PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dary, dluhy, peníze - úvod do ekonomické antropologie - YBSC139
Anglický název: Gift, Debt, Money - Introduction to Economic Anthropolgy
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Michael Rádl
Vyučující: Mgr. Michael Rádl
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)
Cílem kurzu je uvést studenty do problematiky ekonomické antropologie a ukázat, jaká témata a významy se mohou objevovat v souvislosti se směnou zboží a jaké klíčové problémy se vynořují při zkoumání těchto jevů. Zaměříme se na to, v čem je antropologický přístup specifický, jak se liší od ekonomického a kde je případně možné hledat styčné body. Oblast zájmu ekonomické antropologie a její vývoj bude představen především prostřednictvím vybraných textů těch antropologů, kteří se danými tématy zabývali. Kurs vyžaduje průběžnou přípravu na hodiny (především četbu vybraných doporučených textů - některé z nich v AJ) a očekává se aktivní zapojení studentů v hodinách. Klíčová slova: směna, dar, dluh, reciprocita, sdílení, peníze, racionalita, sociální zakotvenost, logika jednání
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Téma 1: Jak se ekonomická antropologie vydělila z ekonomie

- vývoj forem ekonomické integrace: reciprocita, redistribuce, tržní směna

- souvislost ekonomické antropologie s politickou antropologií (souvislost ekonomického vývoje s politickým uspořádáním)

- "spor o metodu" - vídeňská škola vs. německá historická škola

- substantivisté a formalisté (K. Polanyi)

 

Doporučená literatura:

Murphy, R. F. 1998. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha, SLON, s. 134–146.

Polanyi, Karl. 2006. Velká transformace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK). (vybrané kapitoly)

 

Téma 2: Peníze

a) "co jsou peníze?" – výměnný obchod a "vynález" peněz, peníze jako náhrad oběti, původní peníze ve funkci zúčtovací jednotky (protože pro běžné používání měly mince příliš velké hodnoty)

b) vývoj materiality peněz – od mušliček k elektronickým penězům

c) trh a směna – vznik trhu (trh – záměrný lidský výtvor), paradox ceny – vzniká na trhu jako průsečík nabídky a poptávky (nedá se z ničeho odvodit), k čemu jsou peníze – je to komodita nebo médium ? Co je to "hodnota" a jak vzniká ?

d) význam peněz v různém kontextu – různé nahlížení hodnoty peněz podle jejich původu nebo určení,

e) sociální důsledky rozvoje peněžního hospodářství – umožnění "dálkového vlastnictví" (narušení závislosti člověka na půdě), odosobnění vztahů, anonymizace, individualismus

 

Doporučená literatura:

Sokol, Jan. 2004. Co jsou peníze?. Praha, Sociologický Časopis / Czech Social Review 40 (4), str. 509-518.

Horáček, Miroslav. 2012. Habitus hazardního hráče. Praha, Nakladatelství Lidové noviny (NLN), str. 105-118 (Kap. Peníze ve hře).

 

Friedman: Ostrov kamenných peněz in: Friedman, Milton. 1997. Za vším hledej peníze. Přeložil Josef Šíma. Praha: Grada : Liberální Institut.

Weber: Protestantská etika a duch kapitalismu in: Weber, Max. 2009. Metodologie, sociologie a politika. 1. vyd. Knihovna novověké tradice a současnosti, sv. 27. Praha: OIKOYMENH.

Marx, Karl. 1954. Kapitál; kritika politické ekonomie. Praha: Státní Nakladatelství Politické Literatury. (kap. 1-3)

Sokol, Jan. 2007. Moc, peníze a právo: esej o společnosti a jejích institucích. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Simmel, Georg. 1997. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 7-25.

 

Téma 3: Závazek a dluh

- závazek – objevuje se mnohem dřív než peníze, dluh je pak exaktně vyčíslený závazek (jako zúčtovací jednotka slouží peníze)

- vznik úvěrového systému (vznikl mnohem dřív, než se začaly používat peníze)

- ekonomické pojetí: napřed vznikly peníze a potom dluh; antropologické pojetí: je to přesně opačně – peníze „vznikly“ kvůli možnosti vyčíslit dluh (srov. Graeber: Dluh)

- směnný obchod a peníze – směnný obchod (ve formě úvěrového systému) existuje běžně vedle směny za peníze

- "trojúhelníkový" obchod - dálkový obchod s kombinací výměnného a peněžního obchodu

- úvěrová teorie peněz: peníze nejsou komodita ("věc"), ale jen účetní nástroj

- půjčky na úrok: původní odůvodnění úroku jako podílu na budoucím zisku

 

Doporučená literatura:

Graeber, David. 2012. Dluh: prvních 5000 let. 1. vyd. Brno: BizBooks., str. 19-56 (Kap. 2 Mýtus výměnného obchodu; Kap. 3 Prvotní dluhy).

 

Braudel, Fernand. 1999. Dynamika kapitalismu. Vyd. 1. Historické myšlení, sv. 8. Praha: Argo.

 

Téma 4: Dar a směna

- více významů pojmu "dar": dar jako skrytá ekonomická směna (Mauss), dar jako sociální jednání (Bourdieu), dar jako gratuitní čin (Bauman)

- povinnost darovat, přijmout a oplatit dar

- darování za účelem získání převahy nad obdarovaným (princip potlače)

- prestiž, ekonomie a moc

- "dar" v současné ekonomice – využití a konsekvence (např. vyvolání pocitu závazku)

- dar jako "totální závazek" (Mauss)

- dar jako sociální jednání (Bourdieu) – důležitost časového intervalu mezi darem a proti-darem – interval jako "clona"

 

Doporučená literatura:

Bourdieu, Pierre. 1998. Teorie jednání. Praha, Karolinum, str. 121–151 (kap. Ekonomie symbolických statků).

Bauman, Zygmunt. 1996. Myslet sociologicky. Praha, Slon, s. 89–105 (kap. Darování a směna).

Mauss, Marcel. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha, SLON, s. 12-38, s. 74-98.

Eriksen, Thomas Hylland. 2008. Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál. (sféry směny: str. 228-230)

 

Testart, Alain. 2013. „What is a gift?" HAU: Journal of Ethnographic Theory 3 (1): 249–261.

Veblen, Thorstein. 1999. Teorie zahálčivé třídy. Vyd. 1. Klas : klasická sociologická tradice, sv. 3. Praha: Sociologické nakladatelství. (kap. 2, 3, 4)

 

Téma 5: Jak nakupujeme: Etnografie chování spotřebitele (Miller: A Theory of shopping)

- možné významy nakupování: nakupování jako náboženský rituál, nakupování jako sociální akt (vyjádření lásky k blízkým), nakupování jako náhrada chybějících sociálních vztahů

- Treat and Thrift: odměna za nakupování a šetrnost při nakupování

- dražší a kvalitnější nebo raději levnější a méně kvalitní ?

- slevy a akce: posun vnímání útraty: "kolik jsem utratil" se mění na "kolik jsem ušetřil"

 

Doporučená literatura:

Miller, Daniel. 1998. A theory of shopping. 1st pub. Ithaca: Cornell University Press. (kap. 1: Making love in supermarkets)

 

Granovetter, Mark. 1985. „Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness". The American Journal of Sociology 91 (3): 481–510.

 

Téma  6: Ekonomika sdílení a okrajová (fringe) ekonomika

a) sdílení

- co znamená ekonomika sdílení a jaké jsou její podoby

- sdílení jako alternativní ekonomické jednání a jeho postupné prorůstání do mainstreamové ekonomiky

b) fringe economy

- okrajová ekonomika vs. neformální ekonomika

v porovnání s mainstreamovou

- co je "fringe economy" a jaké je její místo: bazary, zastavárny, bleší trhy, trhy – specifika, odlišnosti a souvislosti s mainstreamovou ekonomikou (aktérství zákazníka, vyjednávání podmínek, hraní rolí…)

 

Doporučená literatura:

Gregson, N., a L. Crewe. 1996. „The bargain, the knowledge, and the spectacle: making sense of consumption in the space of the car boot sale". Environment and Planning, D: Society and Space,  č. D 15: 87–112.

Widlok, Thomas. 2013. „Sharing: allowing others to take what is valued". HAU: Journal of Ethnographic Theory. 3 (2): 11–31.

 

Gregson, N., a L. Crewe. 2003. Second-Hand Cultures. Oxford: Berg.

Belk, Russel. 2010. „Sharing". Journal of consumer research, č. 36.

Gregson, N., B. Longstaff, a L. Crewe. 1997. „Excluded spaces of regulation: car boot sales as an enterprise culture out of control ?" Environment and Planning, A 29 (b): 1717–37.

Kužel, Stanislav. 2002. „Dekolektivizace, neformální ekonomika a etnická segregace ‚Romů´ na severovýchodním Slovensku". Český lid, 89 (2): 125–47.

Goffman, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo : sebeprezentace v každodenním životě. Přeložila Milada McGrathová. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. (zejm. kap. 1 Herecké výkony)

Caskey, John P. 1994. Fringe Banking: Check-Cashing Outlets, Pawnshops, and the Poor. New York: Russell Sage Foundation.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Eva Benetková (07.06.2019)

Podmínky splnění kurzu:
minimálně nadpoloviční účast na hodinách, v průběhu semestru zaslání čtyř anotací četby v návaznosti na probíraná témata (velmi stručných - úplně postačí cca 150 slov), závěrečný test (případně po domluvě závěrečná esej v rozsahu cca 4-6 ns na vybrané téma).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK