PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář kontrolované četby - Geertz: Interpretace kultur - YBSC001
Anglický název: Guided Reading Seminar - Geertz: The Interpretation of Cultures
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/3 KZ [hodiny/semestr]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
Korekvizity : YBFA004
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Vrabec, Ph.D. (12.10.2018)
Předmět je určen pouze pro kombinovanou formu studia. Kurs se zaměřuje na jeden z významných a vlivných směrů sociokulturní antropologie druhé poloviny 20. století, interpretativní resp. symbolickou antropologii. Výkladová linie bude kriticky sledovat (1) zasazení tzv. interpretativního obratu v sociokulturní antropologii do kontextu dobových oborových diskuzí, (2) představení jeho aplikací ve vybraných výzkumech symbolické antropologie, (3) interpretativní obrat jako jedno z východisek dalších oborových obratů a inspirační teoretický rámec přesahující do dalších sociálněvědních i humanitních disciplín. Prostřednictvím studia vybraných esejů z publikace Interpretace kultur Clifforda Geertze a jejich komparace s dalšími texty si studující osvojí povahu interpretativních přístupů v sociálních a humanitních vědách.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (27.06.2018)

Referát by měl obsahovat konspekty následujících kapitol: 1, 2 (nebo 3), 4, 14, 15 (každý v délce cca. 1-2 strany) a dvou dalších kapitol podle volby studenta ve stejné délce. V referátu by buď v rámci konspektů nebo mimo ně měly být vysvětleny tyto pojmy (jak je definuje Geertz): zhuštěný popis, kultura, kulturní integrace, ideologie, záludná hra.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

Studijní literatura:

Povinná:
GEERTZ, C. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: SLON, 2000. ISBN 80-85850-89-3.

Doporučená:
SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-929-1.

DOUGLAS, M. Čistota a nebezpečí: analýza konceptu znečištění a tabu. Praha: Malvern, 2014. ISBN 978-80-87580-91-2.

HOLÝ, L. Malý český člověk a skvělý český národ. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-018-6.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (01.10.2018)

http://moodle.fhs.cuni.cz/course/view.php?id=1064

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK