PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Antropologie těla - YBSC058
Anglický název: Anthropology of Body
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 25 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Alžběta Wolfová
Vyučující: Mgr. Alžběta Wolfová
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do s-k. antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA038
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (19.02.2020)
Cílem tohoto kurzu je představit různé přístupy ke studiu těla a uvažování o těle v rámci sociokulturní antropologie a procvičit kritické čtení a rozumění odborným textům. Kurz je založený na četbě a následné diskusi textů z oblasti sociální, kulturní antropologie a kvalitativní sociologie. V rámci jednotlivých setkání jsou představeny základní koncepty z povinné četby, které jsou poté v rámci diskuse a cvičení aplikovány na konkrétní témata (porod, sexualita, nemoc ad.).
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (29.01.2020)

Témata:

1) Problematika těla z pohledu sociokulturní antropologie.
2) Sociální povaha zacházení s tělem.
3) Tělo jako univerzální symbol.
4) Tělo jako vtělení sociálních struktur.
5) Tělo jako objekt disciplinace.
6) Tělo jako zkušenost.
7) Tělo jako sociální konstrukt.
8) Tělo a identita.
9) Tělo a gender.
10) Medikalizace tělesné zkušenosti a autoritativní vědění.
11) Tělo jako nástroj vyjednávání sociálního řádu.
12) Mezi individuálním a kolektivním tělem.
13) Vědomé tělo: mezi individuálním, sociálním a politickým tělem.

Studijní literatura:
* Povinná:
FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat: kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-86019-96-9. Vybrané kapitoly.
LOCK, M., SCHEPER-HUGHES, N. A Critical-Interpretive Approach in Medical Anthropology: Rituals and Routines of Discipline and Dissent. In JOHNSON, T., SARGENT, C. F. eds. Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method, Westport: Praeger, 1996, s. 41-70. ISBN 0-275-95265-7.
MURPHY, Robert Francis. Umlčené tělo. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2001. Studie. ISBN 80-85850-98-2. Vybrané kapitoly.
VÝKONNY VÝBOR EASA. Proč je dobré mít antropologii. Český lid 103(1), 2016, s. 15-21. ISSN: 0009-0794.

* Doporučená:
BUTLER, Judith. Závažná těla: o materialitě a diskursivních mezích "pohlaví". Praha: Univerzita Karlova - nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3325-1. Vybrané kapitoly.
FARQUHAR, J., LOCK, M. Beyond the Body Proper: Reading the Anthropology of Material Life. London, Durham: Duke University Press, 2007. ISBN 0822338459. Vybrané kapitoly.
FRASER, M., GRECO, M. The body: a reader. London: Routledge, 2005. ISBN 9780415340083. Vybrané kapitoly.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (20.02.2020)

Pro absolvování kurzu je nutné přihlášení v moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=7078

Aktivní participace v hodině (20 % známky)

 Anotace 4 titulů z povinné literatury (20 % známky)
 ·         1-2 odstavce
 ·         shrnutí obsahu (o čem text pojednává)
 ·         definování hlavního argumentu
 ·         paradigma (související s epistemologickými předpoklady, použitými metodami, typy otázek které text klade)
 ·         1 komentář či otázka
­(Co vás na textu zaujalo? Vyskytlo se v něm něco, čemu nerozumíte? Vyskytlo se v něm něco, s čím nesouhlasíte? Proč?)  
   
 Závěrečná esej, (60 % známky) či Závěrečná ppt prezentace vybraného tématu či Ústní zkouška z probrané látky
 ·         nutná předešlá konzultace eseje či prezentace s vyučující
 ·         esej i prezentace musí být vztaženy minimálně ke dvěma odborným titulům z oblasti antropologie či kvalitativní sociologie (min. 1 z povinné literatury kurzu)
 ·         design eseje:kompilace: pojednání vybraného téma na základě odborné literatury

• ARGUMENTY MUSÍ BÝT ZAKOTVENÉ V LITERATUŘE - pozor na plagiátorství!!!! - Přečtěte si manuál, jak citovat: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK