PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Psychofyziologie a neuropsychologie - YBSB038
Anglický název: Psychophysiology and Neuropsychology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do psychologie (YBSB003) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (24.06.2018)
Předmět je koncipován jako koncentrovaný přehled biologických struktur a mechanismů spojených s lidskou psychikou a chováním. Obsahuje základní recentní údaje z oblasti anatomie, fyziologie, endokrinologie a neurověd, které jsou nutné k pochopení mechanického fungování psychických jevů. Klíčové tematické okruhy se týkají například poznání anatomie a funkce lidského mozku, komplexní pohled na fungování našich smyslů, biologie a fyziologie chování, biologie a neurobiologie sexu a reprodukce či vztahu mozku a myšlení.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D. (25.03.2020)

Témata:
1) 20/2 - Od neuronu k mozku: co jsou to neurony, nervový signál, neurotransmitery a neuromodulátory, neurony a nervy.
2) 27/2 - Jak funguje mozek: základní struktura mozku, ontogeneze mozku, mozková centra a lokalizace, konektivita, sítě
3) 5/3 - Nervy - kolik jich máme a kde, reflex, autonomní nervový systém: sympatikus versus parasympatikus, stres a stresová reakce a její tělesné projevy, metody měření stresové reakce
4) 12/3 - Neurobiologie a neuropsychologie paměti a učení. Hippocampus. Typy učení a typy vytváření paměťových stop. Centra odměny. Bazální motivační okruhy.
5) 19/3 - Neurobiologie a neuropsychologie spánku, bdění a cirkadiánního rytmu.
6) 26/3 - Biologické základy smyslového vnímání I: zrak, vizuální percepce, mozková zraková centra, zrakové dráhy, sluch, tvorba zvuku včetně mluvené řeči, smích.
7) Biologické základy smyslového vnímání II: čich, chuť, hmat a další receptory. Multisenzorická (multimodální) integrace.
8) Základy fyziologie a endokrinologie individuálního a sociálního chování. Testosteron, oxytocin, adrenalin, cortisol a ti další.
9) Anatomie a fyziologie sexu, pohlaví a reprodukce: pohlavní dimorfismus, vývoj pohlaví, sekundární pohlavní znaky, endokrinologické aspekty mužské a ženské sexuality, vývojové a cyklické změny. Těhotenství a porod.
10) Neuropsychologie sexuality: neuropsychologie a fyziologie sexuální reakce, neuropsychologie lásky a dyadické vazby. Fylogeneze dyadických vazeb. Oxytocin, prolaktin, melatonin a dopamin v sexuálním kontextu.
11) Emoce: emoční dráhy, centra, amygdala. Měření emocí. Řeč a hlas: produkce řeči, řečová centra v mozku, afázie.
12) Kostra a svaly: tělesná konstituce, vzpřímený postoj, chůze, pohlavní dimorfismus na kostře, tvář, pohlavní dimorfismus tváře, mimika, motorické centrum v mozku, mozeček, rovnováha, elektromyografie.
13) Lidská tělesná variabilita: variabilita tělesné konstituce, fyziologie a neurofyziologie a napříč geografickými a kulturními prostředími.

Studijní literatura (bude upravováno v průběhu semestru):

POVINNÁ:

 • přednášky 1-3: Merkunová, A., & Orel, M. (2008). Řídící systémy lidského těla. In Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory (pp. 193-284). Praha: Grada.
 • téma 4:
  • Bezdíček, O. (2017). Struktura a mechanismy paměti. In P. Kulišťák (Ed.), Klinická neuropsychologie v praxi (pp. 119-142). Praha: Karolinum.
  • Stuchlík, A. (2016). Svět otištěný do paměťových stop. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl & F. Španiel (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (pp. 33-40). Praha: Galén.
 • téma 5:
  • Yamamotová, A. (2015). Fyziologie a patofyziologie spánku. In R. Rokyta, K. Bernášková (Eds.), Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi (pp. 613-620). Praha: Grada.
  • Langmeier, M. et al (2011). Biologické rytmy. In O. Kittnar (Ed.), Lékařská fyziologie (pp. 591-597). Praha: Grada.
 • téma 6:
  • Pokorný, J. (2011). Senzorický nervový systém. In O. Kittnar (Ed.), Lékařská fyziologie (pp. 641-655). Praha: Grada
  • Matějovská, I. (2015). Fyziologie a patofyziologie zrakového systému. In R. Rokyta, K. Bernášková (Eds.), Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi (pp. 601-611). Praha: Grada.
  • Pekárková, I. & Rokyta, R. (2015). Fyziologie a patofyziologie sluchového systému. In R. Rokyta, K. Bernášková (Eds.), Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi (pp. 587-595). Praha: Grada.

Doporučená:

- přednáška 1: 

 • Dylevský, I. (2009a). Nervový systém. In Funkční anatomie (pp. 431-505). Praha: Grada.
 • Dylevský, I. (2009b). Obecné principy funkční neuroanatomie. In Speciální kineziologie (pp. 9-24). Praha: Grada.
 • Dylevský, I. (2009c). Základy neurochemie. In Speciální kineziologie (pp. 25-38). Praha: Grada.
 • Langmeier, M. (2011). Obecná neurofyziologie. In O. Kittnar (Ed.), Lékařská fyziologie (pp. 67-90). Praha: Grada.
 • Vajner, L., Uhlík, J., Novotný, T., & Konrádová, V. (2017). Nervový systém. In Lékařská histologie II (pp. 130-141). Praha: Karolinum.

- přednáška 2: 

 • Dylevský, I. (2009). Nervový systém. In Funkční anatomie (pp. 431-505). Praha: Grada.
 • Kulišťák, P. (2011a). Lateralizace mozkových funkcí - pravá hemisféra. In Neuropsychologie (2 ed., pp. 155-168). Praha: Portál.
 • Kulišťák, P. (2011b). Plasticita mozku. In Neuropsychologie (2 ed., pp. 73-87). Praha: Portál.
 • Langmeier, M. (2011). Obecná neurofyziologie. In O. Kittnar (Ed.), Lékařská fyziologie (pp. 67-90). Praha: Grada.
 • Nicholls, J. G., Martin, A. R., Wallace, B. G., & Fuchs, P. A. (2013). Ontogeneze nervového systému. In Od neuronu k mozku (pp. 479-523). Praha: Academia.
 • Orel, M. (2017). Lidský mozek. In M. Orel & R. Procházka (Eds.), Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory (pp. 8-42). Praha: Grada.
 • Procházka, R. (2017). Vztahy mozkových, psychických a tělesných funkcí. In M. Orel & R. Procházka (Eds.), Vyšetření a výzkum mozku pro psychology, pedagogy a další nelékařské obory (pp. 113-143). Praha: Grada.

- přednáška 3:

 • Dylevský, I. (2009). Nervový systém. In Funkční anatomie (pp. 431-505). Praha: Grada.
 • Godoy, L. D., Rossignoli, M. T., Delfino-Pereira, P., Garcia-Cairasco, N., & Umeoka, E. H. D. (2018). A comprehensive overview on stress neurobiology: basic concepts and clinical implications. Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12. doi: 10.3389/fnbeh.2018.00127
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK