PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Aplikovaná genderová analýza - YMGS429
Anglický název: Applied Gender Analysis
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/16, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (35)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Anotace
Kurz je zaměřený na praktické dovednosti a problémy (či překážky) spojené s vypracováním vlastního výzkumného projektu, specificky pak magisterské diplomové práce. Kurz představuje a diskutuje vybrané studentské projekty, buď vynikající, v nedávné době obhájené diplomové práce absolventek či absolventů magisterského programu Genderová studia nebo aktuálně rozpracované doktorandské výzkumné projekty a disertační práce studujících různých doktorských programů na FHS. Studující kurzu budou mít možnost seznámit se s úspěšně obhájenými pracemi a rozpracovanými výzkumy a diskutovat s jejich autorkami a autory nejen o tématech a procesech jejich výběru, zvolených teoretických východiscích, koncepci výzkumu a využívaných metodologiích, ale i o praktických otázkách spojených s přípravou projektu a prováděním výzkumu. V neposlední řadě budou mít studující příležitost diskutovat i problémy a překážky, které se ve vybraných výzkumných projektech či při psaní představovaných diplomových prací vyskytly či se mohou vyskytnout v realizaci jejich vlastních plánovaných výzkumů.
Poslední úprava: Červenková Michaela (29.04.2022)
Sylabus

Předběžný přehled hodin a povinné literatury 

 

1. blokové setkání (7. října 2023)

Diplomové práce Mgr. Barbary Hřebačkové a Mgr. Magdaleny Jozové uvede Ľubica Kobová. 

Povinná literatura

HŘEBAČKOVÁ, Barbora. Taneční profese z perspektivy aspirační práce. Dopady romantizace práce a genderovaného pracovního trhu na taneční profesi. Praha, 2022. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Program Genderová studia. Vedoucí práce Kobová, Ĺubica. Dostupné na http://hdl.handle.net/20.500.11956/174358.

JOZOVÁ, Magdalena. Feministické umělecké instituce: diskurzivní a praktické možnosti progresivního feminismu v Česku. Praha, 2022. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Program Genderová studia. Vedoucí práce Kobová, Ĺubica. Dostupné na http://hdl.handle.net/20.500.11956/171761.

 

2. blokové setkání (4. listopadu 2023)

Diplomové práce Mgr. Zuzany Andreska a Mgr. Karolíny Gabriel uvede Ľubica Kobová.

Povinná literatura

ANDRESKA, Zuzana. Společné jmění manželů - iluze nebo realita? Systém příspěvkového hospodaření očima žen. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Katedra genderových studií. Vedoucí práce Kobová, Ĺubica. http://hdl.handle.net/20.500.11956/97956 

GABRIEL, Karolína. The Female Gaze: Pornografie z pohledu českých žen. Praha, 2023. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Program Genderová studia. Vedoucí práce Kobová, Ĺubica.

 

 

3. blokové setkání (25. listopadu 2023)

Diplomová práce Mgr. Elišky Vokounové, následně přepracovaná do odborného článku. Výzkumná sebe-reflexe pozicionality při vedení narativních rozhovorů. Tematické setkání uvede Tereza Jiroutová Kynčlová.

Povinná literatura

VOKOUNOVÁ, Eliška. Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec. Praha, 2015. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Program Genderová studia. Vedoucí práce Knotková Čapková, Blanka. Dostupné na: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/83529

VOKOUNOVÁ, Eliška. "Sněhurka a lovec. Archetypální příběh o individuaci mladé ženy." Gender v textu a obraznosti: Představa, utopie, maska, sen a fantazie. Eds. Knotková-Čapková, Blanka, Jiroutová Kynčlová, Tereza. Praha: Gender Studies, 2015, 143-155. (Kniha v NEfinální formální úpravě avšak s finálními verzemi textů je dostupná s redakčními úpravami v SIS.)

 

 

4. blokové setkání (16. prosince 2023)

Diplomové práce Mgr. Timey Crofony a Mgr. Kateřiny Majerové uvede Tereza Jiroutová Kynčlová. Další téma: tranzice do doktorského studia, reflexe procesů recenzních řízení v akademickém publikačním provozu.

Povinná literatura

CROFONY, Timea. Mechitza jako metafora: separace nebo jednota? Praha, 2020. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Program Genderová studia. Vedoucí práce Sokolová, Věra. Dostupné na: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/121730

MAJEROVÁ, Kateřina. Reflexe evangelií z pohledu vybraných textů feministické teologie. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Program Genderová studia. Vedoucí práce Knotková Čapková, Blanka. Dostupné na: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/71303

 

 

Doporučená literatura 

Asberg, C. (Ed.). (2006). Manual : writing a master's thesis in Comparative women's studies in culture and politics at Utrecht University : a collective do-it-yourself guide to feminist scholarly writing. Utrecht: Utrecht University. 

Hesse-Biber, S. N. (2014). Feminist research practice : a primer. Los Angeles: Sage. 

Lykke, N. (2012). Feminist studies : a guide to intersectional theory, methodology and writing. London: Routledge. Madden, R. (2017). Being ethnographic : a guide to the theory and practice of ethnography. London: Sage. 

Ramazanoglu, C., & Holland, J. (2002). Feminist methodology : challenges and choices. London; Thousand Oaks, Calif.: Sage. 

Wingfield, R., Carter, S. A., Marx, E., & Thompson, P. (2007). A guide to researching and writing a senior thesis in Studies of Women, Gender, and Sexuality. Cambridge: The Committee on Degrees in Studies of Women, Gender, and Sexuality / Harvard University. Dostupné na: http://writingproject.fas.harvard.edu/files/hwp/files/womens_studies_senior_thesis.pdf?m=1370451715

Poslední úprava: Kobová Ĺubica, Mgr., M.A., Ph.D. (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu

Aktivní účast na hodinách, která předpokládá přečtení diskutovaných diplomových nebo jiných výzkumných prací a písemné zformulování otázek a komentářů k nim.

Závěrečná písomná reflexe diskutovaných problémů ve vztahu k vlastnímu výzkumnému procesu.

Přesné podmínky zakončení předmětu budou specifikovány na prvním setkání.

Poslední úprava: Kobová Ĺubica, Mgr., M.A., Ph.D. (18.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK