PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Antropologie a prostor - YBSB031
Anglický název: Anthropology and Space
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA356
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (24.06.2018)
Kurz se věnuje antropologickým konceptům „prostoru“ a „místa“ jejich promýšlení. Jako východisko nám poslouží klasická práce Marca Augého Non-places. Introduction to an anthropology of supermodernity (1995), avšak dále budeme prozkoumávat prostřednictvím řady dalších konceptů prostoru různé roviny dnešní globalizované a proměnlivé reality. Budeme se zabývat etnografiemi konkrétních „(ne)míst“ a prostorů (dálnice, hranice, letiště, nákupní centrum, klášter, tržiště, muzeum atd.), ovšem nezůstaneme na úrovni pouhého popisu. Ukážeme si, jak je prostor propojen se sociálními procesy a jak lze skrze analýzy prostoru uchopovat témata/koncepty jako paměť, intimita, anonymita, identita, pohyb, habitus, transnacionalismus, moc, disciplinace atd.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (18.07.2019)

Tento kurz není koncipován jako kompletní přehled antropologických konceptualizací míst a prostoru, je spíše pokusem o společné promýšlení různých rovin dnešní globálně ukotvené a proměnlivé reality. V prvních hodinách se proto zaměříme na výklad některých teorií, které rozpracovávají téma místa a prostoru a spojují je s (post/super)modernitou, globalizací, transnacionalismem. Následné hodiny pak budeme věnovat konkrétním studiím, v nichž jsou analyzovány různé aspekty utváření, přetváření a zvýznamňování specifických (ne)míst.

 

Témata:
1) Představní kurzu. Konceptualizace míst, ne-míst a prostoru (M. Augé, H. Lefebvre, S. Low).
2) (Post)modernita - globalizace - transnacionalismus I. (A. Appadurai, A. Gupta a J. Ferguson, S. Low).
3) (Post)modernita - globalizace - transnacionalismus II. (E. Soja, M. Rodman, L. Malkki aj.).
4) Dům a domov. Domov jako prostor intimity, domov jako odraz třídní stratifikace.
5) Muzeum, památník. Místa paměti; heterotopie, utopie, heterochronie.
6) Náměstí a trh. Material culture studies.
7) Film.
8) Nákupní centra. Prostor soukromý, prostor veřejný.
9) Letiště. Migrace a transnacionalismus.
10) Hranice. Dohled, disciplinace, biopolitika.
11) Romské osady. Marginalizace, socioprostorová exkluze.
12) Klášter. Habitus, vtělené jednání, performativita.
13) Shrnutí konceptů.

 


Studijní literatura:
* Povinná:
APPADURAI, A., GROSFOGUEL, R., HALL, S a kolektiv. Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit, 2013. ISBN 978-80-87259-24-5. Vybrané kapitoly.
AUGÉ, M. Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London, New York: Verso, 1995. ISBN 1-85984-956-3.
BOURDIEU, P. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3. Vybrané kapitoly.
FOUCAULT, M. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin, 2000. ISBN 80-86019-96-9. Vybrané kapitoly.
LOW, S. M., LAWRENCE-ZÚNIGA, D. eds. The Anthropology of Space and Place: Locating Culture. Wiley-Blackwell, 2003. ISBN 978-0631228783. Vybrané kapitoly.

* Doporučená:
APPADURAI, A. 1996. Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. ISBN 978-0-8166-2793-6.
GUPTA, A., FERGUSON, J. Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology, 1996, 7(1), s. 6-23. ISSN 08867356.
LOW, S M. Theorizing the City: The New Urban Anthropology Reader. New Brunswick: Rutgers University Press, 1999. ISBN 9780813527208.
POSPĚCH, P. Od veřejného prostoru k a nákupním centrům. Praha: SLON, 2015. ISBN 9788074191862.
RŮŽIČKA, M. Časoprostorové a infrastrukturní aspekty procesu sociální exkluze. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2011, 47(2), s. 273-296. ISSN 0038-0288.
SZALÓ, C. Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK, 2007. ISBN 978-80-7325-136-9.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (18.07.2019)


Atestace


1) Studující odevzdají v průběhu semestru resumé (rozsah 1 - 2 NS) dvou vybraných textů ze seznamu doporučené literatury ke kurzu. Odevzdání práce do určeného termínu a její přijetí vyučující je podmínkou přistoupení ke zkoušce.

2) Závěrečná zkouška proběhne písemně. Každý studující dostane dvě otevřené otázky na dva z teoretických konceptů, které budou během kurzu představeny (místo, ne-místo, supermodernita, transnacionalismus, dohled a disciplinace apod.). Tyto koncepty studující písemně představí a doplní výkladem jednoho souvisejícího konkrétního příkladu, ať už z těch, které budou odpřednášeny, nebo uvede příklad (tj. aplikaci konceptu) vlastní. Podkladem pro přípravu budou přednášky a doporučená výkladová literatura.

 

Seznam doporučené literatury
Agnew, J., Livingstone, D. eds. 2011. Handbook of Geographical Knowledge. London: Sage
Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minnesota: University of Minnesota Press
Appadurai, Arjun. 2013. Disjunkce a odlišnost v globální kulturní ekonomii. In Postkoloniální myšlení IV. Praha: Tranzit
Augé, M. 1992. Non-Places. Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London, New York: Verso
Berger, J. 2016. Způsoby vidění. Praha: Labyrint
Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum
Bourdieu, P.: Sociální prostor a symbolická moc, Cahiers du CEFRES, Praha 1995, s. 8 – 12 (5 stran) Dostupné z: http://www.cefres.cz/IMG/pdf/bourdieu_1995_socialni_prostor_symbolicka_moc.pdf
Eriksen, T. H. 2007. Antropologie multikulturních společností, Rozumět identitě. Praha: Triton
Ferenčuhová, S., Galčanová, L., Vacková, B. 2012. Třetí město. Pavel Mervart
Foucault, M. 2000. Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení. Praha: Dauphin
Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon (nebo ŠUBRT, JIŘÍ. Dramaturgický přístup Ervinga Goffmana, Sociologický časopis, 2001, Vol. 37 (No. 2: 241-249)
Henig, D. 2009. Pohledy z druhého břehu: transnacionalismus, rituál a sociální změna. Sociální studia 1: 175 - 191. http://socstudia.fss.muni.cz/archiv.php?ukol=2&clanek=274&cislo=24&rok=2009
Henig. D. 2007. Transnacionalismus. Antropowebzin 2 -3: 94 - 103 (http://www.antropoweb.cz/cs/transnacionalismus)
Gupta, A.; Ferguson, J. 1992. Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7 (1): 6-23)
Halbwachs, Maurice. 2010. Kolektivní paměť. SLON. Praha.
Lefebvre, H. 1991. The Production of Space. Blackwell (první vydání 1974)
Low, S. M., Lawrence-Zunigais, D. eds. 2003. The Anthropology of Space and Place_ Locating Culture (Blackwell Readers in Anthropology)
Mácha, P. 2010. Krajiny antropologie a antropologie krajiny. Český lid 97 (3): 225 – 246 (PLUS další texty od Přemysla Máchy)
Malkki, L. (1992): “National Geographic: The Rooting of Peoples and the Territorialization of National Identity among Scholars and Refugees.” Cultural Anthropology, 7(1)
Nora, P. 1998. Mezi pamětí a historií. Problematika míst. In CAHIERS du Cefres 13 http://www.cefres.cz/IMG/pdf/nora_1998_mezi_pameti_historii.pdf
Pospěch, P. 2015. Od veřejného prostoru k a nákupním centrům. SLON (PLUS cokoli od Pavla Pospěcha k prostoru)
Setha Low. 2009. Towards an anthropological theory of space and place. Semiotica 175 – 1/4: 21 – 37
Soja, E. W. 1989. Postmodern Geographies_ The Reassertion of Space in Critical Social Theory. Verso
Szaló, C. (2007). Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno: CDK.
Šlesingerová, E. (2010): Funes el Memorioso navštěvuje muzeum aneb Vzpomínky na budoucnost. Sociální studia 7 (1), str. 43-57.
Šubrt, J. 2001. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie: Soudobé teorie druhé poloviny 20. Století. ISV (případně jiné výkladové texty)
Tuček, J. (2014): „Paměť“. In Storchová, L. (ed.). Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě. Praha, Scriptorium, s. 244-257
Wacquant, L. 2002. Pierre Bourdieu. Biograf (27). Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=v2707 Číst odst. 1 – 33 a 40 – 46 (14 stran i s biblio)
Zandlová, M. 2015. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Str. 241- 255

Další inspirace u českých autorů:
Karolína Pauknerová, Petr Gibas, Michal Lehečka, Barbora Vacková, Lucie Galčanová, Slavomíra Ferenčuhová, Robert Osman aj.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK