Zrod vědy - YMFH002
Anglický název: The Birth of Science
Zajišťuje: Program Filosofie v kontextu humanitních věd (24-FI)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 20 / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Vyučující: doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace
V přednášce se budeme věnovat antické tradici zkoumání člověka a přírody. Zaměříme se na klasické období antického Řecka, během kterého byly položeny základy přírodních věd a které vrcholí Aristotelovou reformou přírodní filosofie a založením zoologie jako autonomní vědy. Cílem přednášky je seznámit studenty nejen s problémy, koncepty a metodami, které jsou klíčové pro porozumění nejstarším dějinám přírodní filosofie a vědy, ale také s nejdůležitějšími prameny, ze kterých v tomto oboru vycházíme (tj. kromě Aristotelových přírodovědných a metodologických spisů také se zlomky předsokratovských myslitelů, Hérodotovými Dějinami, Hippokratovskými spisy, Platónovými dialogy, atd.).
Poslední úprava: Baláž Picková Monika, Mgr. (01.02.2022)
Deskriptory

Povinný předmět studijního programu Filosofie v kontextu humanitních věd, který je určen domovským studentům tohoto programu - registraci do kurzu provádí tajemnice.

Poslední úprava: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (10.09.2020)
Požadavky ke zkoušce

(1) Aktivní účast v hodinách

(2) Krátká esej (3-5 stran) na téma související s předmětem

(3) Ústní zkouška (včetně obhajoby odevzdané eseje)

Poslední úprava: Bartoš Hynek, doc. Mgr., Ph.D. (20.09.2020)
Sylabus

Témata:
(1) Počátky filosofie, historie a vědy
(2) Egypt a geometrie
(3) Pýthagorejci a matematika
(4) Historia peri fyseós 1
(5) Historia peri fyseós 2
(6) Nemoci, bohové a lékaři
(7) Filosofie od Parmenida k Platónovi
(8) Platónův Timaios
(9) Aristotelova reforma přírodovědy
(10) Jak zkoumat člověka?
(11) Shrnutí a diskuse
(12) Atestace

Povinná literatura:
ARISTOTELÉS, O duši (např. in: Aristotelés: Člověk a příroda. Př. A. Kříž a M. Mráz. Praha: Svoboda 1984. ISBN
25-149-84.
PLATÓN. Timaios (např. in: Platónovy spisy, sv. IV, př. F. Novotný, Praha: OIKOYMENH 2003, str. 377-454. ISBN
80-
7298-067-X.

Doporučená literatura:

BARTOŠ, H. , FISCHEROVÁ, S. Hippokratés: Vybrané spisy I, Praha: OIKOYMENH 2012. ISBN 978-80-7298-392-6
BARTOŠ, H. , FISCHEROVÁ, S. Hippokratés: Vybrané spisy II, Praha 2018.
THEIN, K. Aristotelés o lidské přirozenosti. Od myšlení k anatomii. Praha: Filosofia 2017. ISBN 978-80-7007-494-7.

Poslední úprava: Baláž Picková Monika, Mgr. (01.02.2022)