PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Evoluční biologie - YMA40PPZI
Anglický název: Evolutionary Biology
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://natur.cuni.cz/flegr/zakevolbiol.php
Poznámka: student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Vyučující: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
doc. Mgr. Jan Havlíček, Ph.D.
Neslučitelnost : YMAF100LI, YMA13HEB0, YMA16HSB0, YMA22VPZI, YMA23VPZI, YMA42PSLI, YMA62VB0I, YMA63VSLI, YMA64VSLI, YMA64VSZI, YMA65VE0I, YMA65VSLI, YMA65VSZI, YMA66VEB0, YMA66VE0I, YMA67VEB0, YMA69VEB0, YMA73VSZI
Záměnnost : YMAY4PPZI, YMA19AEV0, YMA24PEA0
Je prerekvizitou pro: YMA26VPLI, YM4A1A14, YMA27VPLI
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (14.05.2008)

Kurz nevyžaduje předchozí absolvování jiných vysokoškolských přednášek, předpokládá však dobré předchozí znalosti gymnaziální biologie. Probírané tématické okruhy: Biologická evoluce obecně, selekce, genetický drift, evoluční tahy, evoluce sexuality, pohlavní výběr, speciace, extinkce. Pro hlubší zájemce o evoluční biologii doporučujeme následně absolvovat i navazující kurz Mikroevoluce a makroevoluce.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (14.05.2008)

Rozvrh: Po. od 13:10 do 14:40 ve Velké geologické (Albertov 6).

Důležité upozornění: vzhledem k velkému zájmu studentů naší fakulty i cizích VŠ o tuto přednášku a nedostatečným prostorovým kapacitám nemůžeme zaručit všem zájemcům, že se umístí do lavic v posluchárně. Vzhledem k tomu, že přednášky jsou plně pokryty studijní literaturou a jsou z nich navíc pořizovány a na webu zveřejňovány audionahrávky, neměl by být tento fakt na překážku úspěšnému absolvování kurzu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Halbichová (14.05.2008)

Osnova:

1. Koncepce biologické evoluce (zvláštnosti b.e., komplexita, organizovanost, diverzita,

účelovost, charakter evolučních procesů, oportunismus, exaptace, spandrely).

2. Přirozený výběr (typy selekcí, o co se soupeří, kdo soupeří, podle jakých pravidel,

frekvenčně závislá selekce, kin selekce, skupinová selekce, evolučně stabilní strategie, teorie

sobeckého genu).

3. Genetický polymorfismus (polymorfismus prvního a druhého typu, frekvenčně závislá

selekce, selekce ve prospěch heterozygotů).

4. Genetický posun (pravděpodobnost a rychlost fixace neutrální alely, efektivně neutrální

mutace, mírně škodlivé mutace).

5. Mutace (typy mutací, náhodnost mutací co do místa a co do směru, fluktuační test,

Cairnsonovské mutace, bariery lamackovské evoluce).

5. Genový tok a evoluční tahy (migrace, molekulární tah, meiotický tah, mutační a reparační

tah).

7. Evoluce pohlavního rozmnožování (nevýhody a výhody pohlavního rozmnožování, výhody

pro druh, jedince, příbuzenstvo, evoluční past, parazit).

8. Pohlavní výběr (kompetice samců a výběr samicemi, indikátorová hypotéza, handicapová

hypotéza, nákladnost signálů, koevoluce epigamních znaků a vkusu samic) audio soubor.

9. Druh (koncepce druhů, typologický druh, biologický druh, základy fylogenetiky, taxon,

příbuznost, parafylum, polyfylum, holofylum, znaky, apomorfie, plesiomorfie, homologie

homoplasie).

10. Speciace (způsoby speciace, speciace v prostoru a v čase, alopatracká, sympatrická,

parapatrická, peripatrická, dichopatrická speciace, Reprodukčně izolační (RIM) a kohesní

(SMRS) mechanismy).

11. Makroevoluce (extinkce, hromadná extinkce a extinkce na pozadí, evoluční trendy,

evoluční radiace, gradualistický a punktuacionalistický model evoluce).

12. Vznik života (vznik stavebních kamenů, vznik biopolymerů, vznik replikace, evoluce

genetického kódu, RNA svět, panspermie, kompetice jílů).

13. Kritika a obrana evolučních teorií (zdroje kritiky evolučních teorií, Opičí proces, námitky

proti evoluční teorii, doklady platnosti evolučních teorií).

____________________________________________________

Povinná literatura:

FLEGR, J., Evoluční biologie. Praha: Academia, 2004.

Doporučená literatura:

ZRZAVÝ, J. STORCH, D. MIHULKA, S., Jak se dělá evoluce, Praha: Paseka, 2004

DAWKINS, R., Slepý hodinář. Praha: Paseka, 2001

RIDLEY, M., Evolution. Malden: Blackwell Publishers. 2003.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK