PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základy kvantitativní metodologie - YBSC040
Anglický název: Introduction to Quantitative Methodology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.
Prerekvizity : {Úvod do SV metod nebo YBZF03}
Neslučitelnost : YBA056
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (30.01.2020)
Kurz seznamuje studenty se základními principy a postupy kvantitativní výzkumné strategie ve společenskovědním výzkumu. Zaměřuje se na široké spektrum výzkumných designu, metod i záměrů a cílů kvantitativní strategie. Kurz kombinuje přednáškovou výuku s průběžnou samostatnou prací směřující k osvojení základních dovedností.
Metody výuky
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (30.01.2020)

Přednášky jsou tvořeny především výkladem jednotlivých kroků, možností a úskalí kvantitativních výzkumných projektů.

Studenti si osvojují výzkumné dovednosti především skrze průběžně vypracovávané úkoly.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (30.01.2020)

Pro splnění kurzu je nezbytné průběžné odevzdávání zadaných úkolů. Pro jejich úspěšné vypracování je klíčová účast na přednáškách.

Hodnocení zkoušky je založeno na bodech získaných v průběhu kurzu z odevzdaných úkolů.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D. (26.02.2020)

UPOZORNĚNÍ PRO LS 2020: první přednáška se koná až 27. 2.

Témata:

1) Představení kurzu; východiska kvantitativní strategie výzkumu

 • organizace a požadavky kurzu
 • způsob průběžné práce
 • východiska kvantitativní strategie výzkumu

2) Kvantifikace, koncept a operacionalizace

 • kvantifikace a standardizace
 • koncept (pojem) a způsob jeho měření
 • operacionalizace
 • kvalita měření: reliabilita a validita

3) Designy kvantitativního výzkumu

 • kauzální vysvětlení a kritéria kauzality
 • dotazníkové šetření, longitudinální výzkum, experiment, kvantitativní obsahová analýza

4) Populace a výběr

 • populace a kvantitativní výzkum
 • způsoby výběru
 • census, náhodný výběr a kvótní výběr

5) Dotazníkové šetření

 • způsoby dotazování
 • rozohovor s tazatelem; dotazník
 • návratnost
 • dotazníkové šetření a etika výzkumu
 • online výzkum

6) Dotazník jako nástroj měření

 • podoba a struktura dotazníku
 • typy otázek
 • hlavní problémy a chyby při formulaci otázek

7) READING WEEK: kvantitativní studie

8) Kvantitativní obsahová analýza

 • použití obsahové analýzy
 • vymezení kategorií, kódování

9) Statistiky, statistické úřady a další zdroje dat

 • statistické výkaznictví a data o státu
 • přehled hlavních zdrojů dat
 • využití dat
 • "big data"

10) Data a statistická analýza

 • datová matice, uspořádání dat pro kvantitativní analýzu
 • cíle statistická analýza
 • statistické usuzování, testování hypotéz

11) Sekundární analýza dat a datové archivy

 • datové archivy, velká výzkumná šetření
 • možnosti a limity sekundární analýzy dat

12) Výzkumné otázky a jak na ně

 • ústřední role výzkumné otázky
 • častá úskalí při formulaci výzkumné otázky
 • výzkumná otázka a design výzkumu

13) Diskuze: výzkumné otázky

 

 

Studijní literatura:

NOVOTNÁ, H., ŠŤOVÍČKOVÁ, M., ŠPAČEK O. (eds.). 2019. Metody výzkumu ve společenských vědách. V tisku

Doporučená:
BABBIE, E. The practice of social research. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN 978-1-305-10494-5.
BRYMAN, A. Social research methods. Oxford: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-958805-3
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 978-80-246-0139-7.
PUNCH, K. Základy kvantitativního šetření. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-381-9.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK