PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Sociální stratifikace - YMH310
Anglický název: Social Stratification
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 26 [hodiny]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: 2
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (24.02.2015)

Cílem je seznámení s problematikou sociálních nerovností a s aplikacemi ve stratifikačním výzkumu. Výklad ilustrují příklady z klasických i současných výzkumů. Nejprve je v návaznosti na východiska klasických teorií představen konvenční přístup k analýze sociální stratifikace spolu s koncepty měření sociální třídy a statusu. Výklad se poté zaměřuje na kulturalistický přístup k třídní analýze, vícedimenzionalitu nerovností a relační přístupy (sociální distance, pozice v symbolickém sociálním prostoru). Pojednáno je téma sociální mobility, dosahování statusu a kulturní reprodukce (kulturní kapitál). Představeny jsou modely vztahu životního stylu, kulturní spotřeby a statusu. Zvláštní pozornost je věnována vztahu psychologie osobnosti a pozice v sociální struktuře spolu s rolí zakořeněných zdrojů (pozice v sociální síti) v instrumentálním jednání.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (24.02.2015)

 

Tématické okruhy:

1) Uvedení do problematiky sociální stratifikace. Klasické teorie jako východiska výzkumu (Marx, Weber, Simmel, Veblen).Historie výzkumu, etapy, témata.

2) Metodická východiska. Relační a konvenční pojetí sociální struktury a stratifikace.

3) Mobilitní analýza a modely dosahování statusu. Základní model utváření statusu a přístupy k analýze mobilitních tabulek.

4) Sociálně psychologický model dosahování socioekonomického statusu. Osobnost a sociální struktura.

5) Vývoj mobilitních režimů ve vyspělých západních zemích. Historická perspektiva vývoje sociální struktury v Českých zemích.

6) Měření stratifikačního postavení. Více-dimenzionalita nerovností, koncepty sociálních tříd a statusu. Třídní analýza, identifikace třídní struktury.

7) Relační paradigma stratifikace. Princip afiliace / homofilie (homogamie). Analýza historických dat.

8) Objektivní sociální distance. Subjektivní sociální distance a percepce nerovností, etnické distance, kastovní systém.

9) Postoje a postavení ve stratifikaci. Třídní vědomí. Sociální spravedlnost: distibuční spravedlnost, aplikace teorie grid-group ve výzkumu.

10) Kulturní obrat při studiu nerovností. Kulturalistický přístup k analýze sociálních tříd. Symbolický význam kultury pro utváření nerovností: symbolické hranice, kulturní repertoáry, formy kulturního kapitálu.

11) Teorie vztahu kulturní spotřeby a sociální stratifikace a její empirické ověřování: třídní homologie, individualizace a kulturní všežroutství.

12) Princip homologie polí, formy kapitálu a sociální struktura. Modely vztahu kulturních forem a sociodemografického prostoru. Síť skupinových afiliací (social circles). Ekologická perspektiva kulturních preferencí.

13) Sociální kapitál a nerovnosti - pozice v síti a zakotvenost zdrojů v sociální síti. Strukturní mezery, síla slabých vazeb. Analýza sociálních sítí a její uplatnění pro historická data.

 

Povinná literatura:

BOTTERO, W. Stratification: Social division and inequality. London & New York: Routledge, 2005.

KATRŇÁK, T. Třídní analýza a sociální mobilita. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2005.

ŠANDEROVÁ, J. Sociální stratifikace. Problém, vybrané teorie, výzkum. Praha: Karolinum, 2000.

 

Doporučená literatura:

ANHEIER, H. K., J. GERHARDS,F. P. ROMO. Forms of Capital and Social Structure in Cultural Fields: Examining Bourdieu's Social Topography. American Journal of Sociology 100 (4): 859-903, 1995.

BLAU, P. M., J. E. SCHWARTZ. Crosscutting social circles: testing a macrostructural theory of intergroup relations. New Brunswick/London: Transaction Publishers, 1997.

BENDIX, R., LIPSET, S. M. Class, status, and power: a reader in social stratification. Glencoe, Ill, Free Press, 1953.

BOURDIEU, P. Distinction: a social critique of the judgement of taste, London: Routledge & Kegan Paul, 1984.

BUTLER, T., M. SAVAGE (eds.). Social Change and the Middle Classes. London/New York: Routledge. 1995.

GRUSKY D. B.(ed.). Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological Perspective, 2d ed. Boulde, Colo.r: Westview, 2001.

KELLER, J. Tři sociální světy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010.

LAMONT, M., M. FOURNIER. (eds). Cultivating Differences: symbolic boundaries and the making of inequality. Chicago IL University of Chicago Press, 1992.

LAUMANN, E. O. (ed.). Social stratification: research and theory for the 1970s. Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1970.

LIN, N., K. Cook, R. S. BURT (eds). Social capital: theory and research. New York: Aldine de Gruyter, 2001.

MACHONIN, P. a kol. Československá společnost: sociologická analýza sociální stratifikace. Bratislava, Epocha, 1969.

MACHONIN, P., M. TUČEK. Česká společnost v transforamci. K proměnám sociální strukutry. Praha: Sociologické nakladatelství, 1996.

MATĚJŮ, P., K. VLACHOVÁ. Nerovnost, spravedlnost, politika. Česká republika 1991-1998. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.

ŠAFR, J. Životní styl a sociální třídy : vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. Edice sociologické disertace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008.

ŠAFR, J. (ed.), J. ŠANDEROVÁ, M. KOLÁŘOVÁ, K. VOJTÍŠKOVÁ, O. ŠMÍDOVÁ. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.

ROLLOVÁ V. a kol. Sociální a profesionální mobilita pracujícího obyvatelstva ČSSR I. a II.. Bratislava: ČSVUP, 1972.

TUČEK M. a kol. Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003.

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK