PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Seminář k Úvodu do antropologie - YBSC146
Anglický název: Introduction to Anthropology - Seminar
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.
Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Seminář je určen studentům prvního ročníku, kteří mají zájem profilovat se v sociokulturní antropologii. V přímé návaznosti na přednášky z Úvodu do antropologie bude s ohledem na současné trendy a teoreticko-epistemologické základy antropologie rozšiřovat, problematizovat a podrobovat konstruktivní kritice zde probíraná témata.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Kurz si klade za cíl umožnit studentům se zájmem o sociokulturní antropologii nad rámec úvodního kurzu rozšířit kritické nahlížení stěžejních konceptů této disciplíny a připravit jim základ pro rozvíjení antropologického uvažování v dalších specializačních kurzech (jako základu eventuelní budoucí bakalářské práce).

Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Cílená kritická reflexe témat probíraných v Úvodu do antropologie na základě četby textů a jejich následné diskuse v rámci semináře. Paralelka dr. Skripnika ve čtvrtek 8:00 - 9:20 bude otevřena jen v případě naplněné kapacity ostatních paralelek (Heřmanský, Novotná).

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

1. Antropologie jako vědecká disciplína a její metody
2. Sociální struktura a organizace
3. Výroba, technologie a systémy směny
4. Příbuzenství a původ
5. Manželství a aliance
6. Gender
7. Náboženství
8. Hierarchie, politika a moc
9. Způsoby myšlení
10. Etnicita
11. Politiky identit
12. Globalizace


Povinná literatura:
Spradley, James P., a David W. McCurdy, ed. Conformity and conflict: readings in cultural anthropology. 14th ed. Upper Saddle River: Pearson, 2012.
Boyd, Colleen E., a Luke E. Lassiter, ed. Explorations in cultural anthropology. A reader. Lanham,: AltaMira Press, 2011.


Doporučená literatura:
Eriksen, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008.
Murphy, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.
Kottak, Conrad Phillip. Cultural anthropology: appreciating human diversity. 15th ed. New York: McGraw-Hill, 2013.


 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Podmínkou atestace je alespoň 70% účast na hodinách (tj. 9 ze 13), adekvátní domácí příprava a aktivní zapojení do diskusí v rámci seminární části.

V případě nedosažení 70% účasti je nutné vypracovat seminární práci/e, shrnující a interpretující jeden či více probíraných textů (v závislosti na míře absencí).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

DOPORUČENO PRO 1. ROČNÍK

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK