Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě - YBSS001
Anglický název: Comparative Comprehensive Exam in Social Sciences
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
prof. Miloš Havelka, CSc.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: YBOS001
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Pořadí Název předmětu
Tématický okruh 1 (TO1) z nabídky 8
1 Sociální vědy, jejich vymezení a specifika
2 Hlavní epistemologické tradice v sociálních vědách
3 Kvalitativní strategie výzkumu
4 Kvantitativní strategie výzkumu
5 Sociologie jako vědní obor
6 Klasické sociologické teorie
7 Moderní sociologické teorie
8 Sociologie institucí
9 Sociologie vědění
10 Sociální nerovnosti
11 Sociologie spotřeby
12 Sociologie organizace
13 Sociologie konfliktu
14 Sociologie životního prostředí
15 Gender a společnost
16 Sociologie občanské společnosti
17 Sociologie rodiny
18 Ekonomická teorie v kontextech
19 Ekonomie veřejného sektoru
20 Antropologie jako vědní obor
21 Klasické teorie sociokulturní antropologie
22 Postmoderní antropologie
23 Antropologie náboženství
24 Antropologie migrace
25 Antropologie menšin a marginalizace
26 Antropologie a studia identit
27 Antropologie a prostor
28 Antropologie a studia paměti
29 Antropologie a subkulturní studia
30 Hudební antropologie Austrálie, Afriky a Ameriky
31 Hudební antropologie "vysokých kultur" Asie
32 Hudební antropologie menšin: hudba Židů
33 Česká etnologie v kontextech
34 Urbánní etnologie (antropologie)
35 Antropologie města (pro 21. století)
36 Vybrané epistemologické problémy antropologie
37 Psychologie jako vědní obor
38 Vývojová psychologie
39 Psychologie celoživotního vývoje
40 Psychologie osobnosti
41 Evoluční psychologie
42 Sociální psychologie
43 Měření, testování a psychometrika v psychologii
44 Psychofyziologie a neuropsychologie
Anotace
Část státní zkoušky SVIP vychází z koncepce liberálního studia SHV, v němž si každý studující v rámci studijního plánu volí své vlastní kurikulum. Je tedy koncipována tak, aby jejím prostřednictvím studující zúročili své dosavadní studium společenských věd. Pro státní zkoušku jsou vypsány okruhy, které odpovídají výuce povinných a profilujících povinně-volitelných předmětů. Studující si z těchto okruhů při zápisu ke státní zkoušce vybírá osm okruhů, z nichž chce být zkoušen. K okruhům není předepsána literatura – studující při přípravě na SVIP pracuje s literaturou, uvedenou u jednotlivých předmětů, na něž SVIP navazuje. Tematický rozsah jednotlivých okruhů je u každého z nich specifikován. Koncepce SVIP předpokládá, že ve volbě okruhů studující zohlední své studijní kurikulum (a tedy i profilaci ve vybraném společenskovědním oboru), ale není to podmínkou.
Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (16.09.2019)
Požadavky k zápisu

 K SVIP se studující může zapsat nejdříve poté, co úspěšně absolvoval povinné předměty ze společenských věd, určené pro 1. a 2. ročník studia (Úvod do společenských věd I. a II., Úvod do společenskovědních metod) a profilující výuku ve vybraném společenskovědním oboru (sociologie NEBO antropologie NEBO psychologie) ve výši 16 kreditů (v rámci této profilující výuky je třeba absolvovat Úvod do příslušného oboru).

Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (16.09.2019)
Požadavky ke zkoušce

Cílem zkoušky je ověřit rozsah a hloubku vědění, nabytého ve studiu společenských věd. Zkouška trvá 30 minut a probíhá formou diskuze nad vybranými okruhy.  

Poslední úprava: Novotná Hedvika, Mgr., Ph.D. (16.09.2019)
Studijní opory

Okruhy SZZ-SVIP

Sociální vědy, jejich vymezení a specifika

intelektuální kořeny společenských věd; fakta, hodnoty a objektivita; společenskovědní disciplíny a interdisciplinarita; teorie, metoda a paradigma

(viz YBSA001YBSA002)

 

Hlavní epistemologické tradice v sociálních vědách

pozitivismus; metodologický individualismus; interpretativní přístupy; kritické a konfliktualistické přístupy; konstruktivistické přístupy

(viz YBSA001YBSA002)

 

Kvalitativní strategie výzkumu

povaha kvalitativní výzkumné strategie; povaha a prvky výzkumného procesu; role teorie ve výzkumném procesu; analytické a interpretativní postupy ve výzkumu; etika výzkumu

(viz YBSA004)

 

Kvantitativní strategie výzkumu

logika kvantitativního výzkumu; kauzalita; výběrové strategie; standardizace a techniky sběru dat; statistická analýza

(viz YBSA004)

 

Sociologie jako vědní obor

povaha sociologie; sociologické problémy, teorie, metody, sociologická imaginace; základní sociologické pojmy

(viz YBSB001 resp. YBSB001K)

 

Klasické sociologické teorie

počátky sociologie (Comte, Spencer); klasikové sociologie (Marx, Weber, Durkheim); psychologismus v sociologii; počátky americké sociologie, chicagská škola

(viz YBSB004

 

Moderní sociologické teorie

strukturní funkcionalismus; teorie konfliktu; sociální konstruktivismus; soudobé teoretické syntézy (Giddens, Habermas, Bourdieu); teorie postmoderny a druhé moderny (Lyotard, Bauman, Beck, Sennett)

(viz YBSB005)

 

Sociologie institucí

sociální subsystémy; instituce; média; moc; byrokratická správa; sociální hnutí

(viz  YBSB006 resp. YBSB006K)

 

Sociologie vědění

moderní vědění; diskurzivní vědění; každodenní vědění; ideologie; komunikace 

(viz YBSB007)

 

Sociální nerovnosti

povaha a zdroje nerovností; třída; ekonomický a kulturní kapitál; reprodukce nerovností; vzdělávací systém jako mechanismus reprodukce nerovností

(viz YBSB008)

 

Sociologie spotřeby

spotřeba jako pojem; sociologické přístupy ke studiu spotřeby; teorie praktik; kulturní spotřeba a kulturní hierarchie; environmentální souvislosti spotřeby

(viz YBSB009)

 

Sociologie organizace

organizovaná modernita; organizace jako racionální, přirozený a otevřený systém; koncept byrokracie a oligarchie; sociologické přístupy ke studiu organizací; studium sítí

(viz YBSB010)

 

Sociologie konfliktu

funkce sociálního konfliktu (Coser); třída a moderní sociální konflikt (Dahrendorf); mocenská elita (Mills); sociálně-psychologický přístup k revolucím (teorie relativní deprivace); státo-centrický přístup k revolucím (Tilly)

(viz  YBSB011)

 

Sociologie životního prostředí

sociální pojetí přírody; sociální konstrukce environmentálních problémů; individualizace odpovědnosti; systémové rozměry environmentálních problémů; normální a post-normální věda; riziková společnost; environmentální hnutí

(viz  YBSB012)

 

Gender a společnost

tělo, pohlaví a gender; genderová socializace; gender v kontextu klíčových společenských institucí (škola, rodina, práce, média, věda, politika); feminismus a feministické teorie v historické perspektivě 

(viz YBSB013)

 

Sociologie občanské společnosti

občanská společnost jako kulturně situovaný fenoménů; občanství a sociální změna; dobrovolnictví a altruismus: identita a socializace, životní dráha, důvěra; organizovaná občanská společnost: podoby a role; sociální ekonomika a občanská společnosti; veřejná politika a občanská společnost

(viz YBSB014)

 

Sociologie rodiny

tradiční, moderní a postmoderní rodina; proměny intimity v současné společností, genderové aspekty rodiny, rodina a sociální nerovností, netradiční formy rodinného soužití, laska a sexualita, rodina a socializace

(bude doplněno)

 

Ekonomická teorie v kontextech

tržní rovnováha; peníze; nezaměstnanost; hospodářský růst; nerovnost

(viz YBSB015)

 

Ekonomie veřejného sektoru

role státu v ekonomice; tržní selhání; kolektivní volba; byrokracie; zájmové skupiny

(bude doplněno)

 

Antropologie jako vědní obor

kulturní x biologický determinismus; kulturní relativismus; etnografie; kultura a společnost; globální – lokální – glokální

(viz YBSB002 resp. YBSB002K)

 

Klasické teorie sociokulturní antropologie

otcové zakladatelé a evolucionismus; Boas a jeho žáci; kulturní versus biologický determinismus; teorie daru a funkcionalismus; Lévi-Strauss - strukturalismus

(viz YBSB027)

 

Postmoderní antropologie

interpretativní obrat; postkoloniální obrat; sociální konstruktivismus; reflexivní obrat; symetrická antropologie

(viz YBSB022)

 

Antropologie náboženství

rituály a jejich výrazové prostředky; náboženství a společnost; judaismus; křesťanství; křesťanská církev

(viz YBSB025)

 

Antropologie migrace

migrace; globalizace a národní stát; postmigrační procesy; transnacionalita

(viz YBSB016 resp. YBSB016K)

 

Antropologie menšin a marginalizace

menšina; marginalizace a sociální nerovnost; strategie vyloučení; resilience; strategie inkluze

(viz YBSB017)

 

Antropologie a studia identit

identita; politika identit; sociální konstruktivismus; emancipační hnutí; marginalizace

(viz YBSB030)

 

Antropologie a prostor

modernita a supermodernita; místo a ne-místo; sociální produkce prostoru; město; materialita

(viz YBSB031)

 

Antropologie a studia paměti

sociální rámce paměti; paměť a historie; komunikativní a kulturní paměť; habituální paměť; politiky paměti

(viz YBSB023)

 

Antropologie a subkulturní studia

subkultura a post-subkultura; styl a ideologie; identita a autenticita; rezistence; vztah s dominantní společností

(viz YBSB018)

 

Hudební antropologie Austrálie, Afriky a Amerik

předpoklady vzniku etnomuzikologie/hudební antropologie; Merriamův analytický model hudby; hudba jako kultura; interlocking; hudba a "doba snění"

(viz YBSB020)

 

Hudební antropologie "vysokých kultur" Asie

předpoklady vzniku etnomuzikologie/hudební antropologie; Merriamův analytický model hudby; hudba jako kultura; gagaku; gamelan

(viz YBSB021)

 

Hudební antropologie menšin: hudba Židů

předpoklady vzniku etnomuzikologie/hudební antropologie; Merriamův analytický model hudby; hudba jako kultura; hudba a diaspora; nusach

(viz YBSB024)

 

Česká etnologie v kontextech

dějiny etnologie; klíčové osobnosti etnologie; vztah etnologie a antropologie; terénní a archivní výzkum; "národní" tradice oboru

(viz YBSB028)

 

Urbánní etnologie (antropologie)

město; metropole; multietnicita; modernizace; socialistické a postsocialistické město; "národní" tradice výzkumu města

(viz YBSB029)

 

Vybrané epistemologické problémy antropologie

kulturní vs. biologický determinismus; konstrukce a reprezentace Jinakosti; universalismus vs. partikularismus; etika a politika v antropologii; koloniální kritika antropologie

(viz YBSB042)

 

Antropologie města (pro 21. století)

post-industriální město; neformální město (slum, favela, atd.); město a prostor; segregace a gentrifikace; more-than-human ve městě

(viz YBSB044)

 

Psychologie jako vědní obor

vývoj psychologického myšlení a základní psychologické směry; kognitivní procesy; afektivní procesy; motivace a učení; jazyk

(viz YBSB003)

 

Vývojová psychologie

základní přístupy ke studiu vývojové psychologie; periodizace vývoje člověka; přilnutí (attachement); kognitivní, emoční a sociální vývoj; učení a hra; jazyk a řeč 

(viz YBSB032)

 

Psychologie celoživotního vývoje

vztah učení a vývoje; konceptualizace jednotlivých životních období (Piaget, Arnett, Freud); kognitivní, emoční a sociální vývoj; dětství, adolescence, dospělost a stáří

(viz YBSB033)

 

Psychologie osobnosti

metody zkoumání osobnosti; Big5; teorie temperamentu; motivace; teorie osobnosti (psychoanalytické, behavioristické a humanistické)

(viz YBSB034)

 

Evoluční psychologie

historie oboru evoluční psychologie; evoluční teorie ontogenetického vývoje; evoluce párovacích strategií; evoluce sociality; kulturní evoluce

(viz YBSB035)

 

Sociální psychologie

postoje; konformita; atribuce; agrese; prosociální a antisociální chování

(viz YBSB036)

 

Měření, testování a psychometrika v psychologii

měření v psychologii (historie a současnost); psychometrika, psychologický test (charakteristika, standardizace, normativní postupy); indikátory kvality psychometrických testů; diagnostické a hodnotící postupy v psychologii

(viz YBSB037)

 

Psychofyziologie a neuropsychologie

biologické struktury a mechanismy lidské psychiky; anatomie lidského mozku; hormonální a nervová soustava; biologie a fyziologie chování; techniky psychofyziologického měření

(viz YBSB038)

Poslední úprava: Bártová Klára, Mgr., Ph.D. (26.04.2023)