PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Politická sociologie - YBSC150
Anglický název: Political Sociology
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, KZ [HT]
Rozsah za akademický rok: 10 [hodiny]
Počet míst: neurčen / 20 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D.
Prerekvizity : YBSA002
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. (04.10.2022)
Kurz představuje obecný úvod do politické sociologie, jejich hlavních témat i některých vybraných aktuálních diskusí. Zaměřuje se stěžejní témata v rámci tří základních bloků: stát, moc a demokracie; sociální skupiny a sociální a politický konflikt; občanská společnost, veřejné mínění, politická kultura a komunikace. Vstup do aplikace Moodle je zde https://dl2.cuni.cz/course/view.php?id=3478#section-1
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. (04.10.2022)

1. Politická sociologie mezi sociologií a politickými vědami

2. Moc, autorita a stát

3. Národní stát, jeho vznik a krize

4. Demokracie, její předpoklady a moderní pojetí demokracie

5. Sociální skupiny, sociální stratifikace a kolektivní jednání

6. Sociální a politický konflikt

7. Politické strany a volby v moderních demokraciích

8. Zájmové skupiny a soudobé demokracie

9. Nové konflikty, protest a sociální hnutí

10. Formování moderní společnosti a teorie modernizace

11. Občanství a občanská společnost v soudobých demokraciích

12. Demokracie, politická participace a veřejné mínění

13. Společnost, politická kultura a komunikace

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. (19.10.2022)

 

Kurz je ukončen závěrečnou zkoušku; předpokládá se její písemná podoba. Kromě toho studenti odevzdají za celý semestr tři summary ze společné četby. Výběr textů je v rámci této společné četby volný.

Každé summary bude v rozsahu cca jedné A4; může se opírat o připravené otázky, nebo nikoliv. Bude nadepsáno jménem studenta, informacemi o ročníku studia a názvem předmětného textu. Summary budu akceptovat vždy jen do 15.00 dne, v němž proběhne výuka (tj. hodinu před jejím začátkem), a to nahrané do sekce „Summaries“ v příslušném týdnu výuky v aplikaci Moodle.

V souladu s fakultní dohodou požaduji účast na 80 % online setkání, tj. na 10 z předpokládaných 12.

 

 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Vít Klepárník, Ph.D. (21.09.2021)

Literatura (povinná)
Müller, Karel B. (2008). Politická sociologie: politika a identita v proměnách modernity. Praha: Portál (2. rozšířené vydání Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012) (zejm. s. 9-178).
Pecka, Emanuel. (2010). Sociologie politiky. Praha: Grada (zejm. s. 29-61 a s. 136-172).


Literatura (výběr doporučených zdrojů)
Amenta, Edwin - Nash, Kate - Scott, Alan. (eds.) The Wiley-Blackwell Companion to Political Sociology. Malden - Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Císař, Ondřej. (2008). Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).
Fiala, Petr - Strmiska, Maxmilián. (2009, 1998). Teorie politických stran. Brno: Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal.
Frič, Pavol (ed.). (2016). Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Heywood, Andrew. (2004). Politologie. Praha: Eurolex Bohemia.
Jodl, Miroslav. (1994). Teorie elity a problém elity: příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie. Praha. Victoria Publishing.
Klíma, Michal. (1998). Volby a politické strany v moderních demokraciích. Praha: Radix, s.r.o.
Müller, Karel B. (ed.) (2010). Lobbing v moderních demokraciích. Praha: Grada.
Nash, Kate. (2010). Contemporary political sociology. Globalization, politics, and power. Malden - Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2. vydání.
Novák, Miroslav. (1997). Systémy politických stran. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).
Sartori, Giovanni. (1993). Teória demokracie. Bratislava: Archa.
Strnadová, Lenka. (2008). Současné podoby občanské společnosti: kritická perspektiva. Plzeň: vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.
Svensson, Palle. (1995). Teorie demokracie. Brněnské přednášky. Brno: CDK.
Taylor, Graham J. (2010). The new political sociology: power, ideology and identity in an age of complexity. London: Palgrave Macmillan.
Znebejánek, František. (1997). Sociální hnutí: Teorie, koncepce, představitelé. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK