PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Evropská vizuální kultura IV. - YMD020
Anglický název: European Visual Culture IV.
Zajišťuje: Obor Evropské kulturní a duchovní dějiny (24-EKDD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (60)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. ak. mal. Jaroslav Alt
PhDr. Blanka Altová, Ph.D.
N//Je neslučitelnost pro: YMKDE006, YMKDE005
Anotace
Poslední úprava: doc. ak. mal. Jaroslav Alt (14.02.2016)
Čtvrtá část čtyřsemestrálního cyklu, věnovaného systematickému výkladu dějin evropské vizuální kultury od pravěku po současnost. Součástí cyklu je výklad o vizuálním umění, to je však zasazeno do širšího rámce dějin obrazu a vizuality jako kulturní praktiky. Obraz je tedy sledován jako obecná kategorie na jedné straně lidské imaginace a kreativity, na druhé straně mezilidské (neverbální) komunikace. Vedle produkce charakterizované v novověku jako umělecká se proto pozornost věnuje také psychologickému a filosofickému rozměru obrazu, otázce umění a estetiky, sociálním funkcím obrazu a transferu významu mezi obrazem a slovem. Čtvrtý semestr je věnován 19. a 20. století s přesahem k současnosti; zahrnuje rovněž severoamerickou kulturu.
Sylabus
Poslední úprava: doc. ak. mal. Jaroslav Alt (14.02.2016)

1. Romantismus - příroda, národ (hrdina) - rekonstrukce středověkého mýtu - pozice umělce ve společnosti

2-3. Industrializace a hledání nové identity - nová poznání ve vědě, historismus v umění a architektuře - rozvíjející se památková ochrana a péče, konzervování a restaurování - umělecké památky v konstrukci nových identit

4. Realismus, salónní a akademické umění - monumentální obrazy a panorámata jako dobová vizualizace historických témat

5. Impresionismus a postimpresionismus - koncept avantgardy - nová architektura

6. Secese, dekadence, symbolismus - figurativní a nefigurativní umění - abstrakce

7. Kubismus. Duchamp - readymade jako umělecké dílo

8. Nový svět po válce - expresionistická kritika, fauvismus, surrealismus, dada

10. Sociálně angažované umění. Ruský konstruktivismus a problém vztahu avantgardy a proletariátu, lidové a populární umění - totalitní systémy a jejich vizuální nástroje

11. Reklama, karikatura, komiks, film a fotografie - Andy Warhol

12. Akční a tělesné umění - konceptualismus a obraz - minimal art - land art - umění a veřejný prostor

13. Postmoderna - umění po krachu modernistického optimismu - nová muzeologie - bílá kostka a její ústup 


Literatura

FOSTER, Hal et al. Umění po roce 1900: modernismus, antimodernismus, postmodernismus. V Praze: Slovart, 2007. 704 s. ISBN 978-80-7209-952-8.

CHALUPECKÝ, Jindřich: Evropa a umění, Torst, 2005, ISBN 80-7215-264-5

GOMBRICH, Ernst H.: Příběh umění, 1. vyd. Praha: Odeon, 1992. 558 s. Klub

čtenářů; sv. 671. ISBN 80-207- 0416-7. (a další vyd.)

FRANCASTEL, Pierre: Malířství a společnost, Výtvarný prostor od renesance ke kubismu, Barrister&Principal, Brno 2003, ISBN 80-86598-49-7
PETŘÍČEK, Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann & synové, Praha 2009
AUMONT, Jacques: Obraz, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2005
WITTLICH, Petr: Česká secese, 1. vyd. Praha: Odeon, 1982. 405 s.

VYBÍRAL, Jindřich: Česká architektura na prahu moderní doby: devatenáct esejů o devatenáctém století: Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 331 s. ISBN 80-7203-475-8.

KESNER, Ladislav: Vizuální teorie (Současné anglo-americké myšlení o výtvarných dílech), H&H 2005, ISBN: 80-7319-054-0
LAMAČ, Miroslav: Myšlenky moderních malířů (od Cézanna po Dalího), Odeon, Praha 1989
HUYGHE, René: Řeč obrazů ve světle psychologie umění, Odeon, 1965
JACOBSOVÁ, Jane: Smrt a život amerických velkoměst, Odeon, 1975
MANGUEL, Albert: Čtení obrazů, Host, 2008
FRANCASTEL, Pierre: Figura a místo, Odeon, Praha 1984
POSPISZYL, Tomáš - LÉKÓ, Richard: Streetart Praha, Arbor vitae, Praha 2007
VAŠÍČEK, Zdeněk: Archeologie, historie, minulost,  doslov M. Petříček, Karolinum, 2006
CLAIR, Jean: Úvahy o stavu výtvarného umění / Odpovědnost umělce, Barrister & Principal 2006,
ISBN: 80-7364-038-4
CLAIR, Jean: O surrealismu, Barrister & Principal 2010, ISBN: 978-80-87474-07-5
HARRIES, Karsten: Etická funkce architektury, Arbor vitae 2011, ISBN: 978-80-87164-97-6
BRANDI, C.: Teorie restaurování. Kutná Hora 2000.

VIÑAS, M., S., Současná teorie konzervování, Univerzita Pardubice, 2015
DVOŘÁK, M.: Katechismus památkové péče, NPÚ Praha 2004
RIEGL, A.: Moderní památková péče,  NPÚ Praha 2003
WAGNER, V.: Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, NPÚ Praha 2005

PETRASOVÁ, T.: Vrcholný a pozdní historismus: polarita neorenesance a neogotiky (1860-1905)

VAŠÍČEK, Zdeněk: Jak se dělají filosofie, Triáda, 2012, Triáda, 2012
VAŠÍČEK, Zdeněk, MAYER, Françoise: Minulost a současnost, paměť a dějiny, CDK, Triáda, Brno - Praha, 2008

CLAIR, Jean: O surrealismu, Barrister & Principal 2010, ISBN: 978-80-87474-07-5

MŽYKOVÁ, Marie, Vojtěch Hynais, Praha 1990

VOLAVKA, Vojtěch, Karel Purkyně, Praha 1942

PANOFSKY, Erwin, Význam ve výtvarném umění, Malvern / Akademia, 2013
DIDI-Huberman, Georges, Před časem, Barrister & Principal 2008

GEHL, Jan, Města pro lidi, Partnerství o. p. s., Brno 2012

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK