PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Antropologie náboženství - YBSC147
Anglický název: Anthropology of Religion
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Horská
Vyučující: Mgr. Kateřina Horská
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Kurz představí základní teorie a přístupy antropologie náboženství. Je vhodný jako příprava pro SVIP, téma antropologie náboženství. Na úvod se stručně seznámíme s důležitými postavami dějin oboru. Dále budeme mluvit o tom, co je to náboženská zkušenost a zda a jak je možné odlišit náboženský jev či prožitek od nenáboženského. Budeme se věnovat tomu, jak je možné náboženství antropologicky zkoumat, představíme si metodologická specifika této oblasti výzkumu (metodologický agnosticismus/jak brát informátory „vážně“ atd.). Budeme se věnovat také proměnám religiozity v současném Západním světě (náboženství vs. spiritualita) a diskuzím o tom, jak je to se sekularizací současné společnosti. Dále se budeme věnovat „klasickým“ tématům antropologie náboženství, jako je rituál, transové stavy, šamanismus, magie a čarodějnictví. Příklady, na nichž budou tato témata ilustrována, budou převážně z oblasti současné Západní náboženské scény, nových náboženských hnutí a tzv. alternativní spirituality. Kurz předpokládá schopnost porozumět anglicky psanému textu a mluvenému projevu. Součástí kurzu budou dvě exkurze: návštěva řeholní komunity a neo-šamanského rituálu (bude upřesněno).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Horská (14.06.2019)

Požadavky pro absolvování kurzu:

Předmět je možné atestovat pouze do konce zkouškového období zimního semestru. 


1. Docházka minimálně 60% a současně účast na minimálně jedné exkurzi. 


2. Písemný test. Při testu je vyžadována znalost látky probírané v kurzu a povinné literatury. Další uvedené tituly jsou pouze doporučené a jejich znalost vyžadována není.

Maximální počet získaných bodů z testu je 90. Každý student může také získat body za aktivitu při hodinách (max 15). 

Hodnocení kurzu: 90-75: známka A; 75-60: známka B; 60-45: známka C; 45-0: student kurz neabsolvoval.

 

 

Povinná literatura:
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha, Portál, str. 31-35 (Kap. Vymezení náboženství).
Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 165-193 (Kap. Rituál a sociální změna: Příklad z Jávy).
Paden, W. E. 2002. Bádání o posvátnu. Náboženství ve spektru interpretací. Brno, Masarykova universita, str. 14-21; 45-62.
Podolinská, T. 2008. Súčasná diskusia na tému náboženstva v období neskorej modernity. Slovenský národopis, 56 (4), str. 432 – 444.
Závorková, P., Vido, R. 2010. Když jí otřu obličej, tak je to modlitba. Biograf 52-53, str. 3-40.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Sylabus je předběžný a může v něm dojít ke změnám.

 

11. 10. 2018

Představení kurzu, požadavky pro získání zápočtu. Co je to „náboženství"? Je možné jej definovat?
Literatura:
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha: Portál. Kapitola 1
Paden, W. E. 2002. Bádání o posvátnu: náboženství ve spektru interpretací. Brno: Masarykova univerzita. Kap. 1.

 

18. 10. 2018

Různé perspektivy, z nichž můžeme na náboženství nahlížet, a jejich prolínání. Význam znalosti pozice toho, kdo o náboženství vypovídá. Náboženství jako antropologická kategorie; specifika antropologické perspektivy.
Literatura:
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha: Portál. Kapitola 1
Geertz, C. 2000. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha, SLON. S. 103-146.
Murphy, R. F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, SLON. S. 170-194.

 

25. 10. 2018

Vývoj antropologické tematizace náboženství.
Literatura:
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha: Portál. Kapitola 1
Murphy, R. F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, SLON. S. 170-194.

 

1. 11. 2018

Náboženská zkušenost. Jde o prožitek sui generis, nebo o záležitost intepretace? Lze odlišit náboženskou zkušenost od ne-náboženské? Důsledky sui generis náhledu pro zkoumání náboženství ve společenských vědách.
Literatura:
James, W. 1930. Druhy náboženské zkušenosti. Praha, Melantrich.
Otto, R. 1998. Posvátno. Praha, Vyšehrad, s. 17–53.
Závorková, P., Vido, R. (2010): Když jí otřu obličej, tak je to modlitba. Biograf 52-53, str. 3-40.

 

8. 11. 2018

Exkurze: Karmel Edith Steinové, Praha – Košíře. Návštěva katolického řeholního společenství; možnost diskuze s řádovými sestrami, praktické vyzkoušení meditační techniky.

 

15. 11. 2018

Metodologická specifika antropologického výzkumu náboženství. Metodologický agnosticismus/ "věřícný" postoj. Co v kontextu znamená „brát informátory vážně"? Možnosti a omezení introspekce při zkoumání náboženské zkušenosti metodou zúčastněného pozorování. Jak náboženský prožitek popsat v antropologickém textu?
Literatura:
Bowie, F. (2008): Antropologie náboženství. Praha, Portál, str. 31-35 (Kap. Vymezení náboženství).

 

22. 11. 2018

Proměny religiozity v současném světě. Koncepty sekularizace a jejich přehodnocení. Náboženství vs. spiritualita. Důsledky pro antropologické studium náboženství.
Literatura:
Nešpor, Z. R.; Lužný D. 2007. Sociologie Náboženství. Praha: Portál. Kapitola „Náboženství v současnosti".
Partridge, Ch. 2005. The Re-Enchantment of the West: Volume 1 Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture. London; New York: Bloomsbury T&T Clark. Kapitola 1.

 

29. 11. 2017

Náboženství a tělesnost: Mary Douglas a rituální čistota, Bourdieu a habitus, koncept embodimentu.
Literatura:
Bourdieu, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
Douglas, Mary. 2014. Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. KULA. Praha: Malvern.

 

6. 12. 2018

Rituál. Teorie rituálu. Přechodové rituály, koncept liminality.
Literatura:
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha: Portál. Kap. 6.
Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 165-193 (Kap. Rituál a sociální změna: Příklad z Jávy).
Murphy, R. F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, SLON, s. 186–191.
Van Gennep, A. 1997. Přechodové rituály. Praha, NLN.
Turner, V. 2004. Průběh rituálu. Brno, Computer Press.

 

13. 12. 2018
Diskuze s hostem: Zdeněk Ordelt (Oko Bohů)

 

20. 12. 2018

Šamanismus a neo-šamanismus. Existuje „tradiční šamanismus", nebo jde jen o akademický koncept? Vývoj antropologických náhledů na problematiku. Vznik neo-šamanismu a jeho specifika. Současné výzkumné trendy. 
Literatura:
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha: Portál. Kap. 7.
Eliade, M. 1997. Šamanismus a nejstarší techniky extáze. Praha: Argo, s. 24-48. Kap 1.
Harner, M. 2010. Cesta šamana. Praha: DharmaGaia.

 

10. 1. 2019

Magie, čarodějnictví. Koncepty vztahu magie a náboženství.
Literatura:
Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha, Portál, str. 31-35 (Kap. Čarodějnictví a zlý pohled).
Luhrmann, T. 1991. Persuasions of the Witch's Craft: Ritual Magic in Contemporary England. Cambridge, Mass: Harvard University Press.

 

17. 1. 2019

Test: učebna 6022 od 15.00

 

23. 1. 2019

Test: učebna 5022 od 15.00

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK