PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Konzepte der Gegebenheit der Welt im deutschen Idealismus und in der phänomenologisch orientierten Philosophie - YDFN004
Anglický název: Concepts of Givenness of the World in German Idealism and Phenomenologically-oriented Philosophy
Zajišťuje: Doktorský obor Německá a francouzská filosofie (24-DNFF)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: kombinovaná
Rozsah, examinace: 2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (29.11.2012)
V německé filosofii 19. a 20. století dochází v souvislosti s rozvojem absolutního idealismu kriticky navazujícího na transcendentalismus Kantův a dále pak v souvislosti s rozvojem nových filosofických úsilí fenomenologických a hermeneutických, k postupné proměně vidění celku a povahy danosti světa člověku, proměně, jež, kromě jiného, vyúsťuje v proměnu ve vidění bytostného určení člověka vůbec. Kurz sleduje vybrané kapitoly tohoto vývoje na motivu vlastní „danosti“ (Gegebenheit).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Petra Fejfarová (13.03.2018)
Povinná literatura
KANT, I. Kritik der reinen Vernunft, §§1 - 8 (transcendentální estetika). Hamburg: Felix Meiner Verlag ,

1998. ISBN 978-3-7873-1319-8.

FICHTE, J.G., Základ všeho vědosloví jako rukopis pro vlastní posluchače (ss. 13 - 37; 199 - 243), přel. R. Zika, Praha: Oikúmené 2007. ISBN 97 88072981908.

HEGEL, G.W.F. Phänomenologie des Geistes (Vorrede, Die sinnliche Gewißheit). Berlin: Akademie Verlag,

1977. ss. 9 - 75, 79 - 89)

SCHELLING, F.W.J., Urfassung der Philosophie der Offenbarung , Teilband 1.(ss.3 - 118). Hamburg: Felix Mainer Verlag, 1992. ISBN 3-7873-1042-8.

UEXKULL, J.B., KRISZAT, G., Streitzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen, Berlin: Verlag von Julius Springer 1934. (bez ISBN)

PLESSNER, H., Gasammelte Schriften IV., Die Stufen des Organischen und der Mensch, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag 1981, ISBN 3-518-06527-2

HEIDEGGER, M., Sein und Zeit, Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1984 (§§ 1 - 44).

Doporučená literatura
DILTHEY,W. Vznik hermeneutiky. In: Život a dejinné vedomie. Bratislava: Pravda, 1980. ss. 197 - 225

SCHELER, M., Erkenntnis und Arbeit, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 1977.

HEIDERREG, M., O pravdě a bytí, přel. J. Němec, Praha: Vyšehrad 1971. ISBN 33-43-71.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK