PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Hudebně-antropologický seminář - YBSC167
Anglický název: Seminar in Ethnomusicology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do s-k. antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA220, YBSC054
Záměnnost : YBSC054
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D. (06.02.2020)
Během jednosemestrálního semináře si student vybere jeden z (pokud možno) pražských hudebních světů, který bude zkoumat, učí se změně perspektivy (insider x outsider), pozorovacím a výzkumným technikám terénní práce; současně si osvojuje také dovednosti psát o svém vlastním hudebně-etnografickém výzkumu, který průběžně realizuje v rámci domácí přípravy ve „svém“ terénu. Požadavky: 1) 70% docházka 2) 4 krátké anotace (max. 500 slov každá) 4 zadaných titulů (každý ca. 20 - 30) stran 3) Seminární práce v rozsahu ca. 7 - 10 stran a její prezentace v semináři (ca. 10 min). Student si vybere hudební událost, na níž provede zúčastněné pozorování a vytvoří několikaminutovou terénní video- či audionahrávku plus pořídí několik fotografií (jak na nahrávku, tak na fotografie stačí smartphone, případně lze zapůjčit vybavení z LVT). Již v průběhu pozorované události či bezprostředně po ní student vytvoří terénní poznámky, které se společně s fotografiemi a nahrávkou stanou základem jeho seminární práce. Na základě poznámek vytvoří hudebně-etnografický popis, opatřený reflexí vlastní pozice v terénu. S pomocí již přečtené sekundární literatury (tj. anotací) se pokusí o první vlastní interpretace zkoumané hudební praxe. Pozorování v terénu je možné provést i ve dvojici. Mnohé projekty z tohoto semináře (zal. roku 2004) sloužily jako první krok k vlastní bakalářské práci, která se rozvíjí v navazujícím diplomovém semináři. Některé z úspěšných studentských textů byly dokonce např. publikovány v knize Jurková a kol. 2013. Pražské hudební světy. Praha: Karolinum. (Angl. verze: Prague Soundscapes, 2014).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (06.01.2020)

Témata:

1) Úvodní hodina. Představení antropologie hudby/etnomuzikologie jako oboru, smysl a podstata terénního hudebně-etnografického výzkumu. Zúčastněné pozorování.

2) Volba tématu a terénu. Psaní o kultuře, proti ní a s ní, koncept „hudby jako kultury“ vs. koncept „hudební svět“.

3) Já jako výzkumný nástroj. Situovanost, předpojatost, reflexivita. Jak psát tzv. positioning.

4) Vstup do terénu a pohyb v něm. Co a jak zúčastněně pozorovat. Jak vést neformální rozhovory s aktéry. Co si vzít s sebou a jak pořídit smysluplné terénní audio/video hudební nahrávky a fotografie.

5) Jak psát terénní poznámky. Etika zúčastněného pozorování.

6) Problematika popisu hudební praxe a výsledného zvuku. I.

7) Problematika popisu hudební praxe a výsledného zvuku. II.

8) Typy rozhovorů. Analýza dat. Psaní závěrečné zprávy.

9) Prezentace a oponentura studentských projektů I.

10) Prezentace a oponentura studentských projektů II.

11) Prezentace a oponentura studentských projektů III.

12) Prezentace a oponentura studentských projektů IV.

13) Prezentace a oponentura studentských projektů V. Reflexe a závěrečné zhodnocení.

Studijní literatura:

Povinná:
BARZ, G. F., COOLEY, T. J. eds. Shadows in the Field: New Perspectives for Fieldwork in Ethnomusicology. 2nd edition. New York: Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-532496-9. Vybrané kapitoly.

JURKOVÁ, Z. a kolektiv. Pražské hudební světy. Praha: Charles University in Prague - Karolinum Press, 2014. ISBN 978-80-246-2484-6. Vybrané kapitoly.

EMERSON, R. M. et al. Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: University Of Chicago Press, 1995. ISBN 978-0-226-20681-3. Vybrané kapitoly.

Doporučená:
SUNSTEIN, B. S., CHISERI-STRATER, E. FieldWorking: Reading and Writing Research. 3rd edition. Boston: Bedford & St. Martin’s, 2006. ISBN 978-0-312-43841-8.

STÖCKELOVÁ, T., ABU GHOSH, Y. a kolektiv. Etnografie: improvizace v teorii a terénní praxi. Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. ISBN 978-80-7419-148-0. Vybrané kapitoly.

SOUKUP, M. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. Praha: Charles University in Prague - Karolinum Press, 2017. ISBN 978-80-246-2567-6.

KRÜGER, S. Ethnography in the Performing Arts: A Student Guide. 2009 [online]. Dostupné z: <>.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK