PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Sociologie životního prostředí - YBSB012
Anglický název: Sociology of Environment
Zajišťuje: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Vyučující: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D.
Korekvizity : {Úvod do sociologie (prezenční i kombinovaná forma)}
Prerekvizity : YBSA002
Ve slož. prerekvizitě: YBSC192
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (16.09.2021)
Kurz představuje uvedení do oboru environmentální sociologie, do jeho dějin, základní terminologie, směrů a problémů až po současný stav, včetně nejvýznamnějších představitelů. Seznamuje studenty a studentky s vybranými sociologickými přístupy ke vztahu mezi přírodou, životním prostředím a společností, se základními sociologickými pojmy environmentální sociologie, s osobnostmi a teoriemi. Cílem kurzu je rozvíjet schopnost kritického náhledu na současnou environmentální debatu, schopnost analýzy aktuálních témat environmentální debaty v kontextu sociologických teorií. Kurz bude zakončen písemnou zkouškou.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Arnošt Novák, Ph.D. (03.10.2022)

Základní literatura:

BAUMAN, Z., MAY, T. Myslet sociologicky: netradiční uvedení do sociologie. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-026-1.
BELL, M. An Invitation to Environmental Sociology. Thousand Oaks: Sage Publications, 2012. ISBN 978-1-4129-9053-0.
KELLER, J. Sociologie a ekologie. Praha: SLON, 1997. ISBN 80-85850-42-7.

 

Témata:
 
1) Sociologie, jako kdyby na přírodě (ne)záleželo. Úvod, organizace kurzu. Historické souvislosti vzniku sociologie, její průnik s environmentální problematikou. Vznik environmentální sociologie, základní směry, paradigmata a témata, kterými se zabývá.

Hannigan, J. : Environmental sociology as e field of inquiry", Environmental Sociology. 2nd edition. London: Routledge, pp. 1-16.

Foster, J.B. ;Clarke, B.; York, R. "A Rift in Earth And Time", The Ecological Rift ; 2010, New York: Monthly Review Press, pp.13-52


 2) Vyjasnění pojmu příroda. Sociální podmíněnost pohledu a vnímání přírody. Od přírody v jednotném čísle k socio-přírodám v Antropocénu.

Macnaghten,P.; Urry, j. "Rethinking Nature and Society", Contested Natures; 1998 London: SAGE Publications, pp. 1-31

Barry, J. "Nature, Environment and social theory", Environment and Social Theory, 2007 London: Routledge, pp. 7-30

Swyngedouw, E. "Depoliticized Environments: The End of Nature, Climate Change and the Post-Political Condition", Royal Institue of Philospohy Supplement 2011; 69, p: 253-274.


 3) Charakteristika současné společnosti ‒ jedinec a společnost. Individualizace a její environmentální aspekty.

Bauman, Z. Individualizovaná společnost; 2005 Praha: Mladá Fronta.

Maniates, M.F. "Individualization: Plant a Tree, Buy a Bike, Save the World?", in: Global Environemntal Politics; 2001; 1 (3), p: 31-52

Librová, H.  "Individualizace v environmentální perspektivě: sociologické rámování mění pohled a plodí otázky". in: Sociologický časopis; 2010; 46 (1), p: 125-152.


 4) Charakteristika současné společnosti ‒ systém a společnost. Teorie běžícího pásu výroby (Schnaiberg) a Imperiální způsob života (Brand, Wissen) a ekologická modernizace.

Bell, Chapter 3, "Money and Machines"

Brand, U., & Wissen, M. "Crisis and continuity of capitalist society-nature relationships: The imperial mode of living and the limits to environmental governance"; Review of International Political Economy, 2013, 20(4), 687-711.

Brand, U., & Wissen, M. "Imperial Mode of Lining", in: Spash, Clive (ed., 2017): Routledge Handbook of Ecological Economics. London: Routledge.

Foster, J.B. ;Clarke, B.; York, R. "Treadmill of Accumulation", The Ecological Rift; 2010, New York: Monthly Review Press, pp.193-206


 5) Spotřebovávám, tudíž jsem. Spotřeba a její role v moderní společnosti.

Bell, Chapter 2, "Consumption and Materialism"

Ritzer, G.,Jurgenson, N. "Production, consumption, prosumption: The nature of capitalism in the age of the digital "prosumer", in: Journal of Consumer Culture; 2010; 10 (1), p: 13-36.

Kala, P. : "Bludné cesty environmentální odpovědnosti", in: Ekolist, 3.2.2011 dostupné na: http://ekolist.cz/cz/publicistika/eseje/bludne-cesty-environmentalni-odpovednosti


 6) Sociální konstrukce environmentálních problémů. Odkud se berou a jak se utvářejí environmentální problémy.

Hannigan, J. : Environmental sociology as e field of inquiry", Environmental Sociology. 2nd edition. London: Routledge, pp. 63-78.


7) Věda a její ambivalentní role při (roz)poznávání environmentálních problémů v moderní společnosti.

Stockelová, T. " Spočítej a panuj: De/politika kalkulace", in: Kritika depolitizovaného rozumu; 2010, Praha: Grimmus, pp.61-76

Bowman, A. "Are we armed only with peer-review science? The Scientization of Politics in the Radical Environmental Movement", in: Skrismhire, S (ed.) Future Ethics; 2010, London, pp. 173-196.


8) Riziko. Kultura rizika, riziková společnost (Beck).

Bell, Chapter 9, "The Rationality of Risk"

Beck U., "Na vulkánu civilizace: kontury rizikové společnosti, Riziková společnost; 2004, Praha: SLON, pp.23-111


9) Environmentální hnutí. Role sociálních hnutí při ochraně životního prostředí.

Novák, A. Tmavozelený svět: radikálně ekologické aktivity v České republice po roce 1989; 2017, Praha: SLON, kapitoly 3, 5, 6.

Macnaghten,P.; Urry, j. "Inventing Nature", Contested Natures; 1998 London: SAGE Publications, pp. 32-74.
 

10) Seminář.

 

Další literatura:

Gibas, P.; Novák, A. et al. Zahrádkové osady: Stíny minulosti, nebo záblesky budoucnosti? 1. vyd. Praha: FHS UK, 2013. 148 s

 


 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK