PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vědeckovýzkumná propedeutika v psychologii - YBSB037
Anglický název: Research Propaedeutic in Psychology
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Klára Bártová, Ph.D.
doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.
doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D. (30.01.2020)
Náplní kurzu je přehled jednotlivých technik a metod vědecké psychologie. Cílem kurzu je naučit studenty vytvořit výzkumnou otázku případně testovatelnou hypotézu, zvážit techniky, kterými budou sbírána data, analytické postupy relevantní pro psychologii. Atestace kurzu spočívá v sestavení návrhu výzkumného projektu a v účasti na hodinách, která musí být vyšší než 75 %.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (28.09.2018)

Témata:

1) Uvedení do kurzu, měření v psychologii.

2) Kvalitativní a kvantitativní perspektiva výzkumu v psychologii.

3) Kvalitativní a kvantitativní perspektiva výzkumu v psychologii.

4) Výzkumné strategie z hlediska času (ex post factum, prospektivní, longitudinální, průřezové, opakované).

5) Pozorování.

6) Rozhovory.

7) Dotazníky, inventáře.

8) Testování a diagnostické postupy.

9) Kvaziexperimenty a experimenty.

10) Analýza stop a výsledků činností, případová studie.

11) Fyziologické a přístrojové techniky měření.

12) Výzkumné otázky, hypotézy, cíle šetření, vzorkování v psychologii.

13) Analytické postupy, formulace výsledků a limitů v psychologii.

Studijní literatura:

Povinná:

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2000. ISBN 978-80-7367-815-9.

NAJBRTOVÁ, K., ŠÍPEK, J. Projektivní metody v psychologické diagnostice. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1260-7.
URBÁNEK, T., DENGLEROVÁ, D., ŠIRŮČEK, J. Psychometrika: měření v psychologii. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-836-4.

Doporučená:

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I. Emoce. Vývoj a regulace v průběhu života. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5128-3. Kapitola Měření emocí.

SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., SMOLÍK, F. Diagnostika jazykového vývoje. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4239-7.

SMOLÍK, F. SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. Vývoji jazykových schopností. Kapitola Diagnostika vývoje fonologických schopností a Diagnostika vývoje slovní zásoby a gramatických schopností. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4240-3.

ŘIHÁČEK, T., ČERMÁK, I., HYTYCH, R. Kvalitativní analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK