PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Současné etické teorie v rámci oborové (profesní) etiky - YDEE005
Anglický název: Contemporary ethical Theories within the Field of professional Ethics
Zajišťuje: Doktorský program Aplikovaná etika (24-DAE)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: písemná
Rozsah, examinace: 0/10, Zk [HS]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Základním cílem je seznámit studenty s nejvýznamnějšími současnými etickými teoriemi, které jsou využívány v rámci aplikované etiky. Nejčastějším filosoficko-etickým metodologickým východiskem řešení etických a morálních problémů v jednotlivých oblastech aplikované etiky je v současnosti deontologická etika, dále je to utilitarismus i s jeho variantami konsekvencialismu, a také etika ctnosti. K méně častým východiskům lze zařadit například existencialistickou etiku, feministickou etiku, postmoderní etiku, případně další. Důraz je kladen na rozvíjení teoreticky a metodologicky ukotvených znalostí jednotlivých východisek při kritické reflexi a řešení etických dilemat v rámci různých profesí. Hlavním cílem je vytvořit filosoficko-etický metodologický základ v podobě hodnot, principů, pravidel a norem založených na některé z uvedených etických teorií, jako předpoklad pro jejich uplatnění při řešení konkrétních teoretických i praktických problémů ve zvolené oblasti aplikované etiky
Literatura
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (20.12.2021)

Povinná:

  • Gluchman, Vasil; Dokulil, Miloš. Súčasné etické teorie (Etika II.). Prešov: PVT, 1998, 248 s. ISBN 80-88859-14-X.
  • Čapek, Jakub, a kol.. Přístupy k etice III. Praha: Filosofia, 2017, 360 s. ISBN 978-80-7007-482-4.
  • Remišová, Anna, (ed.). Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 2008, 894 s. ISBN 978-80-8101-103-0.

Doporučená:

  • Banks, Sarah. Ethics and values in social work. London: Palgrave, 2020, 278 s. ISBN 978-0-230-30017-0.
  • LaFollette, Hugh, Persson, Ingmar, (eds.). The Blackwell Guide to Ethical Theory. Malden: Wiley-Blackwell, 2013, 505 s. ISBN 978-1-444-33009-0.
  • Singer, Peter (ed.). A companion to ethics. Oxford ; Cambridge: Blackwell, 1994, 565 s. ISBN 0-631-18785-5.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D. (26.04.2021)
Povinná literatura:
Gluchman, V. - Dokulil, M. (eds.): Súčasné etické teorie (Etika II.). Bratislava: PVT, 1998.

Jirsa, J. a kol.: Přístupy k etice III. Praha: Filosofia - Filosofický ústav AV ČR, 2017.

Remišová, A. (ed.): Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Bratislava: Kalligram, 2008.

Doporučená literatura:
Banks, S. Ethics and Values in Social Work. (5th edition). London: Red Globe Press, 2020.

LaFollette, H. - Persson, I. (eds.): The Blackwell Guide to Ethical Theory. Malden, MA: Blackwell,

2013.

Singer, P. (ed.): A Companion to Ethics. Oxford: Blackwell, 1994.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK