PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Diplomní seminář II. - YMG113
Anglický název: Thesis Preparation II.
Zajišťuje: Program Genderová studia (24-KGS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: YMG15PSZI
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
doc. PhDr. Blanka Knotková - Čapková, Ph.D.
Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.
Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.
Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. (16.10.2020)
Na začátku třetího semestru studia jsou studující tajemnicí katedry zapsány/i do Diplomního semináře II. V rámci tohoto semináře se metodologicky připravují na formulaci výzkumného projektu, definují a rozpracovávají svůj diplomový projekt. Studující by měly/i mít jasno v tématu diplomové práce a výzkumných otázkách, jež si hodlají klást. Dobrá formulace výzkumné otázky je podmíněná jasnou představou o současném stavu poznání a výzkumu svého tématu, přehledem o odborných debatách, jež se v jejich tématu vedou, a argumentech, přístupech, a pozicích, jež se k jejich tématu váží. Proto se předpokládá, že studující zrešeršují literaturu týkající se tématu práce. Zároveň by studující měly/i mít rámcovou představu o tom, s jakým zdrojovým materiálem a proč chtějí pracovat v empirické/analytické/interpretační části a jaké metody k tomu hodlají použít. Požadavky, literatura a formuláře pro DS II jsou k dispozici v Týmu DS II v MSTeams, jde jsou všichni studující registrovaní v DS II přihlášení.
Sylabus
Poslední úprava: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. (16.10.2020)

 

1. Dohoda o vedení diplomové práce (do 30. listopadu 2020)

Nejpozději do 30. listopadu je nutné oslovit a vybrat si jednu/oho z interních vyučujících, u kterých byste rády/i psaly/i svou diplomovou práci.

Při hledání vedoucí/ho práce a oslovování vyučujících se zamyslete nejen nad jejich specializací a tématem své diplomové práce, ale zároveň nad preferovanou metodologií a předpokládaným zdrojovým materiálem svého výzkumu.

Prosím počítejte s možností, že vámi zvolený/á vedoucí může mít obsazenou kapacitu a bude nutné pracovat s někým jiným.

Pokud máte zájem o vedení vaší diplomové práce externí/m vyučující/m, je třeba (kromě oslovení externistky/ty) takovou možnost předjednat s garantkou studijního programu.

Možnost vedení diplomové práce musí být s vyučující/m nejen konzultována, ale musí jí/m být také emailově potvrzena. Jméno vedoucí/ho své DP prosím následně nahlaste prostřednictvím formuláře v MSTeams do uvedeného data. 

 

2. Registrace tématu diplomové práce (do 15. ledna 2021)

Nejpozději do 15. ledna je nutné zaregistrovat svou diplomovou práci. Vyplňte Formulář pro registraci tématu diplomové práce uložený v MSTeams, kde uvedete název a anotaci své diplomové práce. Údaje uvedené v tomto závazném formuláři musí být konzultované a odsouhlasené emailem vedoucí/m vaší diplomové práce.

Formulář odevzdejte elektronicky v MSTeams (podpis vedoucí/ho vaší práce není nutný).

Následná změna tématu diplomové práce i její/ho vedoucí/ho po zaregistrování je možná za podmínky, že je vše konzultováno a schváleno všemi zúčastněnými, včetně garantky studijního programu.

 

Vyplnění Formuláře pro registraci tématu diplomové práce v MSTeams je formálním začátkem spolupráce vedoucí/ho diplomové práce a studující/ho. Anotace práce ve formuláři určuje základní koordináty následující výzkumné práce. Při formulování svého výzkumného záměru se studující mohou inspirovat kladením obecných a specifických otázek týkajících se výzkumu, jak je formuluje Punch (2015: 49 – 50; viz Doporučená literatura zde).

 

3. Rozpracování diplomového výzkumného projektu (do 12. února 2021)

Do konce zkouškového období ZS 2020/2021 studující v rámci DS II odevzdají v MSTeams následující materiály:

 

a) Přehled literatury

Přehled literatury ukazuje, že vám jsou zřejmé relevantní souvislosti tématu vaší diplomové práce. V přehledu literatury jsou práce, které považujete pro uchopení svého tématu za stěžejní a nejdůležitější, a jež tím pádem budou tvořit jádro teoreticko-koncepční části vaší práce. Mělo by se jednat o práce (odborné články nebo monografie), jež prezentují základní kontext, výzkum, pozice a argumenty týkající se vašeho tématu.

Přehled literatury není anotovanou bibliografií ani jednoduchým shrnutím. Měl by sloužit jako základ teoretické části diplomové práce.

Z přehledu literatury by měla být zřejmá odborná diskuse, jež se ve vámi zvoleném tématu vede, tj.:

- jaký je současný stav poznání v daném tématu

- jaký je historický vývoj výzkumu a přístupů v daném tématu (tj. jaké výzkumy a kdy proběhly, s jakými výsledky, jaké jsou přístupy k tématu, atd.)

- jaké otázky jsou ve vztahu k tématu považovány za důležité či kontroverzní, jaké si autorky a autoři zabývající se tímto tématem kladou

- jaké jsou kontroverze a argumentační pozice v tématu (kdo je zastává a na základě jakých výzkumů či přístupů)

Přehled literatury je strukturovaný – v jeho struktuře se zpravidla ukazuje budoucí organizace teoretické části práce.

Přehled literatury začíná odstavcem, ve kterém studující stručně uvede čtenářku/ře do následovného výkladu. Končí pak odstavcem, ve kterém se studující vrátí k výzkumné otázce a ukáže, jak se diskutovaná literatura vztahuje k zamýšlenému výzkumu.

Přehled literatury obsahuje závěrečný seznam literatury, který je zkompilovaný konzistentně v jednom citačním stylu. (V případě nejasností se řiďte citačním stylem in Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. /2007/ – viz Doporučená literatura níže.). Při vytvoření a udržování seznamu literatury můžete využít citační software – např. Citace PRO Free, Citace PRO Plus, EndNote Basic, ke kterým mají studující přístup prostřednictvím e-zdrojů Univerzity Karlovy, a další.

Rozsah: min. 8 NS (14 400 znaků s mezerami; bez seznamu literatury!) 

 

b) Úvaha o zdrojových materiálech a metodách

Úvaha objasňuje, jaké zdrojové materiály (data, texty, prameny, vizuální materiál atd.) jsou potřebná pro zodpovězení výzkumné otázky (nebo specifických výzkumných otázek) a jakými metodami je možné tyto zdrojové materiály získat.

V úvaze je důraz kladen především na:

- zkoumání zdrojových materiálů a limitů jednak z hlediska jejich obstarávání a dostupnosti, zejména ale z hlediska relevantnosti k výzkumné otázce

- zúžení a výběr zdrojových materiálů k analýze

- přesvědčivé vysvětlení a obhajobu zvolených zdrojových materiálů a metod jejich analýzy

- případnou modifikaci výzkumných otázek či metod na základě nově získaných poznatků ohledně zdrojových materiálů.

V úvaze představte svůj zdrojový materiál pro diplomovou práci a vysvětlete proces jeho výběru (tj. proč je zrovna tento materiál vhodný k nalezení odpovědí na vaše výzkumné otázky a jak jste postupovaly/i při jeho zkoumání, selektování a finálním zužování).

Úvaha o datech a metodách by měla sloužit jako základ metodologické části diplomové práce.

Rozsah: min. 4 NS (7 200 znaků s mezerami) a více

 

c) Formulace výzkumné otázky

Výzkumná otázka je většinou jedna obecná, širší a abstraktní otázka a nelze ji (obvykle) přímo zodpovědět, protože je příliš obecná. Tato hlavní výzkumná otázka může být dále rozložena na specifické výzkumné otázky, které jsou užší, detailnější a konkrétnější. Lze je přímo zodpovědět, protože ukazují na data, která jsou pro odpověď potřebná. (Podle Punch 2015: 40 – 42.)

Rozsah: neurčený, dle potřeby

 

d) Osnova diplomové práce

Osnova práce představuje předběžnou strukturu a členění celé diplomové práce, a to s ohledem na nastudovanou literaturu (bod a), úvahu o zdrojových materiálech a metodách (bod b) a formulaci výzkumné otázky (bod c).

 

 

Doporučená literatura k rozpracování diplomového výzkumného projektu

Knotková-Čapková, B., Havelková, H., & Skovajsa, M. (2007). Stylistika, argumentace a akademické psaní: praktická příručka pro práci v seminářích. Praha: Katedra genderových studií FHS UK.

Punch, K. F. (2015). Úspěšný návrh výzkumu (2 ed.). Praha: Portál. Výběr: Kapitola 3: Obecné schéma pro přípravu návrhů výzkumu (s. 35 – 50); Kapitola 4: Role teorie a práce s literaturou (s. 51 – 70). 

 

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D. (16.10.2020)

Kurz je povinný ve třetím semestru magisterského programu GS.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK