PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář kontrolované četby - Berger, Luckman: Sociální konstrukce reality - YBSC002
Anglický název: Guided Reading Seminar - Geertz - Berger, Luckman: The Social Construction of Reality
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Mgr. Tomáš Mašek
Vyučující: Mgr. Tomáš Mašek
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Korekvizity : YBFA004
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (12.10.2018)
Předmět je určen pouze pro distanční formu studia. Kniha Sociální konstrukce reality autorů P. Bergera a T. Luckmanna se řadí mezi tituly klasické sociologické literatury 20. století. Jedná se o dílo, ve kterém se autoři pokusili o syntézu nejinspirativnějších zdrojů klasických sociologických teorií, ve kterém nabízejí řešení subjekt-objektového dualismus a přináší odpovědi na základní sociologické otázky ve výkladovém modelu sociologie vědění, čímž také završují snahu o vybudování tohoto sociologického směru.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová (17.01.2019)

Atestace probíhá formou písemného referátu v rozsahu max. 10 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Konkrétní zadání viz. sylabus. 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Studijní literatura:

Povinná:
BERGER, P., LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, 1999. ISBN 8085959461.

Doporučená:
HUBÍK, S. Sociologie vědění: Základní koncepce a paradigmata. Praha: SLON, 1999. ISBN 80-85850-58-3 Vybrané kapitoly.

KAISEROVÁ, I. Sociální konstruktivismus Petera Bergera a Thomase Luckmanna (v zrcadle české sociologie). In ŠUBRT, J. Soudobá sociologie. II. Praha: Karolinum, 2008, s. 102-119. ISBN 9788024614137.

MARADA, R. Bergerův a Luckmannův existenciální humanismus. In BERGER, P. LUCKMANN, T. Sociální konstrukce reality. Brno, CDK, 1999. s. 202-214. ISBN 8085959461.

NOVOTNÝ, L. Sociální a komunikativní konstrukce reality - vzpomínka na Thomase Luckmanna. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2016, 52(4), s. 581-590. ISSN 0038-0288.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Mašek (18.03.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9626

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK