Fenomenologie IV. - YMFH018
Anglický název: Phenomenology III:
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.
Korekvizity : {Kurz je pod tímto kódem určen studujícím magisterských studijních programů. Studující bakalářského programu si mohou zapsat jeho bakalářskou variantu s kódem začínajícím na "YB".}
Neslučitelnost : YBFA001, YBFC143
Je neslučitelnost pro: YBFC143
Termíny zkoušek   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (26.06.2019)
Obsahem kurzu bude představení Diltheyovy filosofie života, jeho zkoumání lidské zkušenosti, které výrazným způsobem ovlivnilo jak fenomenologii Husserla, tak filosofii raného Heideggera. Dále se kurz bude věnovat filosofii M. Heideggera, která na Diltheyovu filosofii rozumění navazuje a současně ji výrazným způsobem
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (26.06.2019)

Povinná:

  • Dilthey, Wilhelm. Život a dejinné vedomie. Bratislava: Pravda, 1980, 396 s. ISBN 75-023-80.
  • Heidegger, Martin. Věda, technika a zamyšlení. Praha: Oikoymenh, 2004, 62 s. ISBN 80-7298-083-1.
  • Dilthey, Wilhelm. Uvedení ve vědy duchové. Praha: Josef Pelcl, 1901, 124 s. ISBN .

Doporučená:

  • Heidegger, Martin. Co je metafyzika? : německo-česky. Praha: OIKOYMENH, 2006, 95 s. ISBN 80-7298-167-6.
  • Heidegger, Martin. Beiträge zur Philosophie. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2006, 204 s. ISBN 978-3-465-03282-3.
  • Dilhtey, Wilhelm. Der Aufbau der Geschichtliechen Welt in der Geisteswissenschaften. Götingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1992, 381 s. ISBN 978-3-525-30308-5..

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (26.06.2019)

Dvě atestační podmínky:

a) Pravidelná docházka.

b) Odevzdání písemné práce na zadané téma v náležité kvalitě.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jana Kružíková, Ph.D. (13.02.2021)

1)      Periodizace Heideggerova díla – 3 etapy v rozvoji jeho myšlení (rané, střední a pozdní)

2)      Jaké je pojetí jsoucího a pojetí pravdy podle Heideggerovy přednášky Věk obrazu světa? Co charakterizuje podle této přednášky výzkum? Má každá epocha dějin svůj obraz světa?

3)      Proč je podle Heideggerova textu Novověká matematická přírodní věda hlavním charakterem novověké vědy, že je matematická? Jak se liší nauka o pohybu u Aristotela a Newtona? Jaký je matematický rozvrh u Galileova pokusu s volným pádem a jaký u Descartova cogito sum?

4)      Co je podle Heideggerovy přednášky Otázka techniky technika techné, Gestell? V čem spočívá nebezpečí moderní techniky? Je zde možnost záchrany?

5)      Co je podle Heideggerovy přednášky Věda a zamyšlení věda teorie, skutečnost? Jaký nenápadný věcný obsah se skrývá v bytnosti vědy?

6)      Jaké je pojetí vědy v Bytí a čase (paragraf 3 a 69b)? Jak Heidegger vykládá pojmy, které jsou ústřední pro porozumění novověké vědě: základní pojmy, matematizaci a zpředmětnění?

7)      Jaké jsou podle přednášky Původ uměleckého díla tři v evropské tradici převládající výklady jsoucna? Jaký je vztah mezi pouhou věcí, příručním prostředkem a uměleckým dílem? Jak se v uměleckém díle děje pravda? Čím se liší zhotovování od umění? Co je básnění a co je řeč?

8)      Co je básnění a bydlení podle přednášky Básnicky bydlí člověk? Jak se liší tento výklad od výkladu v přednášce Budovat, bydlet, myslet?

9)      Diltheyovo rozumění jako (znovu)prožívání, pravidla a hranice rozumění. Diltheyovo elementární a vyšší rozumění. Diltheyova hermeneutika, hermeneutický kruh

10)  Diltheyova popisná a rozumějící psychologie

11)  Diltheyova typologie světonázorů a metafyzických systémů