PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Kvantitativní metody empirického výzkumu - YBSC177
Anglický název: Quantitative Research Methods
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Neslučitelnost : YBSC177K, YMH051, YMH151
Prerekvizity : YBSA002
Je neslučitelnost pro: YBSC177K, YMH151, YMH051
Ve slož. prerekvizitě: YBSC197, YBSC197K
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)
Předmět pokrývá základní otázky spojené s využitím kvantitativní metodologie empirického výzkumu ve společenských vědách. Seznamuje s logikou kvantitativního výzkumu, způsobem jeho realizace a klíčovými volbami, které je nutné při jeho použití provést. Prostřednictvím průběžné práce si studenti vyzkouší základní praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a realizaci vlastního kvantitativního výzkumu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Cílem předmětu je seznámit se základní postupy a principy kvantitativně orientovaného empirického výzkumu ve společenských vědách. Studující by po absolvování předmětu měli být schopni samostatně navrhovat metodologický postup pro vlastní výzkum (např. v rámci kvalifikační práce), měli by umět identifikovat a kompetentně zvažovat hlavní metodologické volby, se kterými se při výzkumu setkají. Součástí předmětu je i základní seznámení s postupy a nástroji kvantitativní analýzy dat, byť s ohledem na rozsah předmětu tato část nenahrazuje plnohodnotný kurz zaměřený na dané téma.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Povinná:

 • Novotná, Hedvika, Špaček, Ondřej, Šťovíčková, Magdaléna, (eds.). Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, 495 s. ISBN 978-80-7571-025-3.

Doporučená:

 • Rabušic, Ladislav, Soukup, Petr, Mareš, Petr. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 573 s. ISBN 978-80-210-9248-8.
 • Babbie, Earl R.. The practice of social research. Boston: Cengage Learning, 2016, 566 s. ISBN 978-1-305-10494-5.
 • Bryman, Alan. Social research methods. : , 2016, 747 s. ISBN 978-0-19-968945-3.
 • Disman, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, 372 s. ISBN 978-80-246-1966-8.
 • Punch, Keith. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008, 150 s. ISBN 978-80-7367-381-9.

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (13.10.2023)

Kurz je založen na přednáškách, ve kterých budeme postupně rozebírat jednotlivé klíčové kroky kvantitativních výzkumů ve společenských vědách, s doplněním uceleného představení nejčastějších výzkumných designů (dotazníkové šetření, kvantitativní obsahová analýza). Osvojování potřebných dovedností pro přípravu vlastního výzkumu bude založeno na interaktivních vstupech během přednášek, ale zejména na základě čtyř průběžných domácích příprav, které studenti vypracují samostatně a v malých skupinách (viz úkoly). Domácí práce tvoří nezbytný základ pro naplnění cílů předmětu.

Podrobné informace a odevzdávání úkolu viz moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=12433

klíč k zápisu do moodle viz první přednáška

NAHRÁVKY PŘEDNÁŠEK JSOU K DISPOZICI ZDE: https://media.fhs.cuni.cz/cs/Detail/0/19847

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (22.09.2021)

Včasné a dostatečné vypracování zadaných průběžných úkolů (Moodle). Předmět je zakončen písemnou zkouškou ze základních témat kurzu. Součástí výsledného hodnocení je docházka na přednášky.

Výsledná klasifikace atestu se skládá z jednotlivých požadavků v následujícím poměru:

 • Průběžné úkoly: 60 %
 • Závěrečný test: 30 %
 • Účast (docházka): 10 %

Pro úspěšné splnění kurzu je zapotřebí dosáhnout alespoň minimální úspěšnosti u závěrečného testu (60 %).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (10.10.2021)
 1. Představení kurzu; empirický výzkum a epistemologická východiska; teorie, koncepty a empiricismus
 2. Cíle a principy kvantitativního výzkumu; výzkumné otázky
 3. Kvantitativní postupy a jeho aplikace; etika výzkumu
 4. Populace a výběr; census a výběrová šetření; výběr malého rozsahu
 5. Měření, operacionalizace a kvantifikace; škály; kódování; reliabilita a validita
 6. Dotazník jako nástroj sběru dat I.: konstrukce a typy otázek; dramaturgie dotazníku
 7. Dotazník jako nástroj sběru dat II.: způsob sběru dotazníků; návratnost; dotazování přes internet
 8. Kvantitativní obsahová analýza; analýza médií
 9. Statistiky, statistické úřady a další zdroje dat; sekundární analýza dat
 10. Data a statistická analýza I.
 11. Data a statistická analýza II.
 12. Shrnutí klíčových postupů kvantitativního výzkumu; role a podoba projektu výzkumu

Průběžné úkoly
Během semestru studující vypracují samostatně a ve dvou- až tříčlenných skupinách průběžné úkoly. Úkoly budou zaměřeny na praktické procvičení významných dovedností spojených s přípravou a realizací kvantitativního výzkumu. Písemně vypracované úkoly budou odevzdávány v zadané termíny (rozsah každého úkolu cca 2-3 NS podle konkrétního zadání).
Témata průběžných úkolů (podrobnosti a termíny budou upřesněny během výuky):

 1. Četba článku využívající kvantitativní výzkum – identifikace jednotlivých kroků a rekonstrukce argumentace; podoba prezentování zjištění výzkumu; poznávací limity kvantitativní strategie
 2. Příprava a formulace dotazníku; vztah konceptů a měření
 3. Návrh kódování a obsahová analýza
 4. Interpretace analytických výstupů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK