PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politiky identit - YBSB030
Anglický název: Politics of Identities
Zajišťuje: Studium humanitní vzdělanosti - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (25)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.
Korekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do s-k. antropologie (YBSB002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Prerekvizity : {Skupiny k odlišení zápisu SHV 19 - Úvod do společenských věd II. (YBSA002) nebo Proseminář k interpretaci textu (YBZF03 nebo YBZB70000)}
Neslučitelnost : YBA389
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Alžběta Wolfová (24.06.2018)
Kurz vychází z předpokladu, že nejrůznější (kolektivní) identity a loajality nejsou lidem vrozeny, nýbrž sociálně konstruovány. Toto konstruování se může dít různými způsoby – v kurzu se zaměříme na záměrné, cílené snahy a strategie, jejichž prostřednictvím aktéři sociálně zvýznamňují a prosazují uznání určitých dosud utlačovaných či marginalizovaných identit jako rovnoprávných. Budeme se věnovat jak klasickým emancipačním hnutím v užším smyslu (hnutí za práva domorodého obyvatelstva, feminismus, environmentální hnutí), tak i méně jednoznačným příkladům redefinování identitních rámců. Některá témata přednesou hosté, kteří se na danou oblast specializují.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (12.02.2020)

ATESTACE: 


Atestace má dvě součásti: 3 anotace ze seznamu Povinné a Doporučené literatury (1/3 známky) a písemnou zkoušku (2/3 známky). Pro absolvování kurzu je nutné přijetí anotací vyučující (tj. nelze ukončit kurz bez vypracování anotací a jejich hodnocení alespoň známkou 3) + získat minimálně 51% z celkového hodnocení.

 


V průběhu semestru vypracují studující 3 anotace přečtené povinné nebo doporučené literatury, každou v rozsahu max. 500 slov. Práce (jasně označené jménem, kurzem, titulem anotované práce) musí být odevzdány do konce semestru do odevzdávárny v moodle (https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9132). Podmínkou přistoupení k písemné části zkoušky je přijetí všech anotací vyučující.
Písemná zkouška proběhne na základě odpřednášené látky a povinné literatury, která bude zadávána v průběhu semestru. Před koncem semestru studující obdrží seznam klíčových konceptů a též aktuální přehled související literatury. V písemné zkoušce budou studujícím zadány tři odpřednášené koncepty, které vysvětlí.

Hodnocení:

Výborně: 86 – 100 b
Velmi dobře: 66 – 85 b
Dobře: 51 – 65 b

Docházka na přednášky je ovšem pro absolvování kurzu nepostradatelná!
Kurz je doporučen pro studenty 2. a vyšších ročníků!

 

Literatura

Povinná:

 

BARŠA, P. Konstruktivismus a politika identity. AntropoWebzin. 2006, 2(1-2), s. 21-35. ISSN 1801-8807.

ERIKSEN, T. H. Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha, Kroměříž: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-925-2.

HARVEY, D. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London, New York: Verso, 2012. ISBN 9781844679041.

SAID, E. Orientalismus. Praha: Paseka, 2006. ISBN 978-80-7185-921-5. Vybrané kapitoly.

 

Doporučená:
Alcoff, L., Hames-Garcia, M., Mohanty, S., Moya, P. M. L. eds. Identity politics reconsidered. 2006. New York: Palgrave Macmillan
Barša, P. (2006): Konstruktivismus a politika identity. AntropoWebzin (1-2), str. 21 – 35. Dostupné z: http://www.antropoweb.cz/media/webzin/webzin_1-2_2006/03_barsa.pdf
Barša, P., Císař, O. Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK, 2004. ISBN 80-7325-033-0.
Búriková, Z., Miller, D. Au pair. Praha: SLON, 2014. ISBN 978-80-7419-151-0. Vybrané kapitoly.
Brubaker, R. (2003): „Přehodnocení národní identity. Národ jako institucionalizovaná forma, praktická kategorie, nahodilá událost“. In Hroch, M. (ed.). Pohledy na národ a nacionalismus. Praha, Sociologické nakladatelství (SLON), str. 375-386.
Calhoun, C. (1998): Social Theory and the Politics of Identity. Oxford: Blackwell
Harvey, D. (2008): The Right to the City. New Left Review 53, September-October (https://newleftreview.org/II/53/david-harvey-the-right-to-the-city)
Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London, New York: Verso
Havelková, H., Oates-Indruchová, L., eds. (2015): Vyvlastněný hlas: Proměny genderové kultury české společnosti 1948–1989. SLON
Kanovský, M. (2004): Etnická identita, kognitívny prístup a terénny výskum: Ako na to? Etnologické rozpravy (2), str. 11 – 25.
Kouba, M. (2012): „Antické labyrinty moderní makedonské identity“. In Gabriela Fatková (et al.). Balkán a nacionalismus, str. 57 – 77.
Mácha, P. (2007): Los Comanches de Nuevo México: hybridita, autenticita a politika identity v Novém Mexiku, Český lid (2), 141 – 156.
Moore, H. J. Co se stalo se ženami a muži? Cargo, 2001, 3(3-4), s. 174-193. ISSN 1212-4923.
Novák, A. (2017): Tmavozelený svět: Radikálně ekologické aktivity v ČR po roce 1989. SLON
Said, E. 2006. Orientalismus. Praha: Paseka. Vybrané kapitoly.
Snow, D. A.; Soule, S. A.; Kriesi, H. (2007): The Blackwell Companion to Social Movements. Wiley-Blackwel
Sociální studia 7/2002. Politika rodu a sexuální identity (http://socstudia.fss.muni.cz/?q=content/politika-rodu-sexu%C3%A1ln%C3%AD-identity)
Szaló, C. (2007): Transnacionální migrace: proměny identit, hranic a vědění o nich. Brno, centrum pro studium demokracie a kultury (CDK)
Wacquant, L. Pierre Bourdieu. Biograf, 2002, 27, s. 67-83. ISSN 1211-5770.
Zandlová, M. (2015): Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: Fakulta humanitních studií

K části přednášek bude zadána povinná četba (vždy s dostatečným předstihem), ze které mohou studující vypracovávat anotace ke zkoušce.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D. (12.02.2020)

 

Sylabus

1) Představení kurzu - co jsou „identitní politiky“? 18. 2. 2020
2) Identita a diference. 25. 2. 2020
    3. 3. 2020 hodina nebude
3) Kolonialismus, orientalismus a reprezentace „Druhého“. 10. 3. 2020
4) Národ jako určující identitní kategorie moderní Evropy? 17. 3. 2020
5) Mobilizace etnických identit a etnorevitalizace. 24. 3. 2020
6) Environmentální hnutí, přednášející - Arnošt Novák (Katedra Sociální a kulturní ekologie). 31. 3. 2020
7) Kritika konceptu „politik identit“. 7. 4. 2020
8) Hnutí za práva domorodého obyvatelstva. 14. 4. 2020
9) (Ne)náboženské identifikace - (Ž)židé a židovství. Přednášející - Hedvika Novotná (Společenskovědní modul). 21. 4. 2020
10) Feministické hnutí - gender a politiky „rodu“ 28. 4. 2019, přednášející - Lubica Kobová (Katedra Genderových studií)
11) Právo na město. Prostor a jeho strukturace, gentrifikace, marginalizace. 5. 5. 2020
12) Lidé-a-věci - materialita a identity. 12. 5. 2020
13) Závěrečná diskuse a uzavření kurzu. 19. 5. 2020

 

 

Studijní literatura:


* Povinná:
BARŠA, P. Konstruktivismus a politika identity. AntropoWebzin. 2006, 2(1-2), s. 21-35. ISSN 1801-8807. Dostupné z http://www.antropoweb.cz/cs/konstruktivismus-a-politika-identity 
ERIKSEN, T. H. Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha, Kroměříž: Triton, 2007. ISBN 978-80-7254-925-2.
HARVEY, D. Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. London, New York: Verso, 2012. ISBN 9781844679041.
SAID, E. Orientalismus. Praha: Paseka, 2006. ISBN 978-80-7185-921-5. Vybrané kapitoly.

* Doporučená:


ALCOFF, L., HAMES-GARCIA, M., MOHANTY, S., MOYA, P. M. L. eds. Identity politics reconsidered. 2006. New York: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-349-52810-3.
BARŠA, P., CÍSAŘ, O. Levice v postrevoluční době: občanská společnost a nová sociální hnutí v radikální politické teorii 20. století. Brno: CDK, 2004. ISBN 80-7325-033-0.
BÚRIKOVÁ, Z., MILLER, D. Au pair. Praha: SLON, 2014. ISBN 978-80-7419-151-0. Vybrané kapitoly.
BRUBAKER, R. Přehodnocení národní identity. Národ jako institucionalizovaná forma, praktická kategorie, nahodilá událost. In HROCH, M. ed. Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: SLON, 2003, s. 375-386. ISBN 80-86429-20-2
MOORE, H. J. Co se stalo se ženami a muži? Cargo, 2001, 3(3-4), s. 174-193. ISSN 1212-4923.
WACQUANT, L. Pierre Bourdieu. Biograf, 2002, 27, s. 67-83. ISSN 1211-5770.
ZANDLOVÁ, M. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: Fakulta humanitních studií, 2015. ISBN 978-80-87398-83-8.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK