PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Vývoj krajiny města a neměsta - YME13EH03
Anglický název: Development of City and Countryside
Zajišťuje: Katedra sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.
Je prerekvizitou pro: YME13SZ11
Ve slož. prerekvizitě: YME13SZ10
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martina Suchá (26.03.2015)
Kurz volně navazuje na předměty „Člověk a příroda v době industrializace“ a „Průmyslová revoluce kolem nás“. V úvodu je posluchač seznámen s kulturně sociálními pojmy „město“ a „neměsto“. Poté následuje výklad o základních etapách vývoje města ve starověku, středověku a novověku. Těžištěm kurzu je vývoj města v období industrializace, jeho infrastruktury i vývoj příměstských oblastí. Výklad se bude opírat především o vývoj Prahy. Analýza vývoje pražská aglomerace bude doplněna příklady vývoje dalších měst: Vídeň, Plzeň, Kolín, Kladno a dalších.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Suchá (26.03.2015)
Základní osnova kurzu:

1. Město a neměsto. Diskuse k základním pojmům.

2. Vývoj měst ve starověku.

3. Vývoj měst ve středověku.

4. Vývoj měst v raném novověku.

5. Kulturně historický rámec formování moderního města: modernizačních procesů, industrializace, průmyslová revoluce, politický a demografický vývoj.

6. Praha. Vznik a vývoj průmyslových předměstí.

7. Vývoj městské dopravy.

8. Vývoj forem bydlení nižší, střední a vyšší třídy.

9. Vodovody, kanalizace, plynofikace, elektrifikace.

10. Nemocnice, sociální ústavy, hřbitovy, věznice.

11. Městská zeleň, muzea, divadla, sportoviště.

12. Urbanizace příměstské venkovské krajiny. Příměstské a venkovské letní vily, villegiatury a letoviska.

13. Urbanizace vzdálenější venkovské krajiny. Městská kolonizace horských oblastí. Turistické cesty, chaty, ubytovny, rozhledny

Povinná literatura:

BÉLINA, Pavel a kol. Dějiny Prahy II. 1. vyd. Praha ‒ Litomyšl: Paseka, 1998. ISBN 80-7185-143-4.

FEJTOVÁ, Olga ‒ LEDVINKA, Václav ‒ PEŠEK, Jiří (eds.). Město a voda. Praha město u vody. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 2005. 580 s. ISBN 80-86197-67-0.

HORSKÁ, Pavla ‒ MAUR, Eduard ‒ MUSIL, Jiří. Zrod velkoměsta. 1. vyd. Praha - Litomyšl: Paseka, 2002. ISBN: 80-7185-409-3.

KLADIWA, Pavel ‒ ZÁŘICKÝ (eds.). Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 399 s. ISBN 978-80-7368-688-8.

MATOUŠEK, Václav. Čechy krásné, Čechy mé: Vývoj krajiny Čech v době industriální. 1. vyd. Praha: Agentura rigl, 2010. ISBN 978-80-86972-36-3.

Doporučená literatura:

GIBAS, Petr ‒ MATĚJOVSKÁ, Lucie ‒ NOVÁK, Arnošt ‒ TVARDKOVÁ, Veronika ‒ VALEŠOVÁ, Irena ‒ VESELÝ, Martin. Zahrádkové osady. Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? 1. vyd. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013. 148 s. ISBN 978-80-87398-30-2.

LENDEROVÁ, Milena ‒ JIRÁNEK, Tomáš ‒ MACKOVÁ. Z dějin české každodennosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 430 s. ISBN 978-80-246-1683-4.

MATOUŠEK, Václav ‒ KOUKALOVÁ, Šárka ‒ ŠÁŠINKOVÁ, Marcela. Letní a celoročně obývané vily a villegiatury v okolí Prahy na konci 19. a v prvých desetiletích 20. století. Příspěvek k proměnám krajiny Čech v procesu modernizace české společnosti. Historická geografie 40, 2014. ISBN 978-80-7286-107-1. s. 19-40.

MATOUŠEK, Václav. Archeologický výzkum novověku a moderní doby v České republice. Několik poznámek k historii, současnému stavu a perspektivám. Historická sociologie 2, 2011. ISSN 1804-0616. s. 37-58.

PEŠEK, Jiří. Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. 1. vyd. Praha: Scriptorium, 1999. 319 s. ISBN 80-86197-09-3.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK