PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Metody prosazování genderové rovnosti - YMG11PPLI
Anglický název: Methods of Promoting Gender Equality
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG11PPLI
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Korekvizity : YMG11PSLI
Prerekvizity : YMG07PPZI, YMG08PPZI
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (20.06.2012)
Genderová rovnost je zásadní výzvou pro každou demokratickou společnost minimálně od šedesátých let minulého století, kdy se otázka rovných příležitostí stala jednou z nosných agend druhé vlny feminismu a demokratizačních snah obecně. Dnes je genderová problematika jedním ze základních pilířů politiky všech rozvinutých demokratických zemích i Evropské unie a v této souvislosti byla vyvinuta řada metod pro její prosazování, mezi které patří například genderový mainstreaming, genderový budgeting, genderové statistiky či různé formy pozitivních opatření. Cílem kurzu bude seznámit studentky a studenty s nejdůležitějšími z těchto metod i s jejich praktickou aplikací v kontextu existujícího institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti v České republice. Důraz je kladen na kritické myšlení, reflexi a vlastní interpretaci dané problematiky.
Metody výuky
Poslední úprava: Bc. Magdalena Foffová (20.06.2012)

Kurz probíhá

jednak formou interaktivních přednášek a jednak formou seminárních diskusí, které jsou zaměřeny na

praktické aspekty genderové analýzy v naší společnosti. Součástí kurzu jsou také analýzy

relevantních vládních a jiných dokumentů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Dina Novotná Obeidová (07.05.2008)

Tématické okruhy:

1. Úvod do studia: Gender a genderová rovnost. Prosazování genderové rovnosti v historické a komparativní perspektivě.

2. Institucionální zabezpečení politiky genderové rovnosti v ČR a v EU. Silné a slabé stránky stávající struktury. Základní

vládní programové dokumenty. Centrální a regionální úroveň.

3. Genderový mainstreaming. Představení konceptu. 10 kroků na cestě k integraci genderové perspektivy do rozhodovacích

procesů.

4. Vyhodnocování genderových dopadů (Gender Impact Assessment) a genderové audity. Hlavní kritéria hodnocení: zastoupení,

zdroje, práva, normy a hodnoty.

5. Genderové rozpočtování (gender budgeting). Rozpory mezi politickými prohlášeními a alokací zdrojů pro jejich

prosazování. Nástroje pro gendrově-citlivou analýzu rozpočtů. Vracení péče do ekonomie.

6. Nástroje genderových auditů: genderové statistiky. Analýza a prezentace genderových statistik. Dostupnost a kvalita

statistických dat. Práce s genderovými statistikami.

7. Nástroje genderových auditů: analýzy dokumentů, struktur a kvalitativní rozhovory. Problémy a silné stránky jednotlivých

nástrojů.

8. Pozitivní opatření. Představení konceptu a vybrané příklady. Kvóty jako záměnný problém.

9. Stát vs. občanská společnost. Stínové zprávy jako alternativa vládním zprávám. Postaveni NNO a současné trendy v

souvislosti s financováním z ESF.

10. Genderový mainstreaming: Aplikace v oblasti politiky, ekonomie a pracovního trhu.

11. Genderový mainstreaming: Aplikace v oblasti vzdělávání, vědy a masových médií.

12. Genderový mainstreaming: Aplikace v oblasti chudoby, zdraví a ochrany prostředí.

13. Téma dle společného výběru.

Povinná literatura:

Asklöf, C. (2003). Příručka na cestu k genderové rovnosti. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Souhrnné zprávy o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen z let 1998 až 2002.

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí za rok 2004. (2004) Praha: Gender

Studies.

Stínová zpráva v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí za rok 2006. (2006) Praha: Otevřená společnost.

Good practices and gender audit. (2003) Barcelona: Gutenberg.

Doporučená literatura:

Budlender, D., & Sharp, R. (1998). How to do a gender-sensitive budget analysis: contemporary

research and practice, Commonwealth Secretariat and Australian Agency for International

Development.

Čermáková, M., Hašková, H., Křížková, A., Linková, M., Maříková, H., a Musilová, M. (2000).

Souvislosti a změny genderových diferencí v české společnosti v 90. letech. Praha: SoÚ AV ČR.

Český statistický ústav (2002). Zaostřeno na ženy/muže. Praha: Český statistický ústav.

MPSV (2001a). Aktualizace a doporučení Celosvětové pekingské konference o ženách. Praha:

Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Evaluace ex-ante evropské iniciativy EQUAL v České republice (2001). Praha: Národní vzdělávací

fond.

Hedman, B., Perucci, F., & Sundström, P. (1996). Engendering statistics: A tool for change.

Stockholm: Statistics Sweden.

Kimmel, Michael S. (2001) Gendered society. New York: Oxford University Press.

National report on implementation the Beijing platform for action (2002). Prague: MPSV.

Neimanis, A. (2001). Gender mainstreaming in practice: A handbook. UN Development Programme.

Pavlík, P. (2003). Czech labor market ? gender perspective. Příspěvek přednesený na mezinárodní

konferenci Překonávání hranic, která se konala ve dnech 21-23. února 2003 v Lichtenfelsu

v Německu.

Regular report on the Czech Republic?s progress towards accession (2001). Brussels: Commission of

the European Communities.

Renzetti, C., a Curran, D. (1999). Women, men and society. Boston: Allyn and Bacon Press.

Srb, J., a Mašát, V. (2000). Ženy a muži v číslech. Praha: Český statistický ústav.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK