PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie hranic - YMA343
Anglický název: Anthropology of Borders
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Schreiberová (10.02.2015)

Východiskem kurzu je chápání hranic nikoli jako pevně fixované linie (v prostoru symbolickém nebo geografickém), ale jako (proměnlivého) výsledku procesů symbolizace a diskursivní institucionalizace odlišnosti. Budeme tedy studovat utváření hranic jako praxi "bordering, ordering, othering" (Henk van Houtum): vymezování hranic (bordering) je procesem utváření odlišnosti (othering) a ustavování řádu (ordering). Zaměříme se nejprve na klasické koncepty konstrukce sociálních skupin, v nichž je právě symbolické ustavování hranic základem distinkce my x oni. Pozornost pak budeme věnovat především hranicím teritoriálním a jejich institucionalizaci, a to v souvislosti s politikami identity a koncepty teritorializace / deteritorializace. Budeme sledovat debatu o vytváření hranic národních států, zaměříme se na národní symboliku a reprezentace moci na hranicích (pasová a vízová politika, pohraniční kontroly etc.); poukážeme na vliv lokálních aktérů, kteří aktivně ovlivňují národní politiky a ideologie mocenských center; budeme sledovat konkrétní sociální praxe, spojené s hranicemi a jejich (ne)překračováním (migrace; pašování etc.); budeme promýšlet procesy spojené s rozšiřováním EU (evropeizace, regionalizace, proměny vnější hranice EU).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (06.02.2017)

Od studujících se očekává, že na každou hodinu již přijdou seznámeni s textem označeným v sylabu jako „povinná četba“ a budou schopni jej diskutovat.  Podmínkou úspěšného absolvování kursu je aktivní účast na výuce, doložená právě diskusí textů z „povinné četby“. Jsou povoleny dvě neomluvené absence, ostatní absence by bylo nutno doložit.

 Zkouška proběhne písemně. Studující při zkoušce předloží seznam pěti vybraných textů z položek „četba“, z nichž vyučující určí dva, na něž studující na místě napíše krátkou reflexi. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (09.05.2017)

1.      Představení kurzu, požadavky, vymezení antropologie hranic

 2.      Institucionalizace odlišnosti

-          vytváření distinkce my x Oni

-          praxe bordering – ordering – othering

-          hranice skupin - hranice identit

Četba:

GUPTA, A., FERGUSON, J. (1992): Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7(1): 6-23

 3.      Hranice, teritorialita, čas

-          konceptualizace prostoru a času, rytmy

-          Teritorializace, de-teritorializace, re-teritorializace

Četba:

bude doplněna

 4.      Utváření hranic národních států: Národ, stát, identita

-          ustavování hranic pohledem historické antropologie (M. Sahlins)

-          vztah hranic – státní moci – identity - paměti

Četba:

SAHLINS, P. (1998): State formation and national identity in the Catalan Borderlands during the eighteenth and nineteenth centuries. In: Donnan, H.; Wilson, T. M. (ed): Border Idenities. Nation and State at International Frontiers. Cambridge: Cambridge University Press;

 5.      Hranice moci a hegemonie I.

-          rituály a symboly moci

-          praktiky klasifikace osob

-          praktiky dohledu a kontroly (pasy, víza, hraniční kontrola …)

Četba:

BERDAHL, D. (1999): Where the World Ended. Re-unification and Identity in the German Borderland. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, KAPITOLA 2 (Publicity, secrecy ...)

6.      Hranice moci a hegemonie II. (30.3.)

-          rituály a symboly moci

-          praktiky klasifikace osob

-          praktiky dohledu a kontroly (pasy, víza, hraniční kontrola…)

Četba:

GRYGAR, J. (2016):Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci. Praha: SLON. KAPITOLA 3 – Pod svícnem je tma. Moc a dohled na hraničním přechodu.s. 73 – 101.

(DZENOVSKA, D. 2014. Bordering Encounters, Sociality, and Distribution of the

Ability to Live a Normal Life. Social Anthropology 22(3): 271-287.)

 

7.  Čtecí týden (6.4.)

 

8.  HOST – Yasar Abu Ghosh – ZEĎ (20.4.)

Četba: 

Bornstein, A. 2008. Military Occupation as Carcelral Society. Social Analysis 52 (2): 106–113

 

9.      „Rozpouštění“ a redefinice hranic, hranice a emoce (27.4.)

-          globalizace, transnacionalismus, evropeizace, pád železné opony - Sudety

Četba:

ARMSTRONG, G., MITCHELL, J. P. 2008. Global and Local n Football. Politics and Europeanisation on the fringes of the EU. London, New York: Routledge. Introduction (s. 1 - 18)

 

10.      Ustavování „nových“ hranic (4.5.)

-          vnější hranice EU – FRONTEX, EUROSUR

-          procesy diferenciace, regionalizace

Četba:

Laia Soto Bermant (2014) Consuming Europe: the moral signifikance of mobility and exchange at the Spanish–Moroccan border of Melilla, The Journal of North African Studies, 19:1, 110-129

 

11.     Zvýznamňování hranic skrze praxi překračování (11.5.)

-          legální a nelegální pohyb aktérů, zboží, myšlenek (turismus, legální a ilegální migrace, pašování, obchod s lidmi etc.)

-          hybridita

Četba:

BYRSKA-SZKLARCZYK, M. 2012. Borders from the Perspective of ‘Ants’: Petty Smugglers from the Polish–Ukrainian Border Crossing in Medyka. In: ANDERSEN, D. J.; KLATT, M.; SANDBERG, M. (eds.) (2012): The border multiple: the practicing of borders between public policy and everyday life in a re-scaling Europe. Farnham; Burlington: Ashgate (máme v Jino online!)

 

18.5. HODINA NENÍ (z důvodu následující terénní praxe), zachována ale zůstává četba a povinnost reflexe

Četba:  JANSEN, S. 2013. People and things in the ethnography of borders: materialising the division of Sarajevo. Social Anthropology 21 (1): 23 - 37

 

Terénní exkurze - Těšínsko - 24.5. - 28.5. 

 Účastníci terénní exkurze mohou kurz uzavřít vypracováním terénní zprávy na zadané téma. Rozsah textu min 2 500 slov. Pokud budou studující bádat ve skupinách, mohou (a je vysoce doporučeno) text vypracovávat společně (rozsah - 2500 slov/osoba). Deadline textu - 20. 6. 2017

 

 Doporučená přehledová literatura:

ANDERSEN, D. J.; KLATT, M.; SANDBERG, M. (eds.) (2012): The border multiple: the practicing of borders between public policy and everyday life in a re-scaling Europe. Farnham; Burlington: Ashgate (máme v Jino online!)

BARTH, Fredrik (ed) (1998): Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural Difference. Long Grove: Waveland Press

BERDAHL, D. (1999): Where the World Ended. Re-unification and Identity in the German Borderland. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press

COHEN, A. (1985): The Symbolic Construction of Community.London,New York: Routledge

DONNNAN H., WILSON, T., M. (ed.) (1998): Border Idenities. Nation and State at International Frontiers. Cambridge: Cambridge University Press

DONNAN, H.; WILSON, T., M. (2001): Borders. Frontiers of Identity, Nation and State. Oxford, New York: Berg

GRYGAR, J. (2016): Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci. Praha: SLON

HALL, A. (2012): Border watch: cultures of immigration, detention and control. London: Pluto Press

SCOTT, J. W. (2006): EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Incluson and Excluson. Ashgate

STRASSOLDO, R.; DELLI ZOTTI, G. (ed.) (1982): Cooperation and Conflict in Border Areas. Milano: Franco Angeli Editore

WILSON, T., M.; DONNAN H. (eds.) (2012): A Companion to Border Studies. Blackwell companions to anthropology ; 19. Chichester: Wiley-Blackwell

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK