PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Doctoral Dissertation Seminar - YDLA012
Anglický název: Doctoral Dissertation Seminar
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/8 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)
Doktorské semináře slouží pravidelnému setkávání a spolupráci celé skupiny studentů oboru. Slouží k prezentaci aktuálních otázek gerontologie a další problematiky související s dlouhověkostí a k jejich diskusi. Témata mohou vycházet z prací studentů nebo budou průběžně doplňována školiteli, zadávána studentům ke zpracování a referování tak, aby doktorské semináře přinášely aktuální informace o problematice longevity. V rámci doktorského semináře prezentují studenti v přítomnosti svého školitele alespoň jednou během každého akademického roku po celou dobu svého studia výsledky své odborné činnosti a výzkumu. Seminář probíhá interaktivní formou za aktivní účasti všech doktorských studentů oboru s cílem seznámit posluchače s problematikou a tématem, které student zpracovává. Postupně s postupem prací na disertační práci je také diskutována metodika a výsledky. Účastníci semináře poskytují zpětnou vazbu, společně diskutují. Studenti v doktorském semináři tak rozvíjejí schopnost prezentovat vlastní vědeckou práci na veřejném fóru a osvojit si vhodnou formu představení jejích výsledků. Kurz studentům poskytuje kritickou zpětnou vazbu pro jednotlivé kroky jejich doktorského výzkumu a přípravy disertační práce. Povinnosti vyplývající ze semináře jsou provázány s dalšími povinnostmi (viz charakteristika níže a diagram) a seminář je organizován tak, aby napomáhal jejich naplnění. Rámcová témata: Dlouhověkost: Demografické změny, dlouhověkost, stárnutí, disabilita, chronická onemocnění a jejich dopady na život společnosti Vyučující: Iva Holmerová, Lucie Vidovićová, Jan Lužný KONTROLA- Písemná práce I -– disertační téma v kontextu dlouhověkosti, úvod do problematiky Etika: Etické otázky výzkumu a dlouhověkosti, stárnutí, etické reflexe demografických změn, disability, chronických onemocnění a jejich dopadů na život společnosti. Etika péče a pečující společnosti. Vyučující: Dana Hradcová KONTROLA - Písemná práce II Pojednání o etice výzkumu vztažené ke konkrétní problematice, například takové, která bude řešena v disertační práci. Informační zdroje a literatura: Práce s informačními zdroji a literaturou Vyučující Michal Šteffl ve spolupráci s pracovníky informačního centra KONTROLA – Písemná práce III: Analýza současného stavu poznání či přehledová studie zaměřená na téma výzkumu. PhDS. Management, komunikace, pedagogika, týmová spolupráce: Zásady týmové spolupráce, základní principy managementu, komunikace a její kultura, kultura spolupráce ve vědě. Základní pedagogické principy. Dana Hradcová, Iva Holmerová KONTROLA – účast na semináři (případně písemná práce) Příprava prezentací a výukových materiálů
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)
Povinná literatura:

1. BRYMAN, Alan. Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004. ISBN 978-01-992-6446-9

2. DENZIN, Norman K., LINCOLN, Yvonna S. (eds.). Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 3rd edition. Los Angeles: Sage, 2007. ISBN 978-14-129-5757-1

3. SCHULMAN, Katharine, GASIOR, Karin, FUCHS, Michael & LEICHSENRING, Kai. The view from within: “Good” care from the perspective of care professionals - lessons from an explorative study. Policy Brief. Vienna: European Centre for Social Welfare, Policy and Research, 2016.

4. McMILLAN, Kathleen & WEYERS, Jonathan. How to Write Dissertations & Project Reports. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-273-72693-7

5. PUNCH, Keith F. Úspěšný návrh výzkumu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7.

6. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 978-80-86429-40-3.

7. TADD, Win, HILLMAN, Alex, CALNAN, Sian, CALNAN, Michael, BAYER, Anthony & READ, Simon. Dignity in Practice: An exploration of the care of older adults in acute NHS Trusts. NIHR Service Delivery and Organisation programme, Cardiff, 2011.

8. PRŮŠA, Ladislav, HOLUB, Martin, KOTRUSOVÁ, Miriam, JAHODA, Robert, PRUŠVIC, David, MERTL, Jan & MOLEK, Jan. Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Praha: VÚPSV, 2010. ISBN 978-80-7416-048-6

9. TROCHIM, William: Research Methods Knowledge Base. http://www.socialresearchmethods.net/kb/ (accessed 9.3.2016)

10. HUGHES, Jonathan, HUNTER, David, SHEEHAN, Mark, WILKINSON, Steven & WRIGLEY, Anthony. European Textbook on Ethics in Research. Brussels, European Commission, 2010. ISBN 978-92-79-17543-5

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK