PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metodologické přístupy v genderových studiích - pro kombinované studium - YMG140
Anglický název: Methodological Approaches in Gender Studies - distanc students
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/5, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG08PPZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Záměnnost : YMG08PEG0, YMG08PPZI, YMG98PPZI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (18.09.2014)
Náplní práce badatelek a badatelů je odhalovat řád v chaosu, kterému říkáme svět, a úlohou vědeckých metod je umožňovat toto odhalování. Jejich znalost je zásadní pro informovanou interpretaci výsledků vědeckých výzkumů i pro realizaci vlastních vědeckých výzkumů. Cílem kurzu je představit studentkám a studentům metodologii a metody využívané v sociálněvědním výzkumu, seznámit je s feministickými přístupy k jejich využívání a nabídnout jim možnost kritického zamyšlení nad dialogem mezi mainstreamovou vědou a feministickými alternativami. Kriticky budou diskutovány i některé standardní přístupy a dělení, jako např. kvalitativní vs. kvantitativní, pozitivismus vs. konstruktivismus, a jejich užitečnost pro společenské vědy. Důraz bude kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (18.09.2014)

Tématické okruhy:

1. Proč studovat metodologii a metody? Feministické perspektivy. Představení vyučujícího, studujících, základních východisek a koncepce kurzu. Zodpovězení otázky: „Proč studovat

   metodologii a metody?“ Povaha a cíle vědy. Povaha lidského poznání. Metodologie vs. metody. Feminismus a vědecké bádání – první přiblížení: výzvy feministické metodologii.

2. Paradigmata - východiska a implikace pro výzkum. Základy přijatého a alternativních paradigmat. Pozice jednotlivých paradigmat na vybrané praktické otázky. Pohled na etablovanou  

   vědu prizmatem feminismu: Je mainstreamová věda v principu sexistická?

3. Feminismus a tradiční dělení na kvalitativní a kvantitativní výzkum. Falešná dichotomie

kvantitativní vs. kvalitativní výzkum. Kvantifikace a matematika jako jazyk prostý kauzality.

Omezená použitelnost statistických metod ve společenských vědách.

4. Výzkumy vycházející z rozhovorů. Teoretická východiska a praktické otázky spojené s výzkumy vycházejícími z rozhovorů. Využívání rozhovorů ve feministických výzkumech.

5. Terénní výzkum. Teoretická východiska a praktické otázky spojené s terénními výzkumy. Využívání terénních výzkumů v rámci feministických bádání. Shlédnutí filmu „Povídky

    z kuchyně“.

6. Dotazníková šetření. Teoretická východiska a praktické otázky spojené s dotazníkovými šetřeními. Využívání dotazníkových šetření ve feministických výzkumech.

7. Experimentální výzkum. Teoretická východiska a praktické otázky spojené s experimenty. Využívání experimentů v rámci feministických bádání.

8. Obsahové analýzy a výzkumy využívající existující materiály. Teoretická východiska a praktické otázky spojené s obsahovými analýzami. Využívání obsahových analýz ve     

    feministických výzkumech.

9. Orální historie. Teoretická východiska a praktické otázky spojené s prováděním orálních historií. Využívání orálních historií ve feministických výzkumech.

10. Akční výzkum a případové studie. Teoretická východiska a praktické otázky spojené s prováděním akčních výzkumů a případových studií. Využívání akčních výzkumů a případových     

      studií ve feministických výzkumech.

11. Vybrané problémy týkající se analýzy kvalitativních materiálů. Originální feministické metody. Kódování, analýza polostrukturovaných rozhovorů, zakotvená teorie, narativní analýza.

       Originální feministické metody.

12. Plánování a design výzkumu. Tradiční design výzkumu vs. konstruktivistický design výzkumu. Kritéria důvěryhodnosti výzkumu v rámci alternativních paradigmat.

     Charakteristiky feministických výzkumných projektů.

13. Závěrečná reflexe probrané látky (Poslední hodina dle volby studujících). Závěrečná reflexe probrané látky a diskuse některých charakteristických rysů feministických výzkumů.

Povinná literatura:

Coffey, A., & Attkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data. London: SAGE Publications. Str. 26-51.

Deacon, D., Pickering, M., Golding, P., a Murdock, G. (1999). Researching communications: A

practical guide to methods in media and cultural analysis. London: Arnold. Str. 62-79, 114-131, 248-277.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. Handbook of qualitative research. London: SAGE Publications. Str. 1-17, 105-117.

Disman, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum. Str. 284-304.

Flick, U., Kardoff, E., a Steine, I. (2004). A companion to qualitative research. London: SAGE

Publications. Str. 203-208, 222-230.

Letherby, G. (2003). Feminist research in theory and practice. Philadelphia: Open University Press. Str. 4-6, 19-40, 61-98.

Ramazanoglu, C., a Holland, J. (2004). Feminist methodology: challenges and choices. London: SAGE. Str. 1-16, 145-164.

Reinharz, S. (1992). Feminist methods in social research. New York: Oxford University Press.

Salner, P. (2000). Videli jsme holocaust. Str. 58-84.

Singleton, R. A., Straits, B. C., & Straits, M. M. (1993). Approaches to social research. New York: Oxford University Press. Str. 67-99, 181-211, 246-281.

Smith, L. M. (1994). Biographical Method. V Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. Handbook of qualitative research. London: SAGE Publications. Str. 286-302.

Wadsworth, Y. (1998). What is Participatory Action Research?

Doporučená literatura:

Flick, U., Kardoff, E., a Steine, I. (2004). A companion to qualitative research. London: SAGE

Publications. Str. 209-213 (Interviewing as an aktivity).

Harding, S. (Ed.) (1987). Feminism & Methodology. Bloomington: Indiana University Press. Str. 1-14.

Morrow, R. A. (1994). Critical theory and methodology. London: SAGE Publications. Str. 199-215.

Naples, N. A. (2003). Feminism and method. New York: Routledge. Str. 3-33.

Reifová, I. (1998). „Jak volily TV stanice?“ V W. Schulz, L. Hagen, H. Scherer, a I. Reifová, Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Karolinum. Str. 77-134

 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: Mgr. Lucie Jenovéfa Jenšík Sinanovičová (18.09.2014)

dobrá znalost anglického jazyka, neboť většina materiálů je v angličtině

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK