PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Historická antropologie II. - YMHA2ZS2
Anglický název: Historical Anthropology II.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 7
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, KZ [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Vyučující: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Neslučitelnost : YBHC153
Je neslučitelnost pro: YBHC153, YBHC187
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tatiana Chavalková Badurová (26.05.2018)
Předmět Historické antropologie se bude věnovat jak několika přístupům či metodologickým konceptům, které pozměnily tradiční pojímání dějin, tak tématům, dotýkajícím se přechodu od evropské předmoderny k moderně. Tradiční historickoantropologické téma bude zastupovat pozdněstředověká a raněnovověká lidová kultura, konkrétně karneval, který nahlédneme prostřednictvím autorů a autorek, vycházejících z různých historiografických prostředí (Bachtin, Davis, Burke). Z metodologických konceptů se seminář bude zajímat zejména o mikrohistorii. 1. Historická antropologie a výzkum lidové kultury 2. Karnevalová kultura I. (Bachtin) 3. Karnevalová kultura II. (Burke, Davis, Le Roy Ladurie) 4. Historická antropologie a dějiny každodennosti – středověk a raný novověku 5. Historická antropologie a dějiny každodennosti – novověk a soudobé dějiny 6. Mikrohistorie I. (konceptuální východiska) 7. Mikrohistorie II. (teoretická diskuse po roce 1990) 8. Mikrohistorie III. (aplikované studie) 9. Symbolická antropologie a historická věda I. (Darnton) 10. Symbolická antropologie a historická věda II. (polemiky 90. let a po roce 2000) 11. Historická antropologie (symbolického) násilí 12. Mezi mikrohistorií, evidencí a narací (četba prací N. Z. Davis) 13. Tradiční společnost a koncepty modernizace (Weber, Elias, Foucault ad.)
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Jan Potoček (09.05.2021)

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. (06.11.2023)

Plán zimního semestru 2023/2024

17. 10. seminář odpadá (stávka)

24.10. 2023

Alain Corbin, Na stopě neznámému. Znovunalezený svět Louise-Françoise Pinagota 1798-1876, Praha 2006, s. 2-15 (Předmluva), 73-91 (Jazyk negramotného), 205-238 (Farník, gardista, volič)

Referuje: Matteo Fattori

 

31.10. 2023

Michail Michailovič Bachtin, François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 2007, s. 71- 137 a pozn. (1. Rabelais v dějinách smíchu)

Referuje: Anna Mírková

doplňující četba pro všechny: François Rabelais, Gargantua a Pantagruel, Praha 1968, s. 18-22, 79-86, 100-105

 

7. 11. 2023

Natalie Zemon Davis, The Reasons of Misrule: Youth Groups and Charivaris in Sixteenth-Century France, Past & Present 50, February 1971, s. 41-75

Referuje:  

 

14. 11. 2023

Padraic Kenney, Karneval revoluce. Střední Evropa 1989, Praha 2005, s. 11-29, 195-203

referuje:  Valérie Šlajerová

 

21.11. 2023

Christopher R. Browning, Obyčejní muži. 101. záložní policejní prapor a "konečné řešení", Praha 2002, s. 11-16 (Předmluva), 135-160 (18. Obyčejní muži), event. 161-188 (Doslov)

Referuje: Marie Podařilová

 

28. 11. 2023

Giovanni Levi, On Microhistory, in: New Perspectives on Historical Writing, ed. Peter Burke, University Park, 1992, s. 93–113

Referuje: Hana Knollová

 

5.12. 2023

Giovanni Levi, Nehmotné dědictví. Kariéra jednoho exorcisty v Piemontu v 17. století, Praha 2018, s. 17-78 a 133-150.

Referuje: Tereza Šubrtová, Lucie Vincze

 

12.12. 2023

Muriel Blaive, Hidden transcripts

Referuje: Lucie Borovičková

Francesca Trivellato, What Differences make a Difference? Global history and microanalysis revisited, Journal od early modern history 27, 2023, 7-31.

Referuje: Michaela Křivánková

 

19.12. 2023

Natalie Z. Davis, The Return of Martin Guerre, Cambridge MA 1993

Referuje: Edmund Trubáček, Yiling Zing

 

2.1. 2024

Robert Finlay, The Refashioning of Martin Guerre, American Historical Revue 93, 1988, s. 553-571.
Natalie Zemon Davis, On the Lame, American Historical Revue 93, 1988, s. 572-603

Referuje: Karin Gudasová

Referuje:

 

Joan W. Scott, Storytelling, History and Theory 50, 2011, s. 203-209

Referuje: Nikola Plíšková

 

 

Norbert Elias, O procesu civilizace. Sociogenetické a psychogenetické studie proměny chování světských horních vrstev na Západě, Praha 2006, s. (11-63), 244-279
Max Weber, Protestantská etika a duch kapitalismu, in: Metodologie, socialogie, politika, ed. Miloš Havelka, Praha 2009, s. 182-242.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc. (09.09.2021)

Povinná účast na výuce: 4 povolené absence. (V případě vyšší absence student či studentka po dohodě s vyučující dodatečně odevzdá anotace na texty z hodin, jichž se nezúčastnil/a.)

Prezentace vybraných textů na hodině a pravidelná četba na jednotlivé hodiny.

Závěrečná atestace: test na konci semestru.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK