Diplomní seminář III. - YMDS2LS
Anglický název: Diploma Thesis Seminar III.
Zajišťuje: Program Antropologická studia (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
Mgr. Jakub Marek, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.
doc. PhDr. Lucie Storchová, Ph.D., DSc.
Je záměnnost pro: YMA334
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Náplní DS je systematická příprava diplomové práce ve všech fázích, od formulace badatelského záměru, přes plánování výzkumu a jeho metodologického ukotvení, rešerši relevantní literatury, až po prezentaci výzkumných závěrů a verzí kapitol diplomové práce. V závislosti na pokročilosti studia jsou dílčími výstupy DS výzkumný projekt, anotace literatury (1LS), prezentace dílčích výzkumných témat (1ZS) a kapitoly z diplomové práce (2LS). Výuka bude probíhat v 7 paralelních skupinách.
Poslední úprava: Chavalková Badurová Tatiana, Mgr. (26.05.2018)
Požadavky k zápisu

Kurz je určen výhradně studujícím 2. ročníku studijního programu Antropologická studia, a není proto možné si jej zapsat po webu. Studující programu Antropologických studií se hlásí do paralelek jednotlivých specializací.

Poslední úprava: Potoček Jan, Mgr. (09.05.2021)
Sylabus

Vzorová ukázka povinné a doporučené literatury jedné z paralelek

Povinná literatura:
Hammersley, M. a P. Atkinson. Ethnography: Principles in Practice. London: Routledge. 2007. ISBN 0-415-08664-7.

Madden, R. Being Ethnographic. A Guide to the Theory and Practice of Ethnography. Sage, 2010. ISBN 9781473952157.

Robben, A., Sluka. J. (eds.). Ethnographic Fieldwork. An Anthropological Reader. Blackwell, 2007. ISBN 978-0-470-65715-7.

STORCHOVÁ, L. a kol., Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě, Praha: Scriptorium, 2014. ISBN 978-80-87271-87-2.

HROCH, M. a kol., Úvod do studia dějepisu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

BENYOVSZKY, L. Úvod do filosofického myšlení. Plzeň: Čeněk, 2007. ISBN 978-80-7380-040-6.

DELEUZE, G., GUATTARI F. Co je filosofie? Praha: OIKOYMENH, 2001. ISBN 80-7298-030-0.

Doporučená literatura:
Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Pryke et al. Using social theory: Thinking through research. Sage, 2003. ISBN 9780761943778.

Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage, 2005. ISBN 9781483349800.

Studijní opora:
Naskenované texty a prameny k jednotlivým tématům budou k dispozici v SIS.

Poslední úprava: Potoček Jan, Mgr. (16.12.2018)