche nach sich selbst. Berlin 2002.
Horský, J. Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním. Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy. Praha 2009.
Koselleck, R. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlichter Zeiten. Frankfurt am Main 2000.
Kožiak, R - Šuch, J - Zeleňák, E (eds.) Kapitoly zo súčasnej filozofie dejin. Bratislava 2009.
Kuukkanen, J-M. Why We Need to Move Form Truth-Functionality to Performativity in Historiography, History and Theory 54/2015, s. 226-248.
Lorenz, Ch. Konstruktion der Vergangenheit. Eine Einführung in der Geschichtstheorie. Köln - Weimar - Wien 1997.
Meier, Ch - Rüsen, Jörn (eds.). Historische Metode. München 1988.
Rüsen, J. Rekonstruktion der Vergangenheit. Grundzüge einer Historik II: Die Prinzipien der historischen Forschung. Göttingen 1986.
Storchová, L et al. Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha 2014.
Šíma, K. Velké vyprávění o lingvistickém obratu v teorii dějin a malý příběh české historiografie, in: Lucie Storchová - Jan Horský a kol., Paralely, průsečíky, mimoběžky. Teorie, koncepty a pojmy v české a světové historiografii 20. století. Ústí nad Labem 2009, s. 67-94.
Šuch, J. Naratívný konštruktivizmus Haydena Whita a Franka Ankersmita. Ostrava 2010.
Tucker, A (ed.). A Companion to the Philosophy of History and Historiography, Wiley - Blackwell, Malden - Oxford - Chichester 2009.
Veyne, P. Jak se píšou dějiny. Červený Kostelec 2010.
Weber, M. Metodologie, sociologie a politika. Praha 1998.
Zeleňák, E. Two Versions of a Constructivist View of Historical Work, History and Theory 54/2015, s. 209-225.

* Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

 

Podmínky k atestaci:

(1.) máte-li tento kurz ukončit zkouškou či klasifikovaným zápočtem, atestace proběhne v podobě ústního kolokvia o třech Vámi vybraných problémech z látky pojednávané v uplynulém semestru (nahrané přednášky + orientační texty k nim v Moodle).

Své tři reflexe vybraných problémů byste měli mít založené na třech textech naskenované studijní literatury dostupné v SIS či Moodle. Za tyto texty nelze pokládat mé orientační texty k přednáškám.

(2.) máte-li tento kurz ukončit zápočtem, atestace proběhne na základě jednoho Vámi zvoleného problému z látky pojednávané v uplynulém semestru (nahrané přednášky + orientační texty k nim v Moodle).

Svou reflexi vybraného problému byste měli mít založenou na jednom textu naskenované studijní literatury dostupné v SIS či Moodle. Za tyto texty nelze pokládat mé orientační texty k přednáškám.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK