Psychologie zdraví - YDEE006
Anglický název: Psychology of Health
Zajišťuje: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 0/20, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (10.11.2021)
Témata tohoto kurzu vycházejí z biopsychosociálního modelu zdraví a nemoci. Důraz je kladen na roli těch psychologických faktorů, které významnou mírou přispívají k dobrému fyzickému a psychickému zdraví, výběrově na téma resilience, odolnosti, stresu, kvality života, vyhoření, nerovnosti ve zdraví, specifika zdraví a nemoci vybraných kohort a vulnerabilních skupin ad.. Výuka bude rozdělena do 3 bloků.
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (03.03.2022)

Povinná:

 • Poláčková Šolcová, Iva. Emoce: regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018, 237 s. ISBN 978-80-247-5128-3.
 • Stroebe, W., Jonas, K. . Psychologie zdraví: sociálně psychologické hledisko. In Hewstone, M., Strobe, W. . Sociální psychologie . Praha: Portál, 2006, s. 49-76. ISBN 80-7367-092-5..
 • Poláčková Šolcová, Iva. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009, 173 s. ISBN 978-80-247-2947-3.
 • Edited By Tracey A. Revenson, Regan A. R. Gurung. Handbook of Health Psychology. Routledge: Taylor & Francis Ltd., 2018, 558 s. ISBN 9781138052826.
 • Kebza, V., Mareš, J. (eds.) . Psychologie zdraví (in press). : , , s. ISBN .

Doporučená:

 • Kebza, Vladimír, Šolcová, Iva. Hlavní koncepce psychické odolnosti. In Československá psychologie. 52 (2008): 1-19.
 • Kebza, V., Šolcová, I. . Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. In Československá psychologie. 54 (2010): 1-16.
 • Kebza, V., Šolcová, I. . Resilience: některé novější koncepce psychické odolnosti. In Československá psychologie. 59 (2015): 444-451.
 • Ptáček, Radek, Raboch, Jiří, Kebza, Vladimír. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada, 2013, 168 s. ISBN 978-80-247-5114-6.
 • Šolcová, Iva. Typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví. In Československá psychologie. 50 (2006): 419-430.
 • Šolcová, I., Kebza, V. . Nezaměstnanost a zdraví. In Československá psychologie. 45 (2001): 127-134.
 • Šolcová, I., Kebza, V. . Psychoneuroimunologie a zvládání stresu. In Československá psychologie. 42 (1998): 32-41.
 • Šolcová, Iva. Některé psychofyziologické souvislosti resilience. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007, s. ISBN 9788086174129.
 • Šolcová, I., Kebza, V. . Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: současný vývoj ve světě a stav u nás. In Československá psychologie. 46 (2002): 219-224.
 • Šolcová, I., Lukavský, J., Greenglass, E.. Dotazník proaktivního zvládání životních nároků. In Československá psychologie. 50 (2006): 148-162.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (06.12.2021)

* Povinná literatura:
POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I. Emoce: regulace a vývoj v průběhu života. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5128-3. Část druhá - Regulace emocí.
STROEBE, W., JONAS, K. Psychologie zdraví: sociálně psychologické hledisko. In HEWSTONE, M., STROBE, W. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006, s. 49-76. ISBN 80-7367-092-5.�
ŠOLCOVÁ, I. Vývoj resilience v dětství a dospělosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2947-3.

* Doporučená literatura:
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Hlavní koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 2008, 52, s. 1-19. ISSN 0009-062X.
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření, vybrané psychologické proměnné a rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. Československá psychologie. 2010, 54, s. 1-16. ISSN 0009-062X.
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Resilience: některé novější koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie. 2015, 59, s. 444-451. ISSN 0009-062X.
KEBZA, V., ŠOLCOVÁ, I. Syndrom vyhoření: podstata konstruktu a možnosti jeho diagnostiky. In PTÁČEK, R., RABOCH J., KEBZA, V. Burnout syndrom jako mezioborový jev. Praha: Grada, 2013, s. 24-38. ISBN 978-80-247-5114-6.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Typy chování, typy osobnosti a jejich vztah ke zdraví. Československá psychologie. 2006, 50(5), s. 419-430. ISSN 0009-062X.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie. 2001, 45(2), s. 127-134. ISSN 0009-062X.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Psychoneuroimunologie a zvládání stresu. Československá psychologie. 1998, 42(1), s. 32-41. ISSN 0009-062X.
ŠOLCOVÁ, I. Některé psychofyziologické souvislosti resilience. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2007. ISBN 9788086174129.
ŠOLCOVÁ, I., KEBZA, V. Sociálně založené nerovnosti ve zdraví: současný vývoj ve světě a stav u nás. Československá psychologie. 2002, 46, s. 219-224. ISSN 0009-062X.�
ŠOLCOVÁ, I., LUKAVSKÝ, J., GREENGLASS, E. Dotazník proaktivního zvládání životních nároků. Československá psychologie. 2006, 50, s. 148-162. ISSN 0009-062