PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Estetika I. - YMFH004
Anglický název: Aesthetics I.
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Felix Borecký, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (05.10.2020)
Kurz si klade za cíl studenty seznámit se základními pojmy a problémy estetiky, které budou interpretovány na pozadí klíčových textů této disciplíny. Po absolvování kurzu by měl student mít hlubší teoretický vhled do vlivných definic pojmů, jako jsou umění, krása, vkus, estetický postoj, kýč, estetická a umělecká hodnota, role autora při recepci uměleckého díla atd.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (04.10.2023)

Povinný předmět studijního programu Filosofie v kontextu humanitních věd, který je přednostně určen domovským studentům tohoto programu - registraci do kurzu provádí tajemnice. Přihlásit se mohou i studenti jiných oborů.

Materiály k jednotlivým kurzům budou k dispozici na univerzitním MOODLU.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Felix Borecký, Ph.D. (14.09.2020)

Témata:

1. Tradice a moderna. Konec umění

2. Umění, krása, estetika: tradiční pojmy estetiky I

3. Umění, krása, estetika: tradiční pojmy estetiky II

4. Koncept génia, vznešenost

5. Gadamerovy pojmy hra, symbol, slavnost

6. Nápodoba a styl

7. Autonomizace umění a estetický postoj

8. Umělecké a mimoumělecké estetično. Hranice umění

9. Problematika vkusu; estetická norma a estetická hodnota

10. Pojmy tradiční, moderní a postmoderní; jejich vztah k estetice

11. Masová kultura, umění a kýč

12. Problém autora

13. Obraz, imaginace a estetika

 

 

Povinná literatura:

BULLOUGH, E, Estetická distance včera a postvčera. Praha: Česká společnosti pro estetiku, AV ČR 1998.

DANTO, A. C., Konec umění, in: Estetika, roč. 35, 1998, č. 1, s. 1-18.

ECO, U., Skeptikové a těšitelé, Praha: Argo, 2007.

GADAMER, H.-G., Aktualita krásného, Umění jako hra, symbol a slavnost, Praha: Triáda, 2003.

MUKAŘOVSKÝ, J., Studie I, Brno: Host, 2007. Vybrané studie.

PATOČKA, J., Umění a čas, in: Patočka, J., Umění a čas I, Praha: Oikoymenh, 2004, s.303 - 318.

Doporučená literatura:

HABERMAS, J., Moderna - nedokončený projekt, in: MARCELLI, M. - GÁL, F. ed. Za zrkadlom moderny, Bratislava: Kalligram, 1991, s. 299-318.

LYOTARD, J.-F., O postmodernismu, Praha: Filosofia, 1993.

TATARKIEWICZ, W., A History of Six Ideas, Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1980, vybrané kapitoly,

ZUSKA, V., Estetika. Úvod do tradiční disciplíny, Praha: Triton, 2001.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK