PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Paměť a rod: orální historie v genderovém výzkumu - seminář - YMG44VSBI
Anglický název: Memory and Gender in Oral History - Seminar
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/5, KZ [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (28)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG44VSBI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Kiczková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: YMG44VPBI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (01.04.2009)
Po získaní základných teoretických poznatkov z oblasti rodovej identity a biografického výskumu ako aj po nadobudnutí znalostí z metodologických prístupov v práci s kvalitatívnym interview je možné sa zapojiť do výskumnej časti predmetu. Osobitná pozornosť sa venuje analýze a interpretácii získaného biografického materiálu.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (07.05.2008)

Tématické okruhy:

1. O rodovej identite: Stručné dejiny, základné koncepcie, proces tvorby identity.

2. Sebautváranie v biografických naráciach

3. Feministický výskum: medzi teóriou a empíriou

4. Biografický výskum: teoretické východiská a metodologické koncepty

5. Spôsob realizácie rozhovorov ? všeobecné východiská

6. Praktické zásady realizácie naratívneho interview

7. Metodologický kontext kvalitatívnej analýzy s akcentom na feministickú kritiku vedy.

8.Teoretické východiská pre tematickú interpretáciu naratívnych interview

9. Analýza a interpretácia biografického materiálu: všeobecné východiská a všeobecné zásady interpretačnej stratégie

10. Krok za krokom v naratívnej analýze. Sprievodná dokumentácia.

11. Etické aspekty

12. Bilancia a reflexia vlastných výskumných výsledkov.

Povinná literatura:

Bačová, V.: Feministický výskum. In.: Aspekt, č. 1., Bratislava 1999.

Biograf, časopis pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha, ročníky 1999 ? 2004.

Botíková, M.: Odievanie a móda v súvislosti so spoločensko-politickými zmenami v rozprávaniach

žien. In.: Studia Academica Slovaca 32, Prednášky XXXIX.letnej školy slovenského jazyka a kultúry, STIMUL, Bratislava 2003.

Bútorová, Z.: Krehká sila ? 20 rozhovorov o životných cestách žien. Kalligram, Bratislava 2001.

Dausien, B.: Biographie und Geschlecht. Zur biographischen Konstruktion sozialer Wirklichkeit in

Frauenlebensgeschichten. Donat Verlag, Bremen 1996.

Fischer?Rosenthal, W. ? Rosenthal, G.: Narrationsanalyse biographischer Selbstpräsentation. In:Hitzler, R. ? Honer, A (Hrsg.): Sozialwissenschaftliche Hermeneutik, Leske + Budrich, Opladen 1997

Froschauer,U. - Lueger M.: Das qualitative Interview. WUV- Universitätsverlag, Wien 2003.

Frýdlová, P. (ed): Všechny naše včerejšky. Paměť žen I., II.. Nadace Gender Studies, Praha 1998.

Giddens, A.: Sociologie. Praha 2001.

Hagemann, K.: Möglichkeiten und Probleme der ?Oral History? für Projekte zur Frauengeschichte. In: M. Althoff, M. Bereswill, B.Riegraf: Feministische Methodologien und Methoden,

Leske+Budrich, Opladen 2001, s.74.

Helfferich, C.: Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews.

VS Verlag, Wiesbaden 2004.

Kiczková, Z a kol.: Pamätˇ žien. O skúsenosti sebautvárania v biografických rozhovoroch, Iris,

Bratislava 2006.

Kuhn, A.: Oral history ? feministisch: In: Heer, Hannes/ Ullrich, Volker (Hg): Geschichte entdecken.

Erfahrungen und Projekte der neuen Geschichtsbewegung. Reinbek 1985.

Kusá, Z.: Autobiografické rozprávania v projekte ?20 storočie v rodinách slovenskej predprevratovej

inteligencie. In: Sociológia, roč. 24., č. 6., Bratislava 1992.

Mannová, E.: Oral history a historiografia. In: Etnologické rozpravy, č.1., Bratislava 1996.

Rozhovory Aspektu z rokov 1993 ? 1998. Aspekt, Bratislava 1998.

Schütze, F.: Narativní interview ve studiích interakčního pole. In: Biograf č. 20, 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK