PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Úvodní seminář - YDL010
Anglický název: Introductory seminar
Zajišťuje: Doktorský obor Studia dlouhověkosti (24-DSD)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/6 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)
Cílem semináře je, aby si student osvojil zásady týmové spolupráce a seznámil se s požadavky studia, základy vědecké práce, práce s literaturou a obeznámil se s dalšími zásadami, které budou v průběhu studia důležité. Slouží také k diskusi a správnějšímu uchopení tématu disertace. Úvod do studia, vytvoření plánu studia a disertační práce Práce s literaturou, vědeckými a informačními zdroji Zásady etiky vědecké práce Zásady týmové spolupráce
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)

Atestační podmínky:

1. Pravidelná účast na semináři.

2. Prezentace své práce v semináři.

3. Předložení dohodnutého vlastního textu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (23.03.2018)

1. KUHN, Thomas. Struktura vědeckých revolucí. 1. vyd. Olomouc: Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-54-2

2. POPPER, Karl R. Logika vědeckého bádání. Praha: OIKOYMENH, 1997. ISBN 80-86005-45-3

3. ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha. Sociologické nakladatelství, 2005, ISBN 978-80-864-2940-3

4. STÖCKELOVÁ, Tereza, LINKOVÁ, Marcela & LORENZ- MEYER, Dagmar. Akademické poznávání, vykazování a podnikání: Etnografie měnící se české vědy. Praha, Slon, 2009. ISBN 978-80-7419-003-2

5. HOLMEROVÁ, Iva. Minimum akademického bontonu. Praha, Grada, 2014. ISBN 978-80- 247-5427-7

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK