Doctoral Seminar III. - YDOA008
Anglický název: Doctoral Seminar III.
Zajišťuje: Doktorský program Studia občanského sektoru (24-DSOS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/8, Z [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.
doc. PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: FEJFAPET (27.03.2018)
Studenti v rámci doktorského semináře prezentují alespoň jednou během každého akademického roku po celou dobu svého studia výsledky svého doktorského výzkumu. Postupně představují projekt a teze doktorské práce, diskutují zvolenou metodologii a teoretický rámec, seznamují s dílčími a závěrečnými výsledky. Důraz je kladen na spolupráci se školitelem. Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru a pod vedením některého z vyučujících. Dále jsou součástí semináře pravidelné konzultace se školitelem. Studenti mohou být v některém semestru rozděleni podle témat a seminář se konat za účasti studentů z různého ročníku a školitele. Studenti v doktorském semináři rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Slouží také k osvojení a procvičení základních dovedností nezbytných pro psaní disertační práce: tvorba bibliografických odkazů, etické otázky vědecké práce, písemná prezentace výsledků, různé žánry odborných textů, strukturace textu, časové plánování práce. Vedle toho je smyslem semináře kultivace schopností potřebných k účasti na odborné diskusi, cvičení v dovednosti představovat a hájit vlastní názory na základě přesvědčivé a odborně podložené argumentace a podpora otevřeného postoje k jiným disciplinárním a metodologickým perspektivám.
Sylabus
Poslední úprava: FEJFAPET (27.03.2018)
Povinná:
MCMILLAN Kathleen - WEYERS Jonathan. How to Write Dissertations & Project Reports. Upeer Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. 286 s. ISBN 0273726935.

PUNCH, F. Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7.

SKOVAJSA, Marek. Příručka pro zpracování bibliografických odkazů při psaní diplomových a disertačních prací. Praha: Katedra studií občanské společnosti FHS UK, 2009. 28 s. Nepublikovaný dokument.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: FEJFAPET (27.03.2018)

Student je povinen se doktorského semináře účastnit po celou dobu svého studia.

Předpokládá se 75% účast na semináři a aktivní prezentace postupu práce na disertaci.

V případě výjezdu na stáž je student omluven z účasti, není však zbaven povinnosti splnit předepsaný výstup.