Kvalitativní metody empirického výzkumu - kombinovaná forma - YMH152
Anglický název: Qualitative Research Methodology - Distance Learning
Zajišťuje: Program Historická sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:10/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBSC183, YBSC183K, YMH552
Záměnnost : YMH052
Je neslučitelnost pro: YBSC183K, YMH552, YBSC183
Je záměnnost pro: YMH052
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (01.02.2022)
Předmět nabídne pokrytí základních otázek kvalitativní metodologie, jako jsou logika a cíl kvalitativních výzkumných strategií; etika výzkumu; logika a způsoby tvorby vzorku / výběru případu / terénu; zdroje dat a základní techniky tvorby dat (rozhovory, pozorování), základní analytické postupy (zejm. segmenace a kódování; Atlas.ti), principy interpretace a možnosti zobecnění; vybrané výzkumné designy (např. etnografie, narativní přístupy, diskurzivní přístupy, nevtíravé výzkumné přístupy atp.). Součastí přednášek budou ukázky aplikací jednotlivých postupů na vybraných výzkumných projektech.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (22.02.2023)

Výuka proběhne ve dvou blocích v nichž budeme vedle výkladu reflektovat zadaná cvičení. 

Zároveň budou k dispozici studijní materiály - viz Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14719

Součástí předmětu jsou povinná cvičení (k tématům 1.-2., 3.-4., 6.-9. a 10.-11.).

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK Z PREZENČNÍ FORMY VÝUKY BUDOU POSTUPNĚ ZVEŘEJŇOVÁNY V NÁSLEDUJÍCÍM MOODLOVSKÉM KURZU: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=14653

HESLO PRO ZÁPIS DO KURZU JE K DISPOZICI ZDE V SOUBORECH KE STAŽENÍ. MOODLOVSKÝ KURZ S NAHRÁVKAMI JE URČEN VÝHRADNĚ PRO STUDUJÍCÍ DISTANČNÍ/KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA. Použitím klíče se zavazujete, že přednášky nebudete šířit, kopírovat apod. a budete s nimi pracovat zodpovědně a s ohledem na živé účastníky přednášek.

Povinná literatura: Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. (eds.). 2019 . Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS UK. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (01.02.2022)

Sylabus:

1. téma: Kdy, proč a jak zvolit kvalitativní výzkumnou strategii

-          východiska (ontologická, epistemologická)

-          charakteristiky

-          odlišnosti od kvantitativního typu výzkumu

-          role výzkumníka, reflexivita

 

2. téma: Jak na kvalitativní výzkum

-      Výzkumný problém/cíl/otázky: vztah mezi problémem, cílem a výzkumnou otázkou, role výzkumné otázky, charakter výzkumných otázek a jak ji formulovat

-      Role teoreticko-epistemologických východisek

-      Projekt výzkumu: plánování procesu výzkumu

-      Eticky realizovaný výzkum

 

3.-4. téma: Volba výzkumného designu:

-      Narativní výzkum, Etnografie, Fenomenologický výzkum

-      Případová studie, Zakotvená teorie, Diskurzivní analýza

 

5. téma: Jak zvolit vzorek, terén, případ … otázka zobecnění

 

6.-9. téma: Techniky konstrukce/sběru dat, datová triangulace

-      Verbální data: typy rozhovorů, realizace rozhovorů

-      Pozorování: zúčastněné pozorování, etnografický výzkum

-      Nevtíravé přístupy: dokumenty jako data, digitální a sociální média, data z archivu

-      Kombinace dat, management výzkumu, situovanost, reflexivita

 

10.-11. téma: Analýza kvalitativních dat

-      Přepis dat a management dat

-      Různé typy analýzy dat

-      Analýza s využitím segmentace a kódování

-      Využití softwaru: Atlas.ti

 

12. téma: Psaní kvalitativní výzkumné zprávy

-      Podoba a psaní závěrečné zprávy

-      Kritéria kvality

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D. (01.02.2022)
Atestace sestává ze splnění čtyř průběžných cvičení a závěrečného písemného testu. K testu je možné přistoupit až po splnění průběžných cvičení.