PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Vybrané problémy obecné sociologie (kombinovaná forma) - YMH407
Anglický název: Selected Problems of General Sociology - Distance Learning
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/10 Z [hodiny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neomezen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (07.01.2014)

Kurz je určen studentům oboru historická sociologie. Jeho smyslem je doplnit jejich znalosti o širší kontext obecně sociologické tematiky. Koncepty a teorie, které jsou v jeho rámci probírány, jsou zasazeny do historicko-vývojových souvislostí. Jednotlivé přednášky jsou věnovány tématům, která se týkají základních sociologických pojmů, jakými jsou: aktér, status, rolet, stratifikace, mobilita, elity, jednání, interakce, instituce, systém, struktura, funkce, sociální řád, konsenzus, konflikt, anomie, deviace, sociální změna. Výklad jednotlivých konceptů je vztažen k příkladům z oblasti historické sociologie.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (08.02.2014)

Seminář je určen pro studující oboru historická sociologie.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (27.10.2011)

Student získává atestaci na základě ústní diskuse, která má formu kolokvia.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (02.12.2014)

Témata:

1) Různá pojetí sociologie: sociologie jako multiparadigmatická věda

2) Teorie a metoda; úrovně sociologického poznání, sociologický výzkum

3) Jedinec v sociologické perspektivě: aktér, status, role

4) Potřeby, postoje, hodnoty a jednání

5) Interakce a sociální vztahy, interakcionismus

6) Sociální stratifikace a mobilita, teorie elit

7) Společnost jako systém; struktura a funkce; sociální sítě

8) Sociální řád: konsensus a konflikt

9) Anomie, deviace, sociální kontrola

10) Diagnózy soudobých společností

  

Literatura:

Giddens, A.: Sociologie. Praha: Argo 2000.

Šubrt, J.: Soudobá sociologie I.-VI. Praha: Karolinum 2007-2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK