PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář: Studia dlouhověkosti - YDL011
Anglický název: Seminar: Longevity studies
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/6 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)
Na semináři Studia dlouhověkosti budou pedagogy i studenty prezentována aktuální témata z této oblasti. Předmět plní v rámci studia integrační roli tím, že propojuje jednotlivé směry bádání v otázkách souvisejících s prodlužováním lidského věku z celostního (antropologického) pohledu. Zčásti přednáškovou a především pak seminární formou pojednává tematická pole a (analytické) kategorie, sdílené společně různými disciplínami, gerontologií a vybranou geriatrickou problematikou se sociálním akcentem, disability studies, ekonomií, filosofií a etikou, právem a antropologií, demografických nahlíží je však z disciplinárně specifických teoretických východisek a pomocí různých (empirických, interpretativních) metod. Tento předmět tak zakládá způsobilost studentů, kteří se svým individuálním plánem a tématem disertační práce přihlašuje právě k určité disciplíně, vnímat badatelsky zpracovávanou problematiku v kontextu interdisciplinární problematiky Studia dlouhověkosti. 1. Dlouhověkost a společnost základní pojmy a souvislosti dlouhověkosti, dlouhověkost a společnost, konečnost lidského života, vztahy ve stárnoucí společnosti v různých oblastech lidské aktivity, Vyučující: Iva Holmerová, Ladislav Benyovszky, Jan Horský 2. Vybraná témata z gerontologie a geriatrie a dalších relevantních oborů fyziologie a patofyziologie vyššího věku, měnící se potřeby lidí se somatickou a intelektuální disabilitou Vyučující: Božena Jurašková, Stefanie Auer, Iva Holmerová, Hana Vaňková 3. Péče o seniory: Základní principy a systémy zdravotní a sociální péče o stárnoucí populaci kvalita a organizace služeb z pohledu různých aktérů péče, náklady a alokace zdrojů ve zdravotní a sociální péči, systémy péče, motivační faktory jejich poskytování a přijímání, potřeby a jejich hodnocení, role a chování při poskytování péče Vyučující: Iva Holmerová, Steve Iliffe, Marie Dohnalová, Lucie Vidovičová, Marie Macková, Jan Lužný 4. Dokumenty a legislativa: Legislativní a další a předpisy související se stárnutím a disabilitou, doporučující dokumenty a kodexy 5. Technologie: Informační a asistivní technologie v životě stárnoucích jedinců i stárnoucí společnosti, v péči. Informační technologie a jejich využití ve vědecké práci. Vyučující: Lenka Lhotská, Olga Štěpánková 6. Aktuální témata k problematice dlouhověkosti: Výběr dle aktuální problematiky, nabídky zajímavých témat či osobností zabývajících se aktuální a významnou problematikou. Vyučující: Iva Holmerová KONTROLA. Účast na semináři (případně písemná práce) Na těchto příkladech je zároveň ukazována pluralita možných metod a jejich badatelského uchopení od empiricko-kvantitativních po kvalitně interpretační, právě tak i postupů, diachronně i synchronně analytických
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)

1. HOFFMANN, Frédérique, RODRIGUEZ, Ricardo. Informal Carers: Who Takes Care of Them? Wien: European Centre, 2010.

2. HOLMEROVÁ, Iva, Ed. Madridský plán a jiné strategické dokumenty, Praha, EVerlag, 2007. ISBN 978-80-254-0174-3

3. HOLMEROVÁ, Iva, STAROSTOVÁ, Olga, VEPŘKOVÁ, Radka & WIJA, Petr. Bedekr aktivního stárnutí, Praha, Fakulta humanitních studií UK, 2013. ISBN 978-80-87398-36-4

4. HOLMEROVÁ, Iva. a kol. Dlouhodobá péče - geriatrické aspekty a kvalita, Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5439-0

5. HRADCOVÁ, Dana. Moc v sociálně zdravotních službách. PhD, Karlova Univerzita, 2015.

6. HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Havlíček Brain Team. Praha, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9

7. INHORN, Marcia D. & WENTZEL, Emily A. Medical Anthropology at the Intersections. Durham and London Duke University Press, 2012. ISBN 978-0-8223-5251-8

8. KALVACH, Zdeněk. Křehký pacient a primární péče, Praha, Grada, 2011. ISBN 978-80-247-4026-3

9. KALVACH, Zdeněk, ZADÁK, Zdeněk & JIRÁK, Roman et al. Geriatrie a gerontologie, Praha, Grada-Avicenum, 2004. ISBN 80-247-0548-6

10. MÁTL, Ondřej. Stárneme v České republice aktivně a zdravě? Analýzy projektu FRAM. Praha: Ministerstvo zdravotnictví, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče UK FHS,

11. Evropské centrum, 2013.

12. MATSON, Johny L. Handbook of Assessment in Persons with Intellectual Disability. Baton Rouge, Lousiana, 2007. ISBN 978-01-236-6235-4

13. MOL, Annemarie. The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Washington, Duke University Press Books, 2002. ISBN 978-082-232-917-6

14. BURCIN, Boris & KUČERA, Tomáš. Prognóza populačního vývoje České republiky na období 2008-2070. Praha: Rada vláda pro seniory a stárnutí populace, 2010.

15. ŠTĚPÁNKOVÁ, Hana, HÖSCHL, Cyril & VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Gerontologie - současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd. Praha, Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2628-4

RUSINA, Robert & MATĚJ, Radoslav. Neurodegenerativní onemocnění. Praha, Mladá fronta, 2014. ISBN 978-80-204-3300-8

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK