PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Urbánní antropologie - YMA372
Anglický název: Urban Anthropology
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michal Lehečka
Vyučující: Mgr. Michal Lehečka
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka (18.12.2017)

„Revoluce našich dnů musí být městská nebo žádná“ prohlásil už v roce 1967 teoretik prostoru Henri Lefebvre a věta to byla více než prorocká. Ve městech totiž v současné době žije více než 50 % světové populace (do roku 2050 to má být dokonce 66%). Je zjevné, že lidská civilizace se urbanizuje. Komponenty městského života představují síly, které mají silný a stále výraznější vliv i na mimoměstské sféry společnosti. I proto je zkoumání měst stále frekventovanějším předmětem zájmu nejen sociálních vědců. Kurz představí mimo historie bádání o městě také povahu proudů a jevů a témat, jimiž se zabývalo a zabývá sociálně antropologické zkoumání urbánního prostředí. V průběhu přednášek budeme společně promýšlet, jak se antropologická produkce (se zvláštním zřetelem na etnografické práce) zaměřená na město může různit - nejenom časově ale i tematicky a metodologicky. Představíme si tradiční i nové výzvy, kterými se antropologie města zabývala a zabývá. V kulisách města tak budeme diskutovat taková témata jako je pracovní migrace, marginalizace, gender, materialita, ekologie, udržitelnost, „právo na město“, gentrifikace či komodifikace bydlení.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka (18.12.2017)

A) Seznámit studující hlouběji s historií a metodami, které jsou s urbánní antropologií a příbuznými „Urban Studies“ spojeny.

B) Poskytnout kritický a strukturovaný pohled na sociální, ekonomické i materiální komponenty fungování a vývoje města

C) Propojit některá teoretická témata s aktuálním děním v globalizovaných městech a metropolích. 

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka (18.12.2017)

HANNERZ, U., (1980): Exploring the City: Inquiries Towards the Urban Anthorpology. New York: University of Columbia Press.

JAFFE, R. and DE KONING, A. (2016). Introducing Urban Anthropology. London: Routhledge.

NONINI, D., M. (2014). A Companion to the Urban Anthropology. Wiley: Oxford

Doporučená četba:

HARVEY, D., (2012): Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London: Verso Books.

LOW, S. & LAWRENCE-ZUNIGA, D. (2003): Anthropology of Place and Space. Oxford: Blackwell.

ZUKIN, S. (2010). Naked City: Life and Death of Authentic Urban Spaces

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka (18.12.2017)

Přednášky; společná práce a diskuse v hodinách; samostatná práce studujících z hodiny na hodinu; projekce a reflexe dokumentárních filmů, exkurze do veřejného prostoru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka (18.12.2017)

KREDITY – 5 ECTS (1 ECTS = 25-30 hod. studijní zátěže studenta/ky)

ATESTACE

Pro kurz je klíčová pravidelná účast a práce z hodiny na hodinu. Atestace proběhne na základě anotací povinné četby na jednotlivé kurzy.

Anotace (shrnutí povinného textu a tři diskusní otázky k jeho obsahu) v celkovém rozsahu 400-500 slov jsou povinné a jsou ohodnoceny maximálně 2 body (maximálně 20 bodů).

Hodnocení:

20 - 18 bodů – výborně

17 - 14 bodů – velmi dobře

13 - 10 bodů – dobře

 

DOCHÁZKA

V případě tohoto kurzu je docházka povinná. Povoleny jsou maximálně dvě neomluvené absence. Více než dvě absence jsou důvodem, který znemožňuje závěrečnou atestaci.  

              

Poučení o plagiarismu

Dodržování pravidel správného odkazování použitých zdrojů je součástí akademické etické integrity. Jakékoliv případy plagiátorství, ať úmyslného či neúmyslného, jsou nepřípustné a budou postoupeny děkance FHS UK a etické komisi k projednání a řešení. Základní pravidla řádného odkazování a připisování autorství najdete zde http://www.hps.cam.ac.uk/students/plagiarism.html

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Michal Lehečka (18.12.2017)

SYLABUS

1)     5. 10. 2017

Úvodní hodina - představení kurzu, časový harmonogram, povinná četba, podmínky atestace

Doporučená úvodní četba:

HANNERZ, U., (1980): Exploring the City: Inquiries Towards the Urban Anthropology. New York: University of Columbia Press., pp.19-59.

Blok A – Historie urbánní antropologie: teorie, empirie, koncepty a pozice v oblasti „urban studies“.

2)     12. 10. 2017

Kořeny urbánní antropologie – Chicagská škola urbánní sociologie – první užití etnografických postupů. Metody, koncepty, kritika (R. E. Park, N. Anderson) Urbánní sociologie v Československém prostředí a její vazby na Chicagskou školu (J. Musil).

Povinná četba:

ANDERSON, Nels (1923): The Hobo: The Sociology of the Homeless Man. Chicago: University Of Chicago Press, pp. 40-57.

Doporučená literatura:

ENGELS, F. (1845, 2010) – Condition of Working Class in Britain, pp. 55-105.

3)     19. 10. 2017

Urbánní antropologie v 50. a 60. létech – Rhodes Livingston institute (Gluckman, Mitchell etc.) – výzkumy specifik rapidní urbanizace v Africe a jejich kritika. Výzkumy a přístupy vycházející ze studia městských subkultur - Hannerz, Lewis

Povinná četba:

HANNERZ, U. (1969). Soulside. Inquiries Into Ghetto Culture and Community. pp. 59-70. 

Doporučená četba:

MITCHELL, C. (1956). The Kalela Dance. Aspects of Social Relationships among Urban Africans in Northern Rhodesia, pp. 6-47.

4)     26. 10. 2017

Urbánní antropologie a politická ekonomie (70’s a 80’s) - Inspirace sociální geografií a sociologií (Harvey, Messey, Castells). Dopady globálního kapitálu na městské prostředí i výzkum neformálních ekonomických vazeb.

Povinná četba:

Online přenáška Davida Harveyho dostupná na: https://www.youtube.com/watch?v=vjyLWMSZ2nY

5)     2. 11. 2017

Urbánní antropologie a „spatial turn“ (90 léta) - Vliv teoretických konceptů místa a prostoru (M. Fouclault, Lefebvre, De Certeau, Augé etc).

Povinná četba:

Holston, J. (1989). The Modernist City, pp. 59-77.

Blok B) Ukázky rozmanité současnosti:

6)     9. 11. 2017

Městské subkultury, migrace a marginalizace – globálníměsto a diverzita pohledů, Město jako „domov“ a scéna vyjednávání identitárních politik a sociálních pozic.

Povinná četba:

Stulíková V. (2015). Od veřejného ke sdílenému prostoru: Městský park v symetrické perspektivě. Cargo 1/2 2015, pp. 67-94.

Doporučená literatura:

Bourgois P., Schonberg, J. (2009): Righteous Dopefiend. University of California Press.

Vacquant, L. (2008). Urban Outcasts. (úvodní kapitola: Ghetto, banlieu, favela etc.)

 

7)     16. 11. 2017

Gender a věk ve městě – nahlížení města perspektivou genderu a věku. LGBT a město. Stárnutí ve městě, děti a dospívající ve městě.

Povinná četba:

SHARANYA (2016). Walk Through a Walled City. Gender and the Derivé as Urban Ethnography. Entološka Tribina 39, pp. 198-212.

http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/etnoloska-tribina/article/view/4859/2635

Doporučená četba:

NONINI, D., M. (2014). A Companion to the Urban Anthropology. Wiley: Oxford, pp. 177-192

 

8)     23. 11. 2017

Exkurze – Motolské údolí, sraz v 9:00 na konečné tramvají Kotlářka

 

9)   30. 11. 2017

Hodina odpadá z důvodu výjezdu vyučujícího do zahraničí (nahrazeno exkurzí během čtecího týdnu).

 

10)  7. 12. 2017

Město jako žitá infrastruktura: hranice, materialita, tělesnost a smyslovost – Město jako prostor konzumace, produkce a regulace.

Povinná četba:

MAROVELLI, B. (2014).‘Meat Smells Like Corpses’: Sensory Perceptions in a Sicilian Urban Marketplace. Urbanities 4 (2), pp. 21-38.

 

11)  14. 12.  2017

Právo na město I. - Promítání filmu Plán (2014), host: režisér Benjamin Tuček

12)  21. 12. 2017

Právo na město II. – Vysvětlení a konceptu a jeho současné projevy v městské společnosti

Povinná četba:

LASZCZKOWSKI M. (2016). 'City of the Future': Built Space, Modernity and Urban Change in Astana, Oxford: Berghahn, pp. 130-152.

13)  4. 1. 2018

Budoucnost měst - teorie a etnografické zkoumání gentrifikace a komodifikcace bydlení i veřejného prostoru. Rapidní proměny městského prostředí, autenticita/tradičnost veřejných prostor (S. Zukin).

Povinná četba:

HUSE, T. (2014): Everyday Life in the Gentrifying City: On Displacement, Ethnic Privileging and Right to Stay Put. London: Routhledge, pp. 1-30.

14)   11. 1. 2018

Závěrečná hodina - promítání dokumentů Ungdomshuset a Urbanized), reflexe kurzu, konzultace klíčových témat. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK