Ekonomie veřejného sektoru - YBSB041
Anglický název: Public Sector Economics
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)
Rozsáhlý veřejný sektor, který poskytuje řadu základních statků a služeb, přerozděluje příjmy a reguluje aktivity soukromých subjektů, je charakteristický pro všechny rozvinuté ekonomiky. Kurz se zaměří na důvody jeho existence, analýzu mechanismů jeho fungování i problematiku kolektivního rozhodování, které je pro něj charakteristické. Budeme rovněž diskutovat, nakolik může využití poznatků ekonomie veřejného sektoru přispět k řešení palčivých společenských problémů dotýkajících se například rozmachu autoritářského populismu, nebo hrozby klimatických změn.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

• Studenti se seznámí se silnými a slabými stránkami kolektivního rozhodování.
• Studenti hlouběji porozumí roli, kterou hraje v rozvinutých ekonomikách vláda a veřejný sektor.
• Studenti si osvojí základní analytické nástroje ekonomie veřejného sektoru a budou s to je aplikovat v praxi.

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (19.01.2022)

Kurz má formu interaktivních přednášek, které spojují představování klíčových konceptů ze strany vyučujícího s otevřenou kritickou diskusí praktických aplikací. Součástí kurzu je také domácí příprava v podobě hledání aktualit pro diskusi během výuky.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

1. Úvod: Člověk ekonomický a člověk politický
Ekonomický přístup k individuální a kolektivní volbě. Problém společenské koordinace. Suverenita spotřebitele a suverenita občana.


2. Mechanismy rozdělování zdrojů v ekonomice
Alokace zdrojů prostřednictvím směny. Paretovská efektivnost. Základní věty ekonomie blahobytu. Distributivní spravedlnost.


3. Veřejný sektor v rozvinuté ekonomice
Aktivity veřejného sektoru. Měření veřejného sektoru. Ekonomické důvody pro existenci veřejného sektoru.

4. Tržní selhání I: Pojmy a mechanismy
Externality: pozitivní a negativní. Veřejné statky. Tragédie obecní pastviny. Soukromá a veřejná řešení externalit.

5. Tržní selhání II: Ekonomie klimatických změn
Změna klimatu jako tržní selhání. Analýza výnosů a nákladů změny klimatu. Hledání efektivních řešení problému změny klimatu.

6. Chudoba, nerovnost, redistribuce
Absolutní a relativní chudoba. Nerovnost bohatství a příjmu. Globální trendy v nerovnosti. Politiky přerozdělování.

7. Daně a jejich ekonomické dopady
Daně v Česku. Zdanění spotřeby a příjmu. Daňová distorze. Daňová optimalizace a daňové úniky.

8. Mechanismy kolektivního rozhodování
Arrowova věta o nemožnosti. Jednohlasnost. Většinové rozhodování. Condorcetův paradox. Tyranie většiny. Problém intenzity preferencí.

9. Ekonomická teorie demokracie
Moudrost davů. Condorcetova věta o porotě. Volební paradox. Racionální neznalost. Teorie expresivního a etického voliče.

10. Zájmové skupiny
Paradox kolektivní volby. Dobývání renty. Selektivní pobídky. Společenské dopady působení zájmových skupin.

11. Byrokracie
Byrokratický management. Problém pána a správce. Byrokratická nadprodukce. Problém byrokratické neefektivnosti.

12. Omezená racionalita ve veřejném sektoru
Behaviorální tržní selhání. Libertariánský paternalismus. Racionální iracionalita. Robustní demokracie.

13. Závěr kurzu, test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (19.01.2022)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat alespoň 60 bodů ze 100 možných. Struktura hodnocení je následující:

·         Aktivita v průběhu výuky: 20 b

·         Vypracování podkladů pro aktitvitu ve výuce: 20 b

·         Závěrečný test zaměřený na základní koncepty a aplikace: 60 b

 

Docházka

Docházka je povinná, během semestru je možné mít tři absence. Čtvrtá absence znamená nutnost vypracování dodatečného písemného úkolu, pátá a další absence znamená neúspěch v předmětu. V případě nemoci (nad rámec povolených absencí) je potřeba doložit potvrzení o pracovní neschopnosti.