PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Feministické štúdiá práce - YMG146
Anglický název: Feminist Studies of Work
Zajišťuje: Katedra genderových studií (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
doc. Věra Sokolová, Ph.D.
Korekvizity : YMGSZ100
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (22.02.2018)
Kurz sleduje utváranie súčasného pojmu práce a jeho feministickú kritiku. Odkazuje na bohatú tradíciu feministického hnutia a teórie, ktoré sa zaoberajú prácou, vzťahom žien ku kapitalizmu a globalizácii. Predstavuje rôzne podoby práce: továrenskú prácu v subdodávateľstve, emočnú a afektívnu prácu, kreatívnu prácu novej profesionálnej triedy, ale aj prekarizovanú prácu pracujúcich v oblasti maloobchodu. Tematizuje problém zosúlaďovania rodiny a práce z triednej perspektívy, ďalej problém chorôb z povolania aj možné riešenia problémov prostredníctvom odborového organizovania sa. Napokon predstavuje policy aj technooptimistické feministické prístupy k digitalizácii a automatizácii práce. Kurz otvára aj uzatvára zamyslenie sa nad rolou pracovnej etiky v udržiavaní existujúcich podôb práce.
Cíl předmětu - slovenština
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (22.02.2018)

·        Oboznámiť sa s kritickým feministickým pohľadom na podoby práce v súčasnosti.

·        Pochopiť a naučiť sa používať základné pojmové a argumentačné inštrumentárium kritických prístupov k práci.

·        Oboznámiť sa s rôznymi disciplinárnymi a metodologickými prístupmi pri výskume práce.

Sylabus - slovenština
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (22.02.2018)

Prehľad hodín a povinnej literatúry

 

1. týždeň (22. február) Úvod

Žiadna povinná literatúra.

 

2. týždeň (1. marec) Marxistická definícia práce a pracovná etika

Marx, K. (1979). Kapitál : kritika politickej ekonómie : 1. zväzok : 1. kniha. Bratislava: Pravda. „Dvojaký charakter práce stelesnenej v tovaroch“, s. 50 – 54; resp. Marx, K. (1954). Kapitál : kritika politické ekonomie : díl první : výrobní proces kapitálu. Praha: Státní nakladatelství politické literatury. „Dvojaký charakter práce tkvící v zboží“. Dostupné z: http://www.marxists.org/cestina/marx-engels/1867/kapital/

Weeks, K. (2015). Mapovanie pracovnej etiky : päť antinómií a úloha rasy a rodu. In Ľ. Kobová (Ed.), Feministky hovoria o práci : ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (pp. 11 - 66). Bratislava: ASPEKT. Resp. Weeks, K. (2011). The problem with work : feminism, Marxism, antiwork politics, and postwork imaginaries. Durham: Duke University Press. Chapter 1: Mapping the work ethics, pp. 37 – 78.

 

3. týždeň (8. marec) Sociálna reprodukcia a starostlivosť (péče)

Fraser, N. (2016). Contradictions of capital and care. New Left Review(100), 99-117.

 

4. týždeň (15. marec) Továrenská práca

Maciejewska, M. (2015). Unavené telá a drahocenné výrobky : pracovné podmienky žien v zvláštnej ekonomickej zóne v elektronickom priemysle v Poľsku (K. Chmel, Trans.). In Ľ. Kobová (Ed.), Feministky hovoria o práci : ako sa ženy stávajú subjektmi kapitalizmu (s. 135 – 170). Bratislava: ASPEKT.

 

5. týždeň (22. marec) Emočná a afektívna práca

Penz, O., Sauer, B., Gaitsch, M., Hofbauer, J., & Glinsner, B. (2017). Post-bureaucratic encounters: Affective labour in public employment services. Critical Social Policy, 1 - 22. doi:10.1177/0261018316681286

Warhurst, C., & Nickson, D. (2009). ‘Who's got the look?’ : emotional, aesthetic and sexualized labour in interactive services. Gender, Work & Organization, 16(3), 385-404. doi:10.1111/j.1468-0432.2009.00450.x

 

(29. marec) dekanské voľno, veľkonočné sviatky

 

(5. apríl) hodina nie je, vyučujúca je na konferencii

 

6. týždeň (12. apríl) Flexibilná práca profesionálov a profesionálok na voľnej nohe

Peuter, G. d., Cohen, N. S., & Saraco, F. (2017). The ambivalence of coworking: On the politics of an emerging work practice. European Journal of Cultural Studies, 20(6), 687-706. doi:10.1177/1367549417732997

 

7. týždeň (19. apríl) Prekarizovaná práca v supermarketoch

Bek, T., Čaněk, M., Kobová, Ľ., Kučera, P., & Trlifajová, L. (2016). Ženy za pokladnou : pracovní podmínky žen v supermarketech. Praha: Multikulturní centrum Praha & Katedra genderových studií, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné na: http://migraceonline.cz/doc/Zeny_za_pultem_-_vyzkumna_zprava_full.pdf

 

8. týždeň (26. apríl) Artikulácia (prelínanie sa aj zosúlaďovanie) práce a rodiny

Gregg, M. (2011). Work's intimacy. Cambridge, UK; Malden, MA: Polity. Chapter 2: Working from home: the mobile office and the seduction of convenience, pp. 39 – 55.

Warren, T. (2015). Work–life balance/imbalance: the dominance of the middle class and the neglect of the working class. The British Journal of Sociology, 66(4), 691-717. doi:10.1111/1468-4446.12160

9. týždeň (3. máj) Pracovné úrazy, choroby z povolania a bezpečnosť pri práci

Rosner, D., & Markowitz, G. (2006). Deadly dust : silicosis and the politics of occupational disease in twentieth-century America (2nd ed.). Ann Arbor: The University of Michigan Press. Chapter 1: The „cabinet of curiosities“: silicosis and the recognition of industrial disease, pp. 13 – 48.

 

10. týždeň (10. máj) Organizovanie pracujúcich a odbory

Kubisa, J. (2016). Gendered division of trade union protests? Strategies, activities and outcomes of union activity among miners and nurses in Poland. Transfer: European Review of Labour and Research, 22(3), 331-345. doi:10.1177/1024258916650409

 

11. týždeň (17. máj) Automatizácia a technooptimistický feminizmus

Hester, H. (2018). Xenofeminism. Oxford: Polity Press. Výber – bude vložený do SIS počas semestra.

Piasna, A., & Drahokoupil, J. (2017). Gender inequalities in the new world of work. Transfer: European Review of Labour and Research, 23(3), 313-332. doi:10.1177/1024258917713839

 

12. týždeň (24. máj) Odmietnutie práce

Weeks, K. (2017). Down with love : feminist critique and the new ideologies of work. WSQ: Women's Studies Quarterly, 45(3), 37-58.

Hatcher, J., & Tu, T. L. N. (2017). "Make what you love" : homework, the handmade, and the precarity of the maker movement. WSQ: Women's Studies Quarterly, 45(3), 271-286.

 

Vyučujúca si v prípade potreby vyhradzuje právo zmeny sylabu v priebehu semestra.

Odporúčaná literatúra je v súbore pdf so sylabom.

 

Logistika kurzu

·        Pokiaľ je to možné, čítajte povinnú literatúru na hodiny vo vytlačenej podobe. Sústredenie sa na vytlačený text, fyzickú knihu, je zväčša lepšie než na text v elektronickej podobe. Umožňuje tiež rýchlejšie listovanie a dobré anotovanie na okrajoch.

·        Pokiaľ je to možné, skúste sa na hodinách zaobísť bez používania laptopov a píšte si poznámky rukou.

·        V prípade, že trpíte poruchou učenia alebo existuje iný závažný dôvod, pre ktorý potrebujete na vypracovanie úloh viac času alebo moju ďalšiu pomoc, dajte mi vopred vedieť.

Podmínky zakončení předmětu - slovenština
Poslední úprava: Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D. (22.02.2018)

·        Účasť na hodinách je povinná. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžete hodiny zúčastniť, informujte ma e-mailom alebo ústne.

·        Povinnosťou každej študentky, každého študenta je prečítať povinnú literatúru na každú hodinu a byť pripravená, pripravený o povinnej literatúre diskutovať.

Pripravenosť na diskusiu obnáša:

-        Stručný konspekt, ktorý jasne identifikuje tému, tézu, argument a hlavné pojmy textu. (Ku konspektu pozri text Hany Havelkovej „O čem je odborný text: metoda konspektu“, s. 5 – 6 in Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. (2007). Stylistika, argumentace a akademické psaní: praktická příručka pro práci v semináříchPraha: Katedra genderových studií FHS UK.) Konspekt nemusí byť napísaný na počítači, stačí rukou – je to vaša vlastná príprava na hodinu, ktorú máte na hodine pri sebe.

-        Sformulovanie aspoň jednej otázky týkajúcej sa povinných textov. Otázku či otázky napíšte ku konspektu.

Uvedenú písomnú prípravu budem kontrolovať priebežne a náhodne.

·        Predstavenie textu a uvedenie do diskusie (25 %).

Cieľom prezentácie z literatúry je uviesť nás do diskusie o texte (alebo textoch) na hodine. T. j. v prezentácii by mali zaznieť: hlavné tvrdenie (téza) textu; ďalšie tvrdenia textu; argumentačné postupy, ktoré slúžia na podporu tvrdení. Pokúste sa text tiež kontextualizovať, teda identifikovať dôvod, prečo bol napísaný, v akej situácii, koho mal o čom presvedčiť. Tvrdenia a analytické nástroje textu sa tiež pokúste vztiahnuť na súčasnú českú, slovenskú, európsku alebo globálnu spoločnosť: Môžeme ich použiť? Mohli by nám potenciálne povedať o javoch v dnešnej spoločnosti niečo dôležité? Ako by ich bolo potrebné reformulovať? Na záver sformulujte dve otázky, o ktorých budeme spoločne diskutovať.

·        Biografická úvaha o práci (25 %).

V rozsahu cca 3 normostrán (5 400 znakov; 1 NS = 1 800 znakov s medzerami) opíšte vlastnú skúsenosť s prácou. Ak nechcete písať o sebe, porozprávajte sa s priateľkou, priateľom, niekým z rodiny či známym a napíšte o ich pracovnej skúsenosti. Pri opise uvažujte nad tým, či je práca flexibilná alebo prekérna alebo či požíva ochranu, ktorú sľubuje tzv. bežný (štandardný) zamestnanecký vzťah. S týmito pojmami sa zoznámite priebežne počas výkladu na hodinách.

Pre inšpiráciu pri písaní sa môžete pozrieť aj na výber z rôzneho autobiografického písania, reportážneho písania lebo orálnej histórie, ktoré sa zaoberajú prácou (v SISe). Biografickú úvahu odovzdajte prostredníctvom systému Turnitin do 23. apríla 2018 23:59.

Možné otázky (nemusíte na ne priamo odpovedať, majú vám pomôcť v písaní):

‐        V akých zamestnaniach som robil_a v uplynulých troch rokoch?

‐        Čo je mojou náplňou práce podľa pracovnej zmluvy (dohody)?

‐        Čo v skutočnosti vykonávam?

‐        Ako vyzerá môj typický pracovný deň?

‐        Som spokojná_ý s platom?

‐        Prečo už v uvedenom zamestnaní nepracujem?

‐        Dá sa moja práca označiť ako neistá (prekérna)?

‐        Dá sa moja práca označiť ako flexibilná?

‐        Aké sú jej pozitíva?

‐        Aké sú jej negatíva?

‐        Utkvela mi v pamäti nejaká príhoda, ktorá dobre vyjadruje povahu práce?

·        Záverečná písomná práca (50 %).

V rozsahu 9 – 10 normostrán (bez literatúry) sa zaoberá jedným problémom diskutovaným na hodine alebo problémom definovaným študentkou_om. Môže ísť o teoretickú prácu, t. j. o diskusiu teoretických pojmov a tvrdení z filozoficky a sociálnoteoreticky zameraných textov. Môže ísť tiež o empirickú prácu, t. j. napr. o urobenie rozhovoru či rozhovorov s pracujúcimi a ich analýzu, o analýzu mediálnych správ – zobrazení alebo textov, analýzu politického dokumentu apod.

Abstrakt záverečnej práce vrátane predbežnej literatúry v dĺžke cca 0,5 normostrany odovzdajte vytlačený na začiatku poslednej hodiny. Na konzultovanie záverečnej práce som vám k dispozícii počas konzultačných hodín v priebehu celého kurzu alebo v inom dohodnutom čase.

Záverečnú písomnú prácu odovzdajte prostredníctvom systému Turnitin v stanovených termínoch. Termíny odovzdania budú ohlásené na poslednom stretnutí 24. mája.

·        Akademická integrita: Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení. Při nejasnostech ohledně správného citování a odkazovaná konzultujte příručku Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. (2007). Stylistika, argumentace a akademické psaní: praktická příručka pro práci v seminářích. Praha: Katedra genderových studií FHS UK.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK