PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ekonomie veřejného sektoru - YBSB041
Anglický název: Ekonomie veřejného sektoru
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Vyučující: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do sociologie (YBSB001) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)
Rozsáhlý veřejný sektor, který poskytuje řadu základních statků a služeb, přerozděluje příjmy a reguluje aktivity soukromých subjektů, je charakteristický pro všechny rozvinuté ekonomiky. Kurz se zaměří na důvody jeho existence, analýzu mechanismů jeho fungování i problematiku kolektivního rozhodování, které je pro něj charakteristické. Budeme rovněž diskutovat, nakolik může využití poznatků ekonomie veřejného sektoru přispět k řešení palčivých společenských problémů dotýkajících se například rozmachu autoritářského populismu, nebo hrozby klimatických změn.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

• Studenti se seznámí se silnými a slabými stránkami kolektivního rozhodování.
• Studenti hlouběji porozumí roli, kterou hraje v rozvinutých ekonomikách vláda a veřejný sektor.
• Studenti si osvojí základní analytické nástroje ekonomie veřejného sektoru a budou s to je aplikovat v praxi.

Metody výuky
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

Kurz má formu interaktivních přednášek, které spojují představování klíčových konceptů ze strany vyučujícího s otevřenou kritickou diskusí povinné četby a praktických aplikací. Součástí kurzu je také domácí příprava v podobě četby a tvorby podkladů pro diskusi během výuky.

Sylabus
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

1. Úvod: Člověk ekonomický a člověk politický
Ekonomický přístup k individuální a kolektivní volbě. Problém společenské koordinace. Suverenita spotřebitele a suverenita občana.


2. Mechanismy rozdělování zdrojů v ekonomice
Alokace zdrojů prostřednictvím směny. Paretovská efektivnost. Základní věty ekonomie blahobytu. Distributivní spravedlnost.


3. Veřejný sektor v rozvinuté ekonomice
Aktivity veřejného sektoru. Měření veřejného sektoru. Ekonomické důvody pro existenci veřejného sektoru.

4. Tržní selhání I: Pojmy a mechanismy
Externality: pozitivní a negativní. Veřejné statky. Tragédie obecní pastviny. Soukromá a veřejná řešení externalit.

5. Tržní selhání II: Ekonomie klimatických změn
Změna klimatu jako tržní selhání. Analýza výnosů a nákladů změny klimatu. Hledání efektivních řešení problému změny klimatu.

6. Chudoba, nerovnost, redistribuce
Absolutní a relativní chudoba. Nerovnost bohatství a příjmu. Globální trendy v nerovnosti. Politiky přerozdělování.

7. Daně a jejich ekonomické dopady
Daně v Česku. Zdanění spotřeby a příjmu. Daňová distorze. Daňová optimalizace a daňové úniky.

8. Mechanismy kolektivního rozhodování
Arrowova věta o nemožnosti. Jednohlasnost. Většinové rozhodování. Condorcetův paradox. Tyranie většiny. Problém intenzity preferencí.

9. Ekonomická teorie demokracie
Moudrost davů. Condorcetova věta o porotě. Volební paradox. Racionální neznalost. Teorie expresivního a etického voliče.

10. Zájmové skupiny
Paradox kolektivní volby. Dobývání renty. Selektivní pobídky. Společenské dopady působení zájmových skupin.

11. Byrokracie
Byrokratický management. Problém pána a správce. Byrokratická nadprodukce. Problém byrokratické neefektivnosti.

12. Omezená racionalita ve veřejném sektoru
Behaviorální tržní selhání. Libertariánský paternalismus. Racionální iracionalita. Robustní demokracie.

13. Závěr kurzu, test

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

Pro úspěšné absolvování předmětu je třeba získat alespoň 60 bodů ze 100 možných. Struktura hodnocení je následující:

·         Aktivita v průběhu výuky: 30 b

·         Vypracování podkladů pro aktitvitu ve výuce: 30 b

·         Závěrečný test zaměřený na základní koncepty a aplikace: 40 b

 

Docházka

Docházka je povinná, během semestru je možné mít tři absence. Čtvrtá absence znamená nutnost vypracování dodatečného písemného úkolu, pátá a další absence znamená neúspěch v předmětu. V případě nemoci (nad rámec povolených absencí) je potřeba doložit potvrzení o pracovní neschopnosti.

Studijní opory
Poslední úprava: Ing. Petr Špecián, Ph.D. (27.12.2019)

Povinná četba:

 1. McMillan, John. 2002. Reinventing the bazaar: a natural history of markets. New York: Norton. Kap. 1 a 2 (pp. 3-26).
 2. Stiglitz, Joseph E., a Jay K. Rosengard. 2015. Economics of the Public Sector. 4th International Student Edition. WW Norton & Co. Kap. 1 (pp. 3-25).
 3. Harford, Tim. 2012. The Undercover Economist, Revised and Updated Edition. New York, NY: Oxford University Press. Kap. 4 (pp. 83-114).
 4. Nordhaus, William D. 2013. The Climate Casino: Risk, Uncertainty, and Economics for a Warming World. New Haven: Yale University Press. Kap. 18 a 19 (pp. 205-232).
 5. Deaton, Angus. 2013. The Great Escape: Health, Wealth, and the Origins of Inequality. Princeton University Press. Kap. 1 (pp. 23-56).
 6. Frank, Robert H. 2011. The Darwin Economy: Liberty, Competition, and the Common Good. Princeton [N.J.]: Princeton University Press. Kap. 11 (pp. 172-193).
 7. Gilboa, Itzhak. 2010. Rational Choice. MIT Press. Kap. 6 (pp. 73-90).
 8. Špecián, Petr. 2017. „Ekonomická analýza referenda.“ Politická ekonomie 65 (4): 460–75. https://doi.org/10.18267/j.polek.1155.
 9. Olson, Mancur. 2008. Vzestup a pád národů: ekonomický růst, stagflace a společenská rigidita. Praha: Liberální Institut. Kap. 3 (pp. 36-74).
 10. Niskanen, William A. 2008. “Bureaucracy: A Final Perspective.” In Reflections of a political economist: selected articles on government policies and political processes. Washington: Cato Institute, pp. 189-205.
 11. Caplan, Bryan. 2008. The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies. New edition. Princeton, N.J.; Woodstock: Princeton University Press. Kap. 5 (pp. 114-141).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK