PředmětyPředměty(verze: 811)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Antropologie turismu a mobility - YMA200
Anglický název: The Anthropology of Tourism and Mobility
Zajišťuje: Katedra obecné antropologie (24-KOA)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: 25 / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Jana Wohlmuth Markupová (28.06.2011)

Cílem kurzu je představit turismus jako mnohostranný globální fenomén, jenž se vztahuje především k cestování v rámci využití volného času (travel-for-leisure) a který jako takový nabízí řadu zajímavých výzkumných témat napříč různými disciplínami. Etnografický výzkum, orientovaný na turismus, urazil dlouhou cestu od téměř naprostého nezájmu antropologů, kteří turismus a turisty v rámci svých výzkumů ignorovali, až po jeho postupné zařazení do korpusu předmětů na mnoha sociálně antropologických, sociologických aj. katedrách po celém světě. Turismus je dnes obvykle chápán jako příklad globálních proudů, které rozmazávají tradiční teritoriální, sociální a kulturní hranice a vytvářejí jejich různé hybridní formy. Jejich cíle se sice zjevně přizpůsobují velice rychle celosvětovým trendům a globálnímu trhu, ale zároveň se snaží o udržení či dokonce o zvýšení jejich lokálních rozdílů. Tento střet "globálního" s "lokálním" pak vyvolává otázku, jak je toto "lokální" vytvářeno či přetvářeno skrze praktiky "turistizovaných reprezentací" ("touristified representations"). Na jedné straně hrají klíčovou roli v těchto procesech globální marketingové společnosti a národní a lokální autority, které se společně podílejí na vytváření a prodávání obrazu určitých destinací. Na druhé straně je to však právě turismus, který vyvolává ve větší či menší míře podněty pro proměňování lokálního. Turismus takto můžeme chápat jako dynamický proces, který napomáhá k obnově soupeřících sociokulturně definovaných lokálních identit.
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (14.02.2017)

Kurz je určen přednostně studentům obecné antropologie. Pokud není překročen limit, mohou si ho zapsat další studenti, nejsou vyžadovány zvláštní prerekvizity.

Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (03.02.2010)

Viz česká anotace.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (22.05.2017)

Závěrečný atest:

 

1. Ústní zkouška - dvě otázky: jedna z povinné literatury, druhá z odpřednášené látky/nebo cca 5-8 stránkový esej z přednášených i jiných (dle konzultace s přednášejícím) témat.

2. Účast na přednáškách: během kurzu jsou povoleny dvě neomluvené absence.

 

Termíny pro ty, kteří půjdou k ústní zkoušce:

1. Předtermín: 29. 5. - mezi 13.-14. hod.

2. 1. řádný termín: 5. 6. - mezi 13.-14. hod.

3. 2. řádný termín: 12. 6. - mezi 13.-14. hod.

4. 3. řádný termín: 19. 6. - mezi 13.-14. hod.

 

 

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Marek Halbich, Ph.D. (14.02.2017)

Sylabus přednášek:

 

I. CESTOVÁNÍ, TURISMUS, MOBILITA - JEJICH ZAŘAZOVÁNÍ DO SOCIÁLNÍCH VĚD

 

1.-2. Úvodní lekce, historické perspektivy, vývojové etapy turismu - od cestování k turismu: historie cestování a turismu v západní a ne-západní tradici.

 

Povinná četba:

 

CHAMBERS, E., From Travel to Tourism, in Chambers, E., Native Tours. The Anthropology of Travel and Tourism. Waveland Press, 2000 (1. kapitola, s. 1-27).

 

Doporučená literatura:

 

CASSON, L., Travel in the Ancient World. Baltimore-London: The Johns Hopkins University Press, 1994 (1974).

EGMOND, T. van, Understanding Western Tourists in Developing Countries. CABI, 2007 (zejména 2. kapitola, s. 10-61).

INGLIS, F., The invention of tourism, in Inglis, F., The Delicious History of the Holiday. London-New York: Routledge, 2005 (2000), 2. kapitola, s. 14-35.

 

3. Sociálně vědní kořeny antropologie turismu a turismus jako objekt zájmu antropologie a sociologie- klasické myšlenky, které měly vliv na formování antropologie turismu (Simmel, Durkheim, Mauss aj.); klíčoví autoři antropologie turismu (D. MacCannell aj.); význam studia turismu; turismus v lidské společnosti; teoretické možnosti.

 

Povinná četba:

 

BURNS, P. M., The anthropology of tourism, in Burns, P. M., An Introduction to Tourism & Anthropology. London-New York: Routledge, 1999, 5. kapitola, s. 65-86.

NASH, D., Tourism as an Anthropological Subject, in Current Anthropology, 22(5), 1981: 461-481.

 

Doporučená literatura:

 

COHEN, E., The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Findings, in Annual Review of Sociology, 10, 1984: 373-392.

HOLDEN, A., Sociology and tourism, in Holden, A., Tourism Studies and the Social Sciences. London-New York: Routledge, 2006 (2. kapitola, s. 39-60).

KILBRIDE, D., Travel, Ritual and National Identity: Planters on the European Tour, 1820-1860, in The Journal of Southern History, 69(3), 2003: 549-584.

KOSHAR, R., Seeing, Traveling, and Consuming: An Introduction, in Koshar, R. (ed.), Leisure, Consumption and Culture. Oxford-New York: Berg, 2002, s. 1-24.

REDFIELD, J., Herodotus the Tourist, in Classical Philology, 80(2), 1985: 97-118.

WALLACE, T., Tourism, Tourists, and Anthropologists at Work, in NAPA Bulletin, 23, 2005: 1-26.

 

II. TURISMUS, GLOBALIZACE, MODERNITA

 

4. Turismus a globalizace - globální, lokální, glokální; globální kultura; rozměry globalizace.

 

Povinná četba:

 

MACLEOD, D. V. L., Tourism, Globalisation and Cultural Change, in Macleod, D. V. L., Tourism, Globalisation and Cultural Change. An Island Community Perspective. Clevedon-Buffalo-Toronto: Channel View Publications, 2004 (1. kapitola, s. 3-22).

 

Doporučená literatura:

 

BAUMAN, Z., Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha: Mladá fronta, 2000 (zejména 3. kapitola, s. 69-92 a 4. kapitola, s. 93-120).

GIDDENS, A., Důsledky modernity. Praha: SLON, 2003 (zejména s. 46-78, 92-100, 113-156).

HALL, S., The Local and the Global: Globalization and Ethnicity, in King, A. D. (ed.), Culture, Globalization and the World-System. Contemporary Conditions for the Representation of Identity. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 2000 (1997), 1. kapitola, s. 19-39.

HANNERZ, U., The Local and the Global: Continuity and Change, in Hannerz, U., Transnational Connections. Culture, people, places. London-New York: Routledge, 201 (1996), 2. kapitola, s. 17-29.

 

5. Turistika a migrace - cestování za obchodem; migrace a kulturní identita; deteritorializace; "indigenizace modernity".

 

Povinná četba:

 

APPADURAI, A., Disjuncture and Difference in the Global Economy, in Theory, Culture, and Society, 7, 1990: 295-310 (též v Anthropology of Globalization).

 

Doporučená literatura:

 

OLWIG, K. F., "Transnational" Socio-Cultural Systems and Ethnographic Research: Views from an Extended Field Site, in International Migration Review, 37(3), 2003: 787-811.

SAHLINS, M., Goodbye to Tristes Tropes: Ethnography in the Context of Modern World History, in The Journal of Modern History, 65(1), 1993: 1-25.

SZALÓ, C., Propojení nového a původního domova přistěhovalců: transnacionální sociální pole, in Szaló, C., Transnacionální migrace. Proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007, 3. kapitola, s. 105-139.

 

6. Turismus, společnost a politická ekonomie - disneyizace společnosti; turismus a rozvoj ekonomiky; turismus jako práce; transnacionální rozměry turismu.

 

Povinná četba:

 

BRYMAN, A., Disneyization, in Bryman, A., The Disneyization of Society. London-Thousand Oaks-New Delhi: SAGE, 2004 (1. kapitola, s. 1-14).

 

Doporučená literatura:

 

ERRINGTON, F., GEWERTZ, D., The Individuation of Tradition in a Papua New Guinean Modernity, in American Anthropologist, 98(1), 1996: 114-126.

CHAMBERS, E., Tourism, Society, and the Political Economy, in Chambers, E.,..., 2. kapitola, s. 29-66.

O´HARE, G., BARRETT, H., Regional Inequalities in the Peruvian Tourist Industry, in the Geographic Journal, 165(1), 1999: 47-61.

 

 

III. TURISMUS, KULTURA, SPOLEČNOST

 

 

7. Turismus, etnicita, stát - etnický turismus; komodifikovaná etnicita; turismus a národní integrace.

 

Povinná četba:

 

BERGHE, P. L. van den, Tourism and Ethnic Relations. The Obvious Connection, in Nash, D. (ed.), The Study of Tourism. Anthropological and Sociological Beginnings. Amsterdam: ELSEVIER, 2007, s. 209-221.

 

Doporučená literatura:

 

RAENTO, P., Tourism, Nation, and the Postage Stamp. Examples from Finland, in Annals of Tourism Research, 36(1), 2008: 124-148.

WOOD, R. E., Tourism and the State: Ethnic Options and Constructions of Otherness, in Picard, M., Wood, R. E. (eds.), Tourism, Ethnicity, and the State in Asian and Pacific Societies. Honolulu: University of Hawai´i Press, 1997 (1. kapitola, s. 1-34).

WAI-TENG LEONG, L., Commodifying Ethnicity: State and Ethnic Tourism in Singapore, in tamtéž, 3. kapitola, s. 71-98.

 

8. Turismus a kultura - turismus a kulturní autenticita; městský turismus; jazyk turismu; materiální kultura.

 

Povinná četba:

 

PICARD, M., Cultural Tourism, Nation-Building and Regional Culture: The Making of a Balinese Identity, in Picard, M., Wood, R. E.. (eds.), 1997, 7. kapitola, s. 181-214.

 

Doporučená literatura:

 

BALME, Ch. B., Staging the Pacific: Framing Authenticity in Performances for Tourists at the Polynesian Cultural Center, in Theatre Journal, 50(1), 1998: 53-70.

CHAMBERS, E., Tourism and Culture, in Chambers, E., Native Tours..., 4. kapitola, s. 93-124.

SILVERMAN, H., Touring Ancient Times: The Present and Presented Past in Contemporary Peru, in American Anthropologist, 104(3), 2002: 881-902.

 

9. Turismus, akulturace a kulturní změna - teoretický koncept akulturace a kulturní změny; case study: Bali.

 

Povinná četba:

 

NASH, D., Tourism as Acculturation or Development, in Nash, D., Anthropology of Tourism. Pergamon, 2001 (2. kapitola, s. 19-38).

 

 

Doporučená literatura:

 

HOWE, L., Tourism, culture and identity, in Howe, L., The Changing World Bali. Religion, society and tourism. London-New York: Routledge, 2005 (7. kapitola, s. 131-145).

WALLACE, A. F. C., Paradigmatic Processes in Culture Change, in American Anthropologist, 74(3), 1972: 467-478.

WIRSING, R. L., The Health of Traditional Societies and the Effects of Acculturation, in Current Anthropology, 26(3), 1985: 303-322.

 

10. Turismus, rituál a náboženské cesty - turismus jako rituál a posvátná cesta (Santiago de Compostela, Lourdy aj.); turismus a Velikonoce (León, Španělsko aj.); etnografie hranic, turismus a pouť.

 

Povinná četba:

 

GRABURN, N. H. H., Tourism: The Sacred Journey, in Smith, V. (ed.), Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1989? (1. kapitola, s. 21-36).

 

Doporučená literatura:

 

BADONE, E., ROSEMAN, S. R., Approaches to the Anthropology of Pilgrimage and Tourism, in Badone, E., Roseman, S. R. (eds.), Intersecting Journeys. The Anthropology of Pilgrimage and Tourism. Urbana-Chicago: University of Illinois Press, 2004 (1. kapitola, s. 1-23).

KAUFMAN, S. K., Selling Lourdes. Pilgrimage, Tourism, and the Mass-Marketing of the Sacred in Nineteenth-Century France, in Baranowski, S., Furlough, E. (eds.), Being Elsewhere: Tourism, Consumer Culture, and Identity in Modern Europe and North America. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2001 (3. kapitola, s. 63-87).

ROSEMAN, S. R., Santiago de Compostela in the Year 2000: From Religious Center to European City of Culture, in Badone, E., Roseman, S. R. (eds.), Intersecting Journeys..., 4. kapitola, s. 68-88.

 

 

IV. TURISMUS, PSYCHOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

11. Turismus a turisté - zkušenost turisty - globální pláž; sightseeing a sociální struktura; turismus a terorismus; role elit ve vývoji turismu.

 

Povinná četba:

 

MACCANNELL, D., Sightseeing and Social Structure: The Moral Integration of Modernity, in Bohn Gmelch, S. (ed.), Tourists and Tourism. A Reader. Long Grove: Waveland Press, 2004 (4. kapitola, s. 55-70).

 

Doporučená literatura:

 

LÖFGREN, O., The Global Beach, in tamtéž, 3. kapitola, s. 35-53.

PHIPPS, P., Tourism and Terrorism: An Intimate Equivalence, in tamtéž, 5. kapitola, s. 71-90.

SMITH, M. E., The role of the Elite in the Development of Tourism, in tamtéž, 21. kapitola, s. 359-371.

 

12. Turismus a ekologie - environmentální dopady turismu; ekoturismus; případové studie ekoturismu.

 

Povinná četba:

 

CHAMBERS, E. Nature, Tourism, and the Environment, in Chambers, E.,..., 3. kapitola, s. 67-92.

 

Doporučená literatura:

 

CATER, E., Ecotourism as a Western Construct, in Journal of Ecotourism, 5(1-2), 2006: 23-39.

HUTCHINS, F., Foodprints in the Forest: Ecotourism and Altered Meanings in Ecuador´s Upper Amazon, in Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, 12(1), 2007: 75-103.

STRONZA, A., Hosts and Guests: The Anthropology of Community-Based Ecotourism in the Peruvian Amazon, in NAPA Bulletin, 23, 2005: 170-190.

 

13. Psychologie turismu - geopsychologie; psychogeografie a cestování; motivace turistů; chování turistů apod.

 

Povinná četba:

 

HOLDEN, A., Psychology and Tourism, in Holden, A., 2006 (3. kapitola, s. 61-81).

 

Doporučená literatura:

 

CROUCH, G. I., et al. (eds.), Consumer Psychology of Tourism, Hospitality and Leisure. Cambridge: CABI Publishing, 2004 (zejména 1., 5., 6. a 7. kapitola).

REISINGER, Y., TURNER, L., Cross-Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis. Oxford: Butterworth Heinemann, 2003 (zejména 1. kapitola, Culture, s. 3-33 a 2. kapitola, Social contact, s. 34-72).

ŠÍPEK, J., Úvod do geopsychologie. Svět a putování po něm v kontextu současné doby. Praha: ISV nakladatelství, 2001.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK