PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Terénní výzkum archeologie, historie - YME1521
Anglický název: Fieldwork of Archeology and History
Zajišťuje: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Z [dny/semestr]
Rozsah za akademický rok: 5 [dny]
Počet míst: neurčen / neurčen (6)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Suchá (26.03.2015)

Posluchači se aktivně zúčastní terénního výzkumu zaměřeného na problematiku vývoje vztahu člověka a přírodního prostředí. V praxi si osvojí metody a postupy archeologického a historického studia. V současné době nabízí katedra následující tři okruhy výzkumných projektů, které budou pokračovat i v následujících letech.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Suchá (26.03.2015)

Základní osnova kurzu:

1. Archeologický výzkum bojišť třicetileté války. Zde budou studenti zapojení do paleoekologického výzkumu zaměřeného na rekonstrukci krajiny 17. století.

2. Terénní studium reliktů pálení dřevěného uhlí v novověku. Projekt je zaměřen na detailní poznání technologie, která ve středověku a novověku zásadním způsobem ovlivňovala charakter lesních ekosystémů. Součástí projektu je rekonstrukce vývoje lesních ekosystémů ve středověku a novověku. 3. Komplexní studium vzniku a počátečního vývoje rekreačních aktivit obyvatel velkých industriálních měst v příměstské venkovské krajině v době industrializace. Výzkum se soustřeďuje na formování prvých letovisek a proměn příměstské venkovské krajiny v důsledku rekreačních aktivit.

Povinná literatura:

KUNA, Martin a kol. Nedestruktivní archeologie. 1. vyd. Praha: Academia, 2004. 555 s. ISBN 80-200-1216-8

GOJDA, Martin. Archeologie krajiny. Vývoj archetypů kulturní krajiny. 1. vyd. Praha: Academia 2000. 238 s. ISBN 80-200-0780-6.

BENEŠ, Jaromír ‒ POKORNÝ, Petr. Bioarcheologie v České republice. 1. vyd. Praha - České Budějovice: Archeologický ústav AVČR v Praze ‒ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2008. 518 s. ISBN 978-80-86124-72-8.

LOŽEK, Vojen. Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 198 s. ISBN 978-80-7363-095-9.

LOŽEK, Vojen. Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011. 181 s. ISBN 978-80-7363-301-1. Výběr další literatury bude aktualizován vždy podle konkrétního zaměření terénního výzkumu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK